PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kontrola chemických léčiv II - GF186
Anglický název: Pharmaceutical Analysis II
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 4.roč.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Korekvizity : GF050, GF133, GF141
Prerekvizity : GF156
Je korekvizitou pro: GF188
Je záměnnost pro: GF306
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kontrola léčiv je profilovou farmaceutickou disciplínou, která je v teoretické i praktické výuce zaměřena na zajištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, čímž nezastupitelně plní jednu ze základních funkcí farmaceutického studia. Výuka je koncipována nejen k současnému českému a evropskému lékopisu, ale vychází i z dalších moderních lékopisných monografií, především z United States Pharmacopoeia. Struktura léčiva je východiskem k určení vhodného postupu pro kvantitativní analýzu.
Poslední úprava: Novotná Ladislava (19.06.2008)
Literatura -

Klimeš J a kol.: Kontrola léčiv I. Praha, Karolinum 2006

Klimeš J a kol.: Kontrola léčiv II. Praha, Karolinum 2007

Český lékopis (poslední platné vydání), Praha, Grada

Poslední úprava: Novotná Ladislava (19.06.2008)
Sylabus -

Přednášky

Struktura léčiva jako východisko pro analytické využití jeho fyzikálně chemických vlastností

Stanovení obsahu

? Odměrné metody užívané v kontrole léčiv

? Acidobazické titrace léčiv (acidimetrie, alkalimetrie ve vodném i nevodném prostředí)

? Oxidoredukční titrace léčiv (jodometrie, bromatometrie, manganometrie, cerimetrie)

? Komplexometrické titrace léčiv (chelatometrie, merkurimetrie)

? Stanovení léčiv srážecími titracemi

? Spektrofotometrické stanovení léčiv

? Polarimetrické stanovení léčiv

? Stanovení léčiv s využitím elektroanalytických metod

? Stanovení léčiv chromatografickými a elektroforetickými metodami

Čistota a stabilita léčiv

? Lékopisná detekce nečistot s využitím chemických reakcí a fyzikálně chemických metod

? Stabilita léčiv, rozkladné procesy, faktory ovlivňující stabilitu

? Zrychlené stabilitní testy, výpočet kinetických charakteristik rozkladných reakcí

? Znalost chemismu rozkladných reakcí jako nezbytný předpoklad pro stabilizační zásahy

Praktická cvičení

? Zkoušky na čistotu léčiv (chemické důkazy nečistot, důkazy nečistot nebo degradačních produktů chromatografickými a spektrálními metodami)

? Stanovení obsahu léčiv (lékopisné metody kvantitativního hodnocení léčiv)

? Kontrolně analytické hodnocení farmaceutických přípravků

? Kontrola individuálně připravovaných lékových přípravků podle lékopisu a kontrolně analytických postupů užívaných v laboratořích pro kontrolu léčiv

? Kontrola hromadně vyráběných farmaceutických přípravků podle podnikových norem (kontrolně analytické metody užívané při výstupní kontrole ve farmaceutickém průmyslu)

? Polodemostrační úlohy (použití UV spektrometrie v kontrole léčiv, použití IR spektrometrie v kontrole léčiv, analýza léčiv na základě specifické optické otáčivosti, analýza léčiv pomocí HPLC, monitorování léčiv a metabolitů v krevní plazmě pomocí HPLC a TLC).

Poslední úprava: Novotná Ladislava (19.06.2008)
Metody výuky -

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Poslední úprava: Novotná Ladislava (19.06.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet, zkouška.

Poslední úprava: Novotná Ladislava (19.06.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK