PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
CŽV - Dějiny práva a státu evropských zemí a USA - HB0071
Anglický název: History of State and Law in Europe and the USA
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: 7
Garant: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Vyučující: doc. JUDr. Radim Seltenreich
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (12.04.2008)

V rámci předmětu "Dějiny práva a státu evropských zemí a USA" se vyučují především základní rysy evropského kontinentálního a angloamerického právního vývoje, jako dvou základních právních systémů "euroatlantické civilizace". Důraz je kladen především na veřejné právo, přičemž nechybí ani snaha o základní komparativní postižení klíčových ústavních institutů důležitých zemí západní Evropy a USA. Výklad je přitom zasazen do širšího kontextu politických a kulturních dějin těchto zemí, jakož i právního myšlení a právní filozofie jednotlivých relevantních dějinných etap.
Konkrétně tedy výuka začíná stručnou informací o starověkém právním vývoji, přičemž chronologicky následuje výklad o středověkém a raně novověkém evropském právu. Hlavní důraz je ovšem kladen na evropské právní dějiny 19. a 20. století, kdy došlo jak k zformování současné moderní podoby právního řádu, tak ale i k závažným deformacím, které do koncepce "právního státu" vnesly totalitní systémy a ideologie. Obdobně je zdůrazněn i angloamerický vývoj, v němž právo sehrálo snad ještě významnější úlohu než na evropském kontinentu a bez něhož je společenský a politický systém této oblasti jen stěží pochopitelný.
Literatura
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (18.12.2007)

Povinná:
  • kolektiv autorů PF UK. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha. 2003.
  • Kuklík, Jan, Seltenreich, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha. 2007.
Doporučená:
  • Balík. Právní dějiny evropských zemí a USA. Praha. 1999.
  • J.Kincl. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha. 1983.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Veronika Hrušková, Ph.D. (21.03.2007)


Předmět "Obecné dějiny státu a práva evropských zemí a USA" se vyučuje jako jednosemestrální vždy v zimním semestru. Předmět je povinný a je zakončen ústní zkouškou (2 přednášky týdně).


Úkolem výuky předmětu je přitom poskytnout studentům základní informace o právním vývoji v klíčových evropských zemích a USA. V současnosti probíhá i určitá "přestavba" předmětu, která by měla zohlednit poznatky právně-historické komparatistiky posledního období. V souladu s tím probíhají na katedře právních dějin i práce na 2 oddělených učebnicích Dějin evropského kontinentálního práva (vydána v roce 2003) a Dějin anglo-amerického práva, které by měly poukázat na odlišná východiska obou těchto velkých právních systémů.


Pozornost je v této souvislosti věnována i problematice dějin právních a politických učení. Celková budoucí koncepce oboru je tak jednoznačně orientována na prohloubení právně-historických znalostí budoucích právníků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK