PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
CŽV - České a československé právní dějiny I - HB0891
Anglický název: Czech and Czechoslovak Legal History I
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: 89
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
K//Je korekvizitou pro: HB0892
Anotace
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou. Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Povinná:
  • Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Leges. Praha. 2010.
Doporučená:
  • Adamová, K., Soukup L.. Prameny k dějinám práva v českých zemích, 2. vyd.. Aleš Čeněk. Plzeň. 2010.
  • Malý, K.. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. UK. Praha. 1989.
  • Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha. 2007.
  • ed. Malý, K., Soukup, L.. Vývoj české ústavnosti 1618 - 1918. Karolinum. Praha. 2006.
Sylabus -
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)

Obsahem předmětu je vývoj českého práva, státu i správy od nejstarších počátků v době Přemyslovské až do roku 1945. Těžiště výkladu je v době 19. - 20. století, kde se klade zvláštní důraz na historický vývoj moderních právních systémů a jejich souvislost se současným platným právem a dále pak na historický vývoj české a československé státnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK