PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Francouzský jazyk - HD114
Anglický název: Legal French
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (05.05.2018)
Cílem je prokázat, že student v doktorském studijním programu je schopen o své odborné práci komunikovat v cizím jazyce, efektivně pracovat s cizojazyčnými prameny, adekvátně interpretovat právnický text v cizím jazyce a smysluplně o takto získaných informacích hovořit.
Student musí u zkoušky prokázat, že textu přesně rozumí, což je ověřeno nejrůznějšími metodami cizojazyčné komunikace mezi zkoušejícím a studentem. Dále student hovoří v cizím jazyce o své disertační práci, jakou konkrétní problematiku zpracovává, jaká je jeho výchozí hypotéza a k jakým závěrům by měl dojít. Zároveň student prokáže, zda je schopen aplikovat komparativní a kontrastivní metodu odborné práce, protože musí posoudit, zda se právní problematika obsažená v cizojazyčném textu liší od práva českého, do jaké míry jsou určité právní instituty shodné či rozdílné apod.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (31.03.2020)

Porozumění originálnímu odbornému textu (rozsah prostudovaného textu je cca 100 tiskových stran), jehož téma souvisí s tématem disertační práce.

Text musí být originální v daném jazyce, nikoliv překlad z češtiny!

• Odborná terminologie daného oboru – z prostudovaného textu je nutné vypsat cca 200 terminologických spojení a přeložit je do právnické češtiny (obvykle se předkládá týden před zkouškou vyučujícímu e-mailem nebo písemně podle dohody)

• Konverzace na odborné téma se zaměřením na individuální odbornou přípravu a zpracování disertační práce

 

Požadavky ke zkoušce distanční formou po dobu krizových opatření:

1) heslář 200 terminologických spojení s překladem do češtiny (předložit spolu s podkladovým textem)

2) zpracování tezí disertační práce ve francouzštině

3) francouzské resumé podkladového textu

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (05.05.2018)

V rámci předmětu student absolvuje individuální konzultace, které poskytují příslušní členové katedry jazyků během předzkouškové přípravy v zásadě podle potřeb doktoranda.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (05.05.2018)

Výběr odborné literatury závisí na tématu disertační práce a volbě relevantních materiálů každého studenta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK