PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
CŽV - Teorie práva II - HB0682
Anglický název: Theory of Law II
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: 68
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Korekvizity : HB0681
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

Teorie práva I. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními vědami, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

 

1. Subjektivní práva a právní povinnosti, právní tituly

2. Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby.  Orgány  veřejné moci. Druhy právní způsobilosti

3. Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva      

4. Akty aplikace práva

5. Právní odpovědnost - pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost

6. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti

7. Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva

8. Demokratický právní stát. Základní práva a svobody v recentním právním státě    

9. Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu. Ústavnost a zákonnost, právní záruky ústavnosti a zákonnosti 

10. Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a legitimity

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

Povinná:

 • Gerloch, A. Teorie práva. 7. aktualizované vyd. Plzeň. 2017.
 • Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. vydání Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

 

Doplňující:

 • Boguszak, J. Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 2004.
 • Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

Doporučená:

 • Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.
 • Beran, K. Kdy je norma kogentní a dispozitivní. Právní rozhledy, roč. 17, č. 19, 2009, str. 685 - 692.
 • Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013.
 • Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P. Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008.
 • Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň: Aleš Čeněk 2012.
 • Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.
 • Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008.
 • Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha: Leges 2012.
 • Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci při aplikaci práva, Praha: Auditorium. 2010.
 • Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Schlosser, H., Rudenko, S. Teória práva, 5. vyd., Bratislava: Eurokódex, 2013.
 • Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 2013.
 • Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK