Buněčná biologie - GF283
Anglický název: Cell Biology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.roč. F
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Neslučitelnost : GF387
Záměnnost : GF007, GF387
Je korekvizitou pro: GF129, GF366, GF284, GF144
Je neslučitelnost pro: GF387
Je prerekvizitou pro: GF181
Je záměnnost pro: GF387, GF007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (24.09.2021)
Hlavním cílem předmětu Buněčná biologie je, aby studenti získali představu, jak pracuje živá buňka a osvojili si základy práce s mikroskopem, což jsou základní znalosti a dovednosti pro řadu navazujících předmětů. V průběhu studia se studenti seznámí se strukturou a funkcí jednotlivých součástí buňky a jejich chemickým složením. Mezi další probírané oblasti patří komunikace mezi buňkami, dělení buňky a regulace buněčného cyklu. Témata: struktura prokaryotní a eukaryotní buňky, membrány, membránové organely, DNA a chromosomy, komunikace mezi buňkami, buněčný cyklus a rozmnožování organizmů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (24.09.2021)

Předmět se skládá z přednášek a praktických cvičení:

 

Praktická cvičení jsou zakončena udělením zápočtu, který je nutnou podmínkou pro přístup k závěrečnému písemnému testu.

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

1) 100% docházka na praktická cvičení. Omluvena může být max. 1 PC od lékaře či právníka ze závažných zdravontních či rodinných důvodů a je nutné to doložit písemně s potvrzením. Při dlouhodobější absenci ze závžných důvodů se řeší individuálně. Dále jsou výjimky v případě zpřísnění proti-koronavirových opatření od MŠMT.

2) Odevzdání vyplněného pracovního sešitu ke kontrole

3) Provedení závěrečné praktické zkoušky: Ta spočívá v zopakování náhodně vybrané úlohy z již provedených praktických cvičení, vyplnění protokolu a zodpovězení 3 teoretických otázek z praktických cvičení.

 

Zkouškový test se skládá z 35 otázek (pouze z teoretické části).

Mezi typy otázek patří: Single best answer, přiřazovací a popis obrázku.

 • limit pro absolvování testu: 70 % správných odpovědí

 • hodnocení: výborně: 100 % - 90 %

  velmi dobře: 89 % - 80 %

  dobře: 79 % - 70 %

   

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (24.09.2021)

Povinná:

 • Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, 2006, 630 s. ISBN 80-902906-2-0.
 • Buněčná biologie-FARM [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/
 • Mooodle 2 / Farmaceutická fakulta HK / Katedra biologických a lékařských věd [online]. Dostupné z: https://dl2.cuni.cz/

Doporučená:

 • Nečas, Oldřich. Obecná biologie pro lékařské fakulty. Jinočany: H+H, 2000, 554 s. ISBN 80-86022-46-3.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (24.09.2021)

Struktura buňky 

·         definice a obecné znaky buňky (buněčná teorie)

·         stavba prokaryontní buňky

·         stavba eukaryontní buňky (rostlinné a živočišné)

 

Struktura živých soustav - chemické složení živých soustav 

·         voda a anorganické látky

·         nízkomolekulární organické látky: sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny, nukleotidy, fosfolipidy

·         vysokomolekulární organické látky: polysacharidy, nukleové kyseliny, proteiny

  

Nukleové kyseliny a chromosomy I 

·         struktura DNA

·         struktura chromosomů u prokaryot a virů

·         struktura chromosomů u eukaryot

 

Nukleové kyseliny a chromosomy II 

·         replikace

·         transkripce

·         translace

 

Membrány I 

·         struktura membrán

o   lipidová dvojná vrstva

o   molekulární struktura membrán – lipidy, proteiny, sacharidy

·         cytoplazmatická membrána

 

Membrány II 

·         transport látek přes membrány

·         transportní proteiny

·         iontové kanály a membránový potenciál

 

