PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
CŽV - Právní filozofie - HB3020
Anglický název: Legal Philosophy
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP3020
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

Předmět představuje historické směry právního myšlení v antice, středověku a raném novověku, klasické školy právního pozitivismu, přirozenoprávní teorie a právně sociologické směry, dále moderní směry právní realismu, diskursivní teorie, ekonomické analýzy práva a nonpozitivistické hodnotové jurisprudence. Rozebírá též základní pojmy právněfilosofického myšlení, jako spravedlnost, suverenita či juristokracie.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

TÉMATICKÉ OKRUHY

1. Metodologické přístupy ve vývoji právního myšlení (Gerloch)

2. Právní myšlení antiky a středověku (Maršálek)

3. Přirozenoprávní myšlení novověku (Wintr)

4. Právní pozitivismus (Wintr)

5. Nové směry v právním myšlení na přelomu 19. a 20. století (normativismus, sociologickoprávní směry) a jejich vývoj (Maršálek)

6. Právní realismus a kritická studia právní (Kühn)

7. Nonpozitivistické směry 2. poloviny 20. století (Wintr)

8. Diskursivní teorie právní argumentace (Kühn)

9. Ústavní teorie 20. století (Kysela)

10. Ekonomická analýza práva (Kühn)

11. Vývoj českého právního myšlení (Maršálek)

12. Právo, zákon a spravedlnost - ústřední téma právní filosofie (Gerloch)

 

PODROBNĚJŠÍ OBSAH JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEK

1. Metodologické přístupy ve vývoji právního myšlení

1. Právní filozofie jako střet jusnaturalizmu a juspozitivismu?

2. Historický, sociologický, psychologický aj. přístup k právu - hereze v právním myšlení?

3. Čistá právní věda nebo synkreze přístupů k právu?

 

2. Právní myšlení antiky a středověku

Antická právní filozofie

Hlavní rysy a periodizace

Počátky myšlení o právu v Řecku (právní mytologie)

Předsókratovské období (od milétské školy k sofistům)

Doba velkých systémů (Sókratés, Platón a Aristotelés)

Období doznívání (epikureismus, stoicismus a skepticismus)

Římské myšlení o právu a římské právnictví

Středověká právní filozofie

Celková charakteristika, patristika a scholastika

Sv. Augustin; Sv. Tomáš Akvinský; Francisco Suarez

3. Přirozenoprávní myšlení novověku

Podstata přirozenoprávní teorie - dvojí právo; co je přirozené právo? Odlišení přirozeného práva a morálky

Teorie společenské smlouvy

Iusnaturalisté 17. a 18. století (Pufendorf, Thomasius, Wolff)

Přirozenoprávní kodifikace (Code civil, ABGB)

Rozvoj lidských práv

Podoby přirozenoprávního myšlení po 2. světové válce

 

4. Právní pozitivismus

Podstata právního pozitivismu - vazba na stát a oddělení práva a morálky

Hobbes jako předchůdce právního pozitivismu (právo z vůle suveréna)

Bentham a Austin aneb začátky britské analytické jurisprudence

Pozitivistická exegeze přirozenoprávních kodifikací (Code civil, ABGB)

Německá historickoprávní škola (kodifikační spor Savignyho a Thibauta, vývoj školy po Savignym)

Pojmová jurisprudence a její kritika ze strany zájmové jurisprudence

Hartův Pojem práva jako hlavní dílo analytické jurisprudence 20. století (Hartova kritika Austina, právo jako jednota primárních a sekundárních pravidel)

 

5. Nové směry v právním myšlení na přelomu 19. a 20. století (normativismus, sociologickoprávní směry) a jejich vývoj

Normativní právní teorie

Ideové zdroje a orientace normativismu (gnozeologické a metodologické nauky normativistů)

Vídeňská a brněnská škola normativismu (koncepce právní normy, výstavba právního řádu, mezinárodní právo, tvorba, interpretace a aplikace práva v pojetí normativismu)

Kritici a epigoni normativismu

Sociologickoprávní směry

Sociologický přístup k právu

Vývoj sociologie práva

- období protosociologie práva (Montesquieu, Savigny, Jhering)

- zakladatelské období (Marx, Durkheim, Weber, Ehrlich)

- období současné sociologie práva: tradiční paradigma versus inovace a odklony (od sociologické jurisprudence k postmodernismu)

 

6. Právní realismus a kritická studia právní

Konec 19. století a utváření teorií kritizujících tehdy vládnoucí pozitivismus a dogmatismus

Kritické směry v Evropě a jejich vliv na americký právní realismus

O. W. Holmes a zdroje amerického právního realismu (ústavní formalismus, kasuistický pozitivismus)

J. Frank, K. Llewellyn a vrchol amerického právního realismu

Skandinávský realismus

Kritická studia právní jako levicová kritika vládnoucí právní teorie v USA

 

7. Nonpozitivistické směry druhé poloviny 20. století

Renesance nonpozitivismu po 2. světové válce - Radbruchovo Zákonné neprávo a nadzákonné právo, Fullerova Morálka práva, polemika s právním pozitivismem

Dworkinova kritika Harta, Dworkinova díla Když se práva berou vážně Říše práva

Hodnotová jurisprudence (Larenz, Bydlinski)

Alexyho Teorie základních práv Pojem a platnost práva

 

8. Diskursivní teorie právní argumentace

J. Habermas, K. Günther a R. Alexy: dvojí směr diskursivní teorie

Alexyho teorie právní argumentace

Autoritativní a autoritářská koncepce právní argumentace

Teorie základních práv

Vliv diskursivní teorie mimo německou právní kulturu

9. Ústavní teorie 20. století

Velká Británie: vývojový oblouk od Home Rule po devoluci; právní a politická suverenita; měnící se kontext suverenity parlamentu (od smíšené vlády k "čisté" demokracii, evropská integrace, Human Rights Act 1998); od ústavy historické po ústavu právní; ústavní konvence; role monarchie

Německo: ústavní teorie a ústavní dogmatika; ustavující moc: lid v ústavě a mimo ni; suverenita německého lidu v Evropské unii; ústava a stát; učení o ústavách

USA: spor o interpretaci Ústavy; kritika expanze soudní moci (juristocracy); politický konstitucionalismus; deliberativní teorie; ústavní heterarchie

 

10. Ekonomická analýza práva

Ekonomická analýza jako v současnosti nejvlivnější alternativní teorie práva

Zrod ekonomické analýzy v polovině 20. století

Ronald Coase a Coaseho teorém

Teorie transakčních nákladů a jejich význam pro právo

Současná ekonomická analýza práva: R. Posner a G. Becker

Ekonomická analýza práva v Evropě

Praktický význam ekonomické analýzy v právním myšlení

 

11. Vývoj českého právního myšlení

Otázka zrodu českého právního myšlení

Periodizace vývoje českého myšlení o právu

Vývoj českého právního myšlení

- z hlediska generací představitelů

- z pohledu konkurence paradigmat

Kontinuita a diskontinuita v českém právním myšlení

České právní myšlení doma a v zahraničí

Legendy českého právněteoretického myšlení (Trakal, Hanel, Tilsch, Weyr, Kallab, Svoboda, Tomsa, Chalupný, Knapp, Boguszak, Šamalík, Kubeš a Weinberger)

 

12. Právo, zákon a spravedlnost - ústřední téma právní filosofie

 1. Právo a hodnota spravedlnosti (formální -  právní jistota, materiální-substanciální spravedlnost). Spravedlivý proces. Zákon, zákonnost a zákonná spravedlnost.
 2. Aristotelovský dvojí výměr spravedlnosti
  • vyrovnávací (diortotická, korektivní)
  • rozdělovací (distributivní)

            Kritéria distribuce:

·         podle potřeb

·         podle zásluh

·         podle stavu

·         podle příležitosti

·         podle výkonu

·         všem stejně

 1. Spravedlnost jako pevná a trvalá vůle přiznávat každému co mu právem náleží (suum cuique tribuere)
 2. Z recentních koncepcí spravedlnosti: Hart, Rawls, Nozick, Hayek
 3. Vztah právní a sociální rovnosti. Jhering: Právo má zmírňovat tendenci soudobé společnosti

           k nerovnosti lidí.

 1. Právo a morálka. Právo jako minimum morálky? Přednost práva před dobrem. Radbruchova formule.
 2. Recentní právo a otázka legality a legitimity
Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

Povinná:

 • Bröstl, A. Frontisterion. Bratislava,2009, kap.3, 4, 7-12, 15, 17, 29, 31-41. 44, 45, 51-54, 62-66, 71-80.
 • Hrdina, I. A.; Masopust, Z. Chrestomatie ke studiu filosofie práva. Praha, 2011,kap. 1, 2, 4, 5, 9-11, 13.1, 15-21.
 • Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha. 2011. kap. 4, 6 a 8-19.

Doporučená:

 • Adamová, K. - Křížkovský, L. Dějiny myšlení o právu. Praha. 2007.
 • Alexy, R. Pojem a platnosť práva. Bratislava. 2009.
 • Beran, K. Pojem osoby v právu. Praha. 2012.
 • Dworkin, R. Když se práva berou vážně. Praha. 2001.
 • Epstein, R. A.. Právo, ekonomie a politika. Praha. 2010.
 • Fuller, L. Morálka práva. Praha. 1998.
 • Gerloch, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň. 2013.
 • Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012.
 • Hart, H. L. A. Pojem práva. Praha. 2004.
 • Holländer, P. Filosofie práva. Plzeň. 2006.
 • Jhering, R. Boj o právo. Plzeň. 2009.
 • Krsková, A. Stát a právo v evropském myšlení. Praha. 2005.
 • Kubů, L. a kol. Dějiny právní filozofie. Olomouc. 2003.
 • Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha. 2002.
 • Kühn, Z. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunisti. Praha. 2005.
 • Kysela, J. Ústava jako průsečík práva a politiky. Příspěvek k ústavní teorii. Praha. 2014.
 • Machalová, T. Úvod do právní filozofie, I. díl. Brno. 2001.
 • Maršálek, P. Právo a společnost. Praha. 2008.
 • Maršálek, P. Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami... in:Malý, K.; Soukup, L.(eds.): Československé . Praha. 2010. 61-79.
 • Maršálek, P.. Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v českých zemích 1948-1989. Právněhistorické studie, sv. 39. 2007. 289-308.
 • Maršálek, P. .: Přirozenopr. aspekty Všeobecného občanského zákoníku.In:Dvořák, J.; Malý, K. a kol.: 200 let ABGB. Praha. 2011. 294-300.
 • Masopust, Z. (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu. Praha. 2011.
 • Přibáň, J. Sociologie práva. Praha. 1996.
 • Přibáň, J. Suverenita, právo a legitimita. Praha. 1997.
 • Radbruch, G. O napětí mezi účely práva. Praha. 2012.
 • Rázková, R. Dějiny právní filozofie, 2. vydání. Brno. 1999.
 • Schmitt, C. Pojem politična. Brno/Praha. 2007.
 • Sobek, T. Argumenty teorie práva. Plzeň. 2008.
 • Sobek, T. Nemorální právo. Plzeň. 2010.
 • Škop, M. Právo, jazyk a příběh. Praha. 2013.
 • Tomsa, B. Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii. Bratislava. 1923.
 • Tomsa, B. Kapitoly z dějin filosofie práva a státu. Praha. 2005.
 • Večeřa, M. - Urbanová, M. Sociologie práva. Plzeň. 2006.
 • Wintr, J.. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK