Speciální metody instrumentální analýzy - GF313
Anglický název: Special Methods of Instrumental Analysis
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Z [HS]
Počet míst: 50 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Patří mezi: 3.úsek 2022/23-Farmacie
Korekvizity : GF301
Je korekvizitou pro: GF314
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)
Cílem předmětu je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů instrumentálními metodami. Důraz je kladen na optimální volbu metody a postupu vzhledem k povaze vzorku na základě hlubokých znalostí podstaty, možností i omezení instrumentálních metod. Předmět patří do specializace Farmaceutická analýza.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Zápočet z předmětu Speciální metody instrumentální analýzy (přednášky) je udělen za:

Dosažení předepsaného počtu bodů ze zápočtového testu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Doporučená:

 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3.
 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 235 s. ISBN 978-80-260-4244-0.
 • Skoog, Douglas A.. Skoog and West's fundamentals of analytical chemistry. [Belmont, Calif.]: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1.
 • Robinson J.W., Skelly Frame D.M. a Frame G.M.. Undergraduate Instrumental analysis. Boca Raton: CRC Press, 2014, 1264 s. ISBN 978-1-4200-635-2.
 • Speciální metody instrumentální analýzy - Moodle [online]. Dostupné z: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3643
 • Speciální metody instrumentální analýzy - studijní materiály [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KACH/

Sylabus
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)
 • Úvod do speciálních instrumentálních metod.
 • Výběr analytické techniky podle typu analytu, matrice vzorku, požadavků na analýzu. Přehled analytických technik.
 • Validace analytické metody, přehled validačních parametrů a jejich důležitost při vývoji analytické metody.
 • Luminiscenční analýza, fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence, emisní a excitační spektra, kvalitativní a kvantitativní využití.
 • Atomová absorpční spektrometrie, Atomová emisní spektrometrie, atomová fluorescenční spektrometrie, principy a analytické využití.
 • Metody vysokofrekvenční spektroskopie, nukleární magnetická resonance, NMR spektrum, analytické využití. Spektrofotometrie v UV oblasti – možnosti stanovení více látek.
 • Infračervená spektroskopie a Ramanova spektroskopie. Aplikace ve farmaceutické analýze, identifikace účinných látek, obalových materiálů, distribuce účinné látky v léčivém přípravku.
 • Voltametrické metody. Diferenční pulzní voltametrie. Rozpouštěcí voltametrie. Amperometrické titrace. Iontově selektivní elektrody.
 • Elektromigrační metody, elektroforetická pohyblivost, principy. Kapilární izotachoforéza, Kapilární zónová elektroforéza, instrumentace, analytické využití.
 • Izoelektrická fokusace, micelární elektrokinetická chromatografie, kapilární elektrochromatografie. Instrumentace, analytické využití.
 • Současné trendy v HPLC (van Deemterova teorie, nové stacionární fáze, rychlá chromatografie, detekce), Superkritická fluidní chromatografie.
 • Hmotnostní spektrometrie, hmotnostní spektrum, principy, přístrojové vybavení, analytické a bioanalytické využití hmotnostní spektrometrie.
 • Iontovýměnná chromatografie. Metody výměny iontů, katexy, anexy, iontovýměnné rovnováhy, analyzátory aminokyselin, molekulová síta, gelová chromatografie.
 • Automatizace analytických postupů. Titrátory, robotické systémy, klinické analyzátory. Neseparační průtokové metody, průtoková injekční analýza.
 • Automatizace extrakčních postupů. Sekvenční injekční analýza. Sekvenční injekční chromatografie.
Studijní opory
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

E-learnign Moodle: Speciální metody instrumentální analýzy https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3643