Membránové organely I 

·         mitochondrie

o   struktura

o   buněčné dýchání – Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace

·         chloroplasty

o   struktura

o   fotosyntéza – světelná a tmavá fáze

 

Membránové organely II 

·         endoplazmatické retikulum

·         Golgiho aparát

·         endosomy

·         lysosomy

·         peroxisomy

·         mechanizmy vstupu proteinů do organel

o   transport z cytosolu do jádra – jaderné póry

o   transport z cytosolu do ER, mitochondrií, chloroplastů a peroxisomů

o   transport z ER do dalších oddílů

 

Komunikace mezi buňkami 

·         obecné principy buněčné komunikace

·         signální molekuly

·         receptory

o   receptory spojené s iontovými kanály

o   receptory spojené s G-proteiny

o   receptory spojené s enzymy

 

Buněčné dělení 

·         buněčný cyklus – 4 fáze (G1, S, G2, M)

·         mitoza – profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze, cytokineze

·         meioza

 

Regulace buněčného cyklu 

·         systém regulace buněčného cyklu

·         diferenciace buněk

·         buněčná smrt

 

Rozmnožovaní organizmů 

·         nepohlavní rozmnožování

o   charakteristika

o   binární dělení, gemiparie, fiziparie, vegetativní rozmnožování

·         pohlavní rozmnožování

o   charakteristika

o   spermiogeneze, oogeneze, fertilizace

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (24.09.2021)

Přednášky - teorie

Moodle - videa, "procvičovací kvízy", "otázky a odpovědi", sestavování "slovníku" pojmů

Praktická cvičení - základy mikroskopování, pozorování rostlinné a živočišné buňky, funkce organel, osmotické jevy v rostlinné a živočišné buňce, reprodukce buněk, tkáňové kultury

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (24.09.2021)

Formou zkoušky je písemný test, který se skládá z 35 otázek (pouze z teoretické části).

Mezi typy otázek patří:single best answer, přiřazovací, popis obrázku.

 • limit pro absolvování testu: 70 % správných odpovědí

 • hodnocení: výborně: 100 % - 90 %

  velmi dobře: 89 % - 80 %

  dobře: 79 % - 70 %

Student/ka má prokázat znalosti napříč celým předmětem Buněčná biologie, konktrétně v těchto okruzích:

1.      Definice a obecné znaky buňky

2.      Stavba prokaryontní buňky

3.      Stavba eukaryontní buňky

4.      Buněčné jádro

5.      Struktura DNA

6.      Struktura chromosomů u prokaryot a virů

7.      Struktura chromosomů u eukaryot

8.      Replikace, transkripce, translace

9.      Chemické složení živých soustav - voda, anorganické látky, nízkomolekulární organické látky (sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny, nukleotidy, fosfolipidy)

10.  Chemické složení živých soustav – vysokomolekulární organické látky (polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny)

11.  Struktura membrán

12.  Cytoplazmatická membrána

13.  Transport látek přes membrány – transportní proteiny, iontové kanály

14.  Mitochondrie – struktura, buněčné dýchání

15.  Chloroplasty – struktura, fotosyntéza

16.  Endoplazmatické retikulum

17.  Golgiho aparát

18.  Endosomy

19.  Lyzosomy

20.  Peroxisomy

21.  Mechanizmy vstupu proteinů do organel

22.  Obecné principy buněčné komunikace

23.  Receptory - základní charakteristika, rozdělení, signalizační kaskáda

24.  Receptory spojené s iontovými kanály

25.  Receptory spojené s G-proteiny

26.  Receptory spojené s enzymy

27.  Intermediární filamenta

28.  Mikrotubuly

29.  Aktinová vlákna

30.  Buněčný cyklus

31.  Mitóza

32.  Meióza

33.  Systém regulace buněčného cyklu

34.  Diferenciace buněk

35.  Buněčná smrt

36.  Buněčný stres

37.  Nepohlavní rozmnožování

38.  Spermiogeneze

39.  Oogeneze

40.  Fertilizace