PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická chemie I - GF341
Anglický název: Pharmaceutical Chemistry I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:42/70, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 240 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF339
Prerekvizity : GF141, GF293, GF299
Je korekvizitou pro: GF342, GF339, GF244, GF344
Anotace -
Výuka tohoto profilového předmětu Farmaceutická chemie probíhá ve dvou semestrech 3. ročníku jako Farmaceutická chemie I (GF341) a Farmaceutická chemie II (GF342) formou přednášek, cvičení, seminářů, průběžných písemných testů a e-learningu (s využitím MOODLE). Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Předmět úzce navazuje na přípravné disciplíny přírodovědného a medicínského charakteru. Poskytuje ucelený obraz o léčivech a pomocných látkách chemického charakteru, nezbytný pro zvládnutí dalších navazujících disciplín, zejména kontroly léčiv a farmakologie. Z tohoto pohledu lze farmaceutickou chemii chápat jako z části interdisciplinární předmět s určitou spojovací funkcí mezi chemickými, biologickými a specificky farmaceutickými subdisciplínami. Materie farmaceutické chemie zahrnuje teorii a systematickou část. V teoretické části je vedle historických aspektů vývoje léčiv, zdrojů jejich získávání, pozornost věnována i otázkám názvosloví. Širší pozornost je pak věnována významu a vlivu chemické struktury, včetně jejich modifikací, na farmakokinetické i farmakodynamické procesy, které probíhají při podání léčiva do organismu. Sleduje se i příčinná souvislost mezi chemickou strukturou a stálostí léčiv, jakož i předpoklady k možnými interakcím (chemické inkompatibility). Systematická část třídí léčiva podle charakteru a druhu jejich použití, t.j. z hlediska funkčního. Třídící měřítko chemické zůstává až na druhém místě. Je tak dána možnost porovnání léčiv, která jsou si blízká svým klinickým využitím, ačkoliv mechanismem účinku či chemicky jsou odlišná. Zvolený způsob klasifikace dokládá nejen logickou spojitost mezi farmaceutickou chemií a farmakologií, ale je významný i z hlediska praxe. Koresponduje totiž z dnes běžně používaným rozdělením léčiv v rámci jejich anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATC). Specifickou oblastí farmaceutické chemie je pak studium vztahů mezi chemickou strukturou a biologickými vlastnostmi chemicky definovaných látek a využití těchto poznatků pro navrhování a vývoj nových účinnějších a bezpečnějších látek. Zvládnutí farmaceutické chemie spolu s dalšími vědomostmi umožňují v řadě případů vyslovit nejen predikci biologické aktivity, ale i dalších vlastností potřebných pro zacházení, uchování a praktické používání léčiv. Předmět Farmaceutická chemie I (GF341) lze zakončit společně s předmětem Farmaceutická chemie II (GF342), rozdělení na dva různé předměty a dva různé kódy je pouze formálního rázu, tvoří nedělitelný celek.
Poslední úprava: Doležal Martin, prof. PharmDr., Ph.D. (10.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Pro ukončení předmětu je třeba získat zápočet do konce zkouškového období příslušného semestru.

Předmět Farmaceutická chemie I a Farmaceutická chemie II  vyžaduje ještě pro ukončení předmětu složení zkoušky, které se skládají v termínech vypsaných ve zkouškovém období příslušného semestru.

Poslední úprava: Doležal Martin, prof. PharmDr., Ph.D. (10.10.2023)
Literatura -

Povinná:

 • Doležal, Martin a kol.. Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém. Praha: Karolinum, 2013, 188 s. ISBN 978-80-246-2382-5.
 • Hartl, Jiří; Doležal, Martin; Krinková, Jana; Miletín, Miroslav; Opletalová, Veronika. Farmaceutická chemie III (oběhová a krevní soustava, trávící a vylučovací soustava). Praha: Karolinum, 2000, 117 s. ISBN 80-246-0195-8.
 • Doležal, Martin a kol.. Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém. Praha: Karolinum, 2009, 134 s. ISBN 978-80-246-1633-9.
 • Zimčík, Petr a kol.. Farmaceutická chemie : návody k praktickým cvičením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, 73 s. ISBN 978-80-246-3382-4.
 • Hartl, J. a kol.. Farmaceutická chemie IV (chemoterapeutika). Praha: Karolinum, 2006, s. ISBN .
 • Hartl, Jiří; Palát, Karel. Farmaceutická chemie I (obecná část), Praha, Karolinum 1998.. Praha: Karolinum, 1998, s. ISBN .
 • . . In Hartl, Jiří, Doležal, Martin, Krinková, Jana Miletín, Miroslav, Opletalová, Veronika. Farmaceutická chemie III . Praha: Karolinum, 2000, s. -. ISBN 80-246-0195-8..
 • Doležal, Martin a kol.. Farmaceutická chemie léčiv působících na kardiovaskulární, trávicí a vylučovací systém. Praha: Karolinum, 2022, 320 s. s. ISBN 978-80-246-5102-6.
 • . . In Hartl, Jiří, Doležal, Martin, Krinková, Jana Miletín, Miroslav, Opletalová, Veronika. Farmaceutická chemie III . Praha: Karolinum, 2000, s. -. ISBN 80-246-0195-8..

Doporučená:

 • Patrick, Graham L.. An introduction to medicinal chemistry. Oxford: Oxford University Press, 2017, 877 s. ISBN 978-0-19-874969-1.
 • Lemke, Thomas, Williams, David A. Roche, Victoria F. (eds.). Foye´s principles of medicinal chemistry. Philadelphia ; Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 1500 s. ISBN 978-1-4511-7572-1.
 • Wilson, Charles Owens, Gisvold, Ole. Textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, 991 s. ISBN 0-7817-3481-9.

Poslední úprava: Doležal Martin, prof. PharmDr., Ph.D. (10.10.2023)
Sylabus -
 • Definice a charakteristika disciplíny

 • Etapy vývoje chemických léčiv

 • Názvosloví léčiv

 • Zdroje nových chemických léčiv

 • Strukturální faktory, jejich vliv a význam na procesy, které následují po podání léčiv do organismu

 • Modifikace struktury (izomerie, analogie, homologie, proléčiva)

 • Fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich význam pro účinek léčiv

 • Chemoterapeutika centrální nervové soustavy

  • Celková anestetika

  • Sedativa a hypnotika

  • Antikonvulziva

  • Psychofarmaka (antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, psychoaktivní látky)

  • Analgetika – anodyna

  • Analgetika – antipyretika

  • Antitusika

  • Antiparkinsonika

  • Léčiva Alzheimerovy nemoci

 • Chemoterapeutika periferní nervové soustavy

  • Nesteroidní antiflogistika

  • Histamin a jeho antagonisté

  • Místní anestetika

  • Myorelaxancia

Poslední úprava: Doležal Martin, prof. PharmDr., Ph.D. (10.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK