Buněčná biologie - GF387
Anglický název: Cell Biology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GB275
Vysvětlení: 1.roč. F
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Neslučitelnost : GF283
Záměnnost : GF007, GF283
Je korekvizitou pro: GF366
Je neslučitelnost pro: GF283
Je prerekvizitou pro: GF181
Je záměnnost pro: GF283
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)
Hlavním cílem předmětu Buněčná biologie je, aby studenti získali představu, jak pracuje živá buňka a z čeho je složená, což jsou základní znalosti pro řadu navazujících předmětů. V průběhu studia se studenti seznámí se strukturou a funkcí jednotlivých součástí buňky a jejich chemickým složením. Mezi další probírané oblasti patří komunikace mezi buňkami, dělení buňky a regulace buněčného cyklu. Témata: struktura prokaryotní a eukaryotní buňky, membrány, membránové organely, DNA a chromosomy, komunikace mezi buňkami, buněčný cyklus a rozmnožování organizmů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Předmět se ukončuje písemně formou zkouškového testu, který se skládá z 35-40 otázek. Mezi typy otázek patří: single best answer (výběr jedné nejlepší odpovědi z nabídky), přiřazovací, doplňovací anebo popis obrázku.

Limit pro absolvování testu je minimálně 70 % správných odpovědí, přičemž známky jsou udělovány následovně:

  • výborně: 100 % - 90 %
  • velmi dobře: 89 % - 80 %

  • dobře: 79 % - 70 %

 Pokud student průběžně zpracovává otázky z kurzu Buněčné biologie v Moodlu, může získat 0.5-2,5 bodu k celkovému hodnocení v závěrečném testu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Povinná:

  • . . In Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky . Ústí nad Labem: Espero, 2001, s. -. ISBN 80-902906-0-4..
  • . . In Nečas, Oldřich. Obecná biologie . Praha: Avicenum, 1972, s. -. ISBN ..
  • Mooodle 2 / Farmaceutická fakulta HK / Katedra biologických a lékařských věd [online]. Dostupné z: https://dl2.cuni.cz/
  • Buněčná biologie studijní materiály - prezentace [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Struktura buňky 

·         definice a obecné znaky buňky (buněčná teorie)

·         stavba prokaryontní buňky

·         stavba eukaryontní buňky (rostlinné a živočišné)

 

Struktura živých soustav - chemické složení živých soustav 

·         voda a anorganické látky

·         nízkomolekulární organické látky: sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny, nukleotidy, fosfolipidy

·         vysokomolekulární organické látky: polysacharidy, nukleové kyseliny, proteiny

  

Nukleové kyseliny a chromosomy I 

·         struktura DNA

·         struktura chromosomů u prokaryot a virů

·         struktura chromosomů u eukaryot

 

Nukleové kyseliny a chromosomy II 

·         replikace

·         transkripce

·         translace

 

Membrány I 

·         struktura membrán

o   lipidová dvojná vrstva

o   molekulární struktura membrán – lipidy, proteiny, sacharidy

·         cytoplazmatická membrána

 

Membrány II 

·         transport látek přes membrány

·         transportní proteiny

·         iontové kanály a membránový potenciál

 

Membránové organely I 

·         mitochondrie

o   struktura

o   buněčné dýchání – Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace

·         chloroplasty

o   struktura

o   fotosyntéza – světelná a tmavá fáze

 

Membránové organely II 

·         endoplazmatické retikulum

·         Golgiho aparát

·         endosomy

·         lysosomy

·         peroxisomy

·         mechanizmy vstupu proteinů do organel

o   transport z cytosolu do jádra – jaderné póry

o   transport z cytosolu do ER, mitochondrií, chloroplastů a peroxisomů

o   transport z ER do dalších oddílů

 

Komunikace mezi buňkami 

·         obecné principy buněčné komunikace

·         signální molekuly

·         receptory

o   receptory spojené s iontovými kanály

o   receptory spojené s G-proteiny

o   receptory spojené s enzymy

 

Buněčné dělení 

·         buněčný cyklus – 4 fáze (G1, S, G2, M)

·         mitoza – profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze, cytokineze

·         meioza

 

Regulace buněčného cyklu 

·         systém regulace buněčného cyklu

·         diferenciace buněk

·         buněčná smrt

 

Rozmnožovaní organizmů 

·         nepohlavní rozmnožování

o   charakteristika

o   binární dělení, gemiparie, fiziparie, vegetativní rozmnožování

·         pohlavní rozmnožování

o   charakteristika

o   spermiogeneze, oogeneze, fertilizace

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Přednášky - teorie

Moodle - videa, "procvičovací kvízy", "otázky a odpovědi", sestavování "slovníku" pojmů

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Student/ka má prokázat znalosti napříč celým předmětem Buněčná biologie, konktrétně v těchto okruzích:

1.      Definice a obecné znaky buňky

2.      Stavba prokaryontní buňky

3.      Stavba eukaryontní buňky

4.      Buněčné jádro

5.      Struktura DNA

6.      Struktura chromosomů u prokaryot a virů

7.      Struktura chromosomů u eukaryot

8.      Replikace, transkripce, translace

9.      Chemické složení živých soustav - voda, anorganické látky, nízkomolekulární organické látky (sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny, nukleotidy, fosfolipidy)

10.  Chemické složení živých soustav – vysokomolekulární organické látky (polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny)

11.  Struktura membrán

12.  Cytoplazmatická membrána

13.  Transport látek přes membrány – transportní proteiny, iontové kanály

14.  Mitochondrie – struktura, buněčné dýchání

15.  Chloroplasty – struktura, fotosyntéza

16.  Endoplazmatické retikulum

17.  Golgiho aparát

18.  Endosomy

19.  Lyzosomy

20.  Peroxisomy

21.  Mechanizmy vstupu proteinů do organel

22.  Obecné principy buněčné komunikace

23.  Receptory - základní charakteristika, rozdělení, signalizační kaskáda

24.  Receptory spojené s iontovými kanály

25.  Receptory spojené s G-proteiny

26.  Receptory spojené s enzymy

27.  Intermediární filamenta

28.  Mikrotubuly

29.  Aktinová vlákna

30.  Buněčný cyklus

31.  Mitóza

32.  Meióza

33.  Systém regulace buněčného cyklu

34.  Diferenciace buněk

35.  Buněčná smrt

36.  Buněčný stres

37.  Nepohlavní rozmnožování

38.  Spermiogeneze

39.  Oogeneze

40.  Fertilizace