PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
CŽV - Státověda - HB1161
Anglický název: Theory of State
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: 116
Garant: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (29.10.2019)
Státověda jako vědní obor je východiskem pro studium ústavního práva, neboť zkoumá a klasifikuje to, co ústavní právo popisuje a vytváří – tedy stát.

Předmětem zkoumání státovědy je v prvé ředě stát jako právní subjekt zvláštního druhu, ale dále také formy jeho uspořádání, vztah stát-občan a také ideové základy ovlivňující vědu o státě.

Státověda je společensko-vědním oborem čerpajícím z poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie, sociologie, historie a mnoha dalších. V těchto vztazích je vymezena předmětem svého zájmu, a sice státem.

Cílem výuky není pouze naučení určitých pojmů, ale prostřednictvím jejich osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (29.10.2019)
Povinná:
  • J.Reschová,M.Kindlová,J.Grinc,O.Preuss,M.Antoš.. Státověda.. 1.. Praha. 2019.
  • J. Kysela. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. . Praha. 2014. 198 - 253.
Doporučená:
  • Aristoteles. Athénská ústava. . Praha. 2004. kap. 42–69. str. 56–79 . .
  • G. SØrensen. . Stát a mezinárodní vztahy.. Praha. 2005. 65 - 109.
  • statě autorů J. Kudrny, M. Antoše, J. Syllové, J. Reschové. . Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob jeho volby. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4. 2011.
  • Aristoteles. . Politika I. . Praha. 1999. 7-34.
  • 100 let od vzniku ČSR po dnešek. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica č. 3/2018. Praha. 2018.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (29.10.2019)

Rozvrh přednášek ze státovědy (CŽV) v zimním semestru 2019/2020

 

 

Garant:                        JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

 

 

Přednášející:               JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

                                    Doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.

mgr. Jan Grinc

                                    JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.

                                   

                                   

 

Rozpis přednášek:

 

1)            3. 10. – úvodní přednáška, vymezení předmětu, stát a jeho úkoly (dr. Kudrna)

 

2)            10. 10. – prvky státu (dr. Kudrna)

 

3)            17. 10. – teorie ústavy, konstitucionalismus, legitimita a legalita státní moci (doc. Reschová)

 

4)            24. 10. – demokracie přímá a nepřímá (dr. Kudrna)

 

5)            31. 10. – státní zřízení, pojem dělby moci, horizontální dělba moci, formy vlády (dr. Kudrna)

 

6)            7. 11. – vertikální dělba moci, federace a federalismus (dr. Kudrna)

 

7)            21. 11. – parlamenty a parlamentarismus (dr. Kudrna)

 

8)            28. 11. – výkonná moc, samospráva (dr. Kudrna)

 

9)            5. 12. – soudy a soudnictví (mgr. Grinc)

 

10)        12. 12. – vztah jednotlivec – stát, lidská práva a jejich vývoj (dr. Kindlová)

 

11)        9. 1. – volby a volební systémy (dr. Kudrna)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Alena Votýpková (04.04.2016)

Theory of State as a scientific field is the starting point for the study of constitutional law, because it examines and classifies the state which is in turn described and constituted by the constitutional law.  The subject of Theory of State focuses primarily on examination of the state as a legal person of a particular kind and further studies the forms of its organization, the relationship between the state and the citizen and the ideational  basis influencing the theory of state.

Theory of state forms part of social sciences drawing on theory of law and theory of state power, philosophy, sociology, history and many other fields. The state as the main focus of interest of the theory of state is examined within the scope of these fields.

The aim of the course is not just to introduce the concepts but also to understand, through presentation of the main concepts, how the state and the constitution operate and what are the limitations.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (29.10.2019)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou mající formu testu s šesti otevřenými otázkami směřujícími k vysvětlení státovědných pojmů, popisu různých forem uspořádání státních institucí a jejich srovnání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK