Organická chemie I - GF285
Anglický název: Organic Chemistry I
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 338 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.roč. F
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Záměnnost : GF276
Je korekvizitou pro: GF292, GF299
Je prerekvizitou pro: GF227, GF130, GF369
Je záměnnost pro: GF276
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Organickou chemii I lze charakterizovat jako přípravný předmět, zaměřený na názvosloví a vztahy mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi organických látek, podstatných pro jejich využití jako chemických léčiv. Při výuce je kladen důraz na chemická léčiva jako malé organické molekuly, jejichž vlastnosti a architektura ovlivňuje transport v organismu a interakci s receptorem. Předmět tak umožňuje plynule navázat nejen na specializované farmaceutické disciplíny, zejména farmaceutickou chemii, ale i farmakognosii, biochemii a farmakologii. Témata: Systematické názvosloví organických látek, Struktura organických látek, Polarita vazeb a související fyzikální vlastnosti, Soudržnost mezi molekulami a související fyzikální vlastnosti, Fyzikální metody studia struktury.
Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, oboje písemnou formou. Zápočet je udělován za 100% účast na seminářích a za dosažení minimálně 60 % bodů ve dvou zápočtových testech, které se budou psát na 6. a 10. semináři. Každý zápočtový test obsahuje 5 otázek po 2 bodech, první test bude zaměřen na jednoduché názvosloví a stereochemii, druhý test na základní fyzikální a spektrální vlastnosti látek. V případě neúspěchu budou umožněny tři pokusy složení opravného zápočtového testu ve zkouškovém období. Opravný zápočtový test bude obsahovat 5 otázek po 2 bodech, zahrnujících výše uvedené oblasti; zápočet bude udělen za zisk minimálně 60 % bodů. Zkouškový test se skládá z 10 otázek po dvou bodech, pro úspěšné složení zkoušky bude opět nutný zisk minimálně 60 % z celkového počtu bodů.

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Literatura

Povinná:

 • Waisser, Karel, Novotná, Eva. Názvosloví organických sloučenin. Praha: Karolinum, 2016, 159 s. ISBN 978-80-246-3418-0.
 • Waisser, Karel, Pour, Milan. Organická chemie. Praha: Karolinum, 2003, 247 s. ISBN 80-246-0703-4.
 • McMurry, John. Organická chemie. V Brně : V Praze: VUTIUM ; Vysoká škola chemicko-technologická, , 1176 s. ISBN 978-80-7080-637-1.

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Sylabus

Systematické názvosloví organických látek

 • Význam OCH pro farmacii
 • Úvod do systematického názvosloví dle IUPAC
 • Nasycené cyklické základy názvů: bicykly, spirocykly, steroidy
 • Nenasycené cyklické základy názvů: jednoduché a orthokondenzované aromáty
 • Heterocyklické základy názvů: Hantzsch-Widmanův systém, orthokondenzované cykly

Struktura organických látek

 • Typy vazeb v org. chemii
 • Izomerie, konstituční a konfigurační izomery.
 • Chiralita, enantiomery, diastereomery, deskriptory R,S; D,L a E,Z.
 • Konformace, konformační analýza.

Polarita vazeb a související fyzikální vlastnosti

 • Rozložení elektronové hustoty v organických molekulách
 • Indukční efekt, teorie rezonance, mezomerní efekt
 • Dipólový moment, relativní permitivita
 • Acidita a bazicita v závislosti na struktuře, základní pojmy.
 • O, S, N a C-kyseliny

Soudržnost mezi molekulami a související fyzikální vlastnosti

 • Přehled a význam jednotlivých typů mezimolekulových přitažlivých sil
 • Vztah struktura - bod tání, bod varu, rozpustnost ve vodě

Fyzikální metody studia struktury

 • Úvod do molekulové spektroskopie
 • Spektroskopie v UV a IR oblasti
 • Spektroskopie NMR
 • Ostatní metody: rentgenostrukturní analýza, hmotnostní spektrometrie

 

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Studijní opory

E-learningové kursy:

 • Organická chemie I: Názvosloví
  https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2901

 • Organická chemie I: Struktura a fyzikální vlastnosti
  https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3642

 

 

 

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)