Analýza látek přírodního původu - GDFA04
Anglický název: Analysis of substances of natural origin
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (06.03.2019)
Cílem předmětu je představit studentům aktuální trendy v analýze látek přírodního původu z hlediska detekčních a analytických technik, a zejména z hlediska účinných biologicky aktivních látek, které se nacházejí v rostlinách, ovoci a zelenině, a které jsou nejvíce aktuální v současných směrech bio-farmacie. Mezi ně patří zejména antioxidanty, fenolické kyseliny, flavonoidy, anthokyany, fytosteroly, karotenoidy, flavonolignany, alkaloidy a jiné další. Cílem předmětu je také objasnit principy extrakce látek z rostlinných materiálů pomocí moderních extrakčních technik jako je např. superkritická fluidní extrakce a jejich následná separace a identifikace pomocí moderních technik jako je ultra-účinná kapalinová chromatografie (UHPLC) a kapilární elektroforéza (CE) ve spojení s hmotnostní spektrometrií (MS). Náplní předmětu je také analýza mykotoxinů, a případných kontaminujících látek v přírodních rostlinných materiálech. Nedílnou součástí je také analýza bioaktivních látek v potravních doplňcích na bázi rostlinných extraktů. Jednotlivé směry v analýze látek přírodního původu budou zaměřeny na oblasti: - interpretace analytických dat (NMR spektra, hmotnostní spektra, IČ spektra, Ramanova spektra) látek přírodního původu; - vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie HRMS v analýze přírodních látek a rostlinných extraktů, - HRMS v analýze a identifikaci toxických látek způsobujících otravy; - využití rychlých LC/HRMS metod ke včasné diagnostice otrav; - využití plynové chromatografie (GC/MS) v analýze rostlinných extraktů - využití CE/MS v analýze rostlinných extraktů - statistická analýza dat.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (06.03.2019)

Povinná:

  • Lubomír Opletal. Přírodní látky a jejich biologická aktivita . Praha: Karolinum Praha, 2016, 698 s. ISBN 9788024620848.
  • Opletal, Lubomír. Sekundární metabolity rostlin. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 698 s. ISBN 978-80-246-2084-8.
  • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3.
  • Vladimir Havlicek, Jaroslav Spizek. Natural Products Analysis: Instrumentation, Methods, and Applications. Amsterodam: Willey, 2014, 624 s. ISBN 978-1-118-46661-2|.

Doporučená:

Volitelná:

  • Flanagan, Robert James (ed.). Fundamentals of analytical toxicology. Chichester, England ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007, 505 s. ISBN 978-0-470-31935-2.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (06.02.2019)

Požadavky ke zkoušce:

Analytické metody pro analýzu látek přírodního původu.

Detekční techniky v analýze látek přírodního původu.

Analýzy stopových koncentrací toxických látek způsobujících otravy.

Moderní trendy v přípravě vzorků z rostlinných extraktů.

Spojení SPE HPLC MS a ICP MS pro stanovení  stopových koncentrací toxických látek.

Využití plynové chromatografie (GC/MS) v analýze rostlinných extraktů

Využití CE/MS v analýze rostlinných extraktů

Interpretace analytických dat

NMR spektra, hmotnostní spektra, IČ spektra, a Ramanova