Morfologie a fyziologie člověka - GF181
Anglický název: Human Morphology and Physiology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:56/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 240 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Další informace: http://Morfologie a fyziologie člověka
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: >
Patří mezi: 2.úsek 2022/23-Farmacie
Korekvizity : GF141, GF143
Prerekvizity : GF283, GF387
Je korekvizitou pro: GF137, GF309, GF141, GF184, GF143, GF155
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)
Tento předmět je souhrnem základních vědomostí o lidském těle. Popisuje morfologii, zabývající se popisem lidského těla a to formou makroskopického pohledu (anatomie) nebo na úrovni mikroskopické stavby (histologie). Lékařská fyziologie je nauka, zabývající se uceleným výkladem činnosti zdravého organizmu z pohledu fyzikálního a biochemického, a to jak na úrovni celku, tak jednotlivých systémů, orgánů, tkání, buněk. Tento předmět je souhrnem základních znalostí každého zdravotnického pracovníka.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Podmínky pro udělení zápočtu z Morfologie a fyziologie
 
Řádní posluchači:

ÚČAST:
- podmínkou zápočtu je 100 % účast na praktických cvičeních (omluva pouze při nemoci, doložením potvrzení od lékaře)
- náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce

TESTY:
- podmínkou zápočtu je napsat testy minimálně na 70 % z celkového počtu bodů
- v případě nemoci (max 2x za semestr) - dochází k přepočtu celkového počtu bodů, jiná absence nevytváří nárok na přepočet bodů
- při více než dvou absencích (nemoc) je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu, (3 pokusy), a to i tehdy je-li naplněn bodový limit
- při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu, (3 pokusy)
  
PROTOKOLY A SEMINÁRNÍ ÚKOLY:
- podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech protokolů a seminárních prací do stanovených termínů

Opakující posluchači:
- v případě, že student(ka) získal zápočet v předešlém studiu, jeho účast na praktických cvičeních není povinná, zápočet mu bude zapsán před zkouškou
  
 

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Povinná:

 • Čihák, Radomír, Druga, Rastislav, Grim, Miloš. Anatomie. Praha: Grada Publishing, 2004, 673 s. ISBN 978-80-247-1132-4.
 • Dauber, Wolfgang Feneis, Heinz. Feneisův obrazový slovník anatomie. Stuttgart: Thieme, 2005, 556 s. ISBN 3-13-330109-8.
 • Rokyta, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 2015, 680 s. ISBN 978-80-247-9902-5.
 • Hronek, Miloslav, Kudláčková, Zdeňka, Semecký, Vladimír. Praktická cvičení z fyziologie : pro posluchače Farmaceutické fakulty. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001, 141 s. ISBN 80-246-0439-6.
 • Silbernagl, Stefan, Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2004, 53 s. ISBN 978-80-247-0630-6.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Morfologie

 • Cytologie a obecná histologie. Definice a cíle, postavení v soustavě biologických věd, význam pro výuku a výzkum ve farmaceutických oborech, buňka jako základní jednotka organismu, buněčné populace-tkáně-orgány-systémy. Tkáně: jejich vývoj a diferenciace v průběhu ontogenese, základy typologie-epitely a žlázy, tkáň pojivová a trofická, tkáň svalová, tkáň nervová.
 • Morfologie orgánových systémů. Stavební plán těla a variace, anatomické názvosloví, topografické vztahy na těle, soustava pohybová (osteologie, syndesmologie, myologie), obecná nauka o kostech a svalech, jejich spojení a mechanika, skelet člověka, topografie svalových skupin.
 • Soustava cévní (angiologie). Stavba a uložení srdce, stavba krevních lymfatických cév, přehled průběhu hlavních krevních a lymfatických cév, orgány tvorby a destrukce krevních tělísek-orgány RES, krev a lymfa.
 • Soustava trávicí a dýchací (gastropulmonální). Stavba a vývoj trubicové části GIT, stavba žlázové a endokrinní části GIT-játra, pankreas, štítná žláza, příštítná tělíska, stavba dýchacích cest a plic, tělní dutiny a jejich výstelky.
 • Soustava močopohlavní (urogenitální). Základy embryologie. Stavba ledvin a odvodných cest močových, nadledvina, stavba pohlavního ústrojí muže, stavba pohlavního ústrojí ženy, oplození a vznik zárodečného materiálu, mechanismy diferenciace a determinace, kritické a sensitivní periody vývoje-význam pro teratologii, fetoplacentární jednotka.
 • Soustava nervová-centrální nervový systém. Stavba páteřní míchy a mozku, struktury limbického systému, retikulární formace, hypotalamo-hypofysární systém, mozkomíšní obaly a dutiny u CNS.
 • Soustava nervová-periferní nervový systém. Smyslové orgány. Stavba a průběh cerebrospinálních nervů, stavba a průběh autonomních nervů, stavba a nervová dráha zrakového ústrojí, stavba a nervová dráha sluchového ústrojí, stavba kůže a adnex.

Fyziologie

 • Definice, obsah fyziologie, homeostáza, složení lidského těla, membránové transporty, složení krve, její vlastnosti, krevní skupiny, plasma, srážení krve, lymfa.
 • Fyziologie oběhového systému. Malý a velký krevní oběh, srdeční revoluce, vlastnosti myokardu, elektrické jevy na srdci, EKG, řízení srdeční činnosti, cévní systém, řízení krevního oběhu, lymfatický oběh.
 • Fyziologie dýchacího systému. Plicní ventilace, difuse, perfuse, mechanika dýchání, regulace dýchání.
 • Fyziologie vylučovacího systému. Krvení ledvin, glomerulární a tubulární funkce nefronu, činnost močových cest, složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin, funkční ledvinové zkoušky.
 • Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Hypothalamo-hypofyzární systém, štítná žláza, příštitná tělíska, nadledvinky, pankreas, hormony GIT, regulace tvorby hormonů-mechanismus účinku.
 • Fyziologie reprodukčního systému. Mužský a ženský reprodukční systém, hormonální regulace, těhotenství, krevní oběh a dýchání plodu, porod, laktace.
 • Fyziologie trávícího systému. Fyziologie výživy. Fyziologie trávící trubice, jater, pankreatu, žlučníku, trávení a vstřebávání živin. Proteiny, lipidy, sacharidy, vitamíny, minerální látky ve výživě, racionální výživa.
 • Fyziologie smyslových orgánů. Svalová soustava. Zrakové-sluchové-čichové-chuťové-kožní ústrojí, nervosvalový přenos, svalová kontrakce, svalová práce, elektrofyziologie svalové činnosti.
 • Fyziologie centrálního a periferního nervového systému. Reflex, receptor a nervové vlákno, synapse, vegetativní nervový systém, činnost páteřní míchy, prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku, středního mozku, mezimozku, koncového mozku.
Studijní opory
Poslední úprava: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

E-learning MOODLE: Morfologie a fyziologie člověka. https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=177

Studijní materiály https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=morfologie+a+fyziologie+%c4%8dlov%c4%9bka

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Přednášky

Praktická cvičení

Semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Podmínky pro vykonání zkoušky z Morfologie a fyziologie
 
1. Zkouška se skládá z písemné ( Zkouškový test) a ústní zkoušky
2. Zkouškový test se píše pouze a jenom v den zkoušky před ústní zkouškou
3. Složení Zkouškového testu je podmínkou účasti u ústní zkoušky, po jeho složení jde posluchač v tentýž den k ústní zkoušce
4. V případě, že se posluchač nedostaví v den, kdy složil zkouškový test k ústní části zkoušky, bude v SIS klasifikován jako Propadlý termín
5. Přihlašování na Zkoušku pouze přes Studijní informační systém

Zkouškový test
• Náplň - otázky z celého rozsahu Morfologie a fyziologie s důrazem na náplň přednášek a praktických cvičení
• 40 otázek (výběr ze 4 odpovědí, z nichž vždy jedna odpověď je správná)
• Limit - min. 30 bodů ze 40
• Maximální počet pokusů - 2x
• Nenapsání každého zkouškového testu znamená ztrátu 1 zkouškového termínu
• Po neúspěšném druhém testu se může posluchač přihlásit k ústní zkoušce (tedy pouze k 3. termínu) již bez nutnosti složit zkouškový test
• V zimním zkouškovém období bude vypsán dostatečný počet zkouškových termínů, v letním zkouškovém období bude vypsán min. počet, a to pouze pro opravné termíny

Ústní zkouška
• Termíny ústní zkoušky budou vypsány na celé zkouškové období
• Otázky na webu www.faf.cuni.cz (Informace pro studenty - Studijní materiály - KBLV - Morfologie a fyziologie
• Ostatní podmínky dle Studijního řádu UK

Přejeme všem studentům hodně úspěchů u zkoušek.