Farmaceutická botanika - GF126
Anglický název: Pharmaceutical Botany
Zajišťuje: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14, Z [HS]
letní s.:42/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Je korekvizitou pro: GF148, GF221
Je neslučitelnost pro: GF338
Je záměnnost pro: GF338
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)
Současná náplň předmětu navazuje na změny z konce 80. let, kdy se farmaceutická botanika ještě výrazněji profilovala jako nezaměnitelný integrální předmět farmaceutického studia. Významná dynamizace výzkumu a následně vzdělávání, poskytnutí prostoru pro fytochemii, chemotaxonomii a rostlinnou biochemii - biogenezi aktivních metabolitů byly změnami nejdůležitějšími. Výuková část systematická vycházející z fylogenetického systému se plynule obohacuje o poznatky chemotaxonomie a fytochemie a zabudovává je do přednášek a učebních textů. Rostlinná fyziologie v současnosti zúžila svůj rozsah a koncentruje pozornost na rostlinnou biochemii, fyziologii přeměny látek a energií a mechanismy ovlivnění tvorby látek specializovaného metabolismu. Anatomická a morfologická část rozšiřuje poznatky botaniky středoškolské tak, aby byly aplikovatelné v dalším studiu i pro farmaceutickou praxi.
Literatura
Poslední úprava: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Jahodář L.: Fyziologie rostlin pro farmaceuty (vybrané kapitoly). Praha : Karolinum, 1995, dotisk 1998

Dušková J.: Vybrané kapitoly z anatomie rostlin pro farmaceuty. Praha : Univerzita Karlova, 1995

Jahodář L.: Farmakobotanika - semenné rostliny. Praha, Karolinum, 2006

Deyl M., Hísek K.: Naše květiny.Praha, Academia 2003

Kubát K. (Ed.): Klíč ke květeně České republiky. Praha, Academia 2002

Sylabus
Poslední úprava: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Cytologie

základní cytoplasma

buněčné membrány

semiautonomní organely (plastidy, mitochondrie)

cytoskelet, partikule

jádro, jadérko, mitotický aparát

buněčná stěna

metaplazmatické inkluze

Histologie

pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn

soustava pletiv dělivých

soustava pletiv krycích

soustava pletiv vodivých

soustava pletiv základních

Organologie

anatomická stavba kořene

anatomická stavba stonku

anatomická stavba květu

anatomická stavba plodu

anatomická stavba semene

Fyziologie

fyziologie přeměny látek a energií

látkové složení rostlinného těla

dynamika přeměny látek a energií, enzymy

fotosyntéza

disimilace

principy biologické regulace metabolizmu

fyziologie změny tvaru (fyziologie ontogeneze)

růst

diferenciace

organogeneze

rozmnožování

fyziologie pohybů a biologických rytmů

příčiny změn místa nebo polohy

fyziologie dráždivosti

primární metabolické procesy

sekundární metabolismus a sekundární metabolity

Systematika

fylogenetický vývoj rostlinstva, význam chemotaxonomie

botanická nomenklatura

morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika PROTISTA

morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika FUNGI

morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika PLANTAE

Bryophyta

Pteridophyta

Equisetophyta

Gymnospermní typy

Angiospermní typy

morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných druhů

Praktická cvičení

Příprava mikroskopických preparátů, rostlinná buňka

Rostlinná pletiva

Anatomie rostlinných orgánů

Sinice-Cyanophyta, řasy - Algae, houby - Fungi, mechy - Bryophyta

Cévnaté výtrusné rostliny - oddělení pteridophytních typů

Nahosemenné rostliny,

Krytosemenné rostliny ? květenství, květní vzorec

Květenství, květní vzorec, krytosemenné rostliny - oddělení angiospermního typu

Krytosemenné rostliny, práce v terénu - botanická zahrada

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Znalosti středoškolské botaniky, biologie a chemie.

Metody výuky
Poslední úprava: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Přednášky provázené počítačovou projekcí. Praktická cvičení v mikroskopické laboratoři, každý student má k dispozici svůj pracovní prostor vybavený potřebnou instrumentací. Část systematická, poznávací je vedena ve formě terenních cvičení na specializované botanické zahradě fakulty.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Ke zkoušce přistupuje student po absolvování praktických cvičení a získání zápočtu. Zkouška se skláda z části praktické (hodnota jedné otázky), při které je třeba určit a systematicky zařadit určitý počet taxonů z jejich souboru čerstvých exemplářů a mikroskopicky identifikovat tři trvalé preparáty. Další dvě otázky si student losuje běžným způsobem. Všechny tři otázky musí být zodpovězeny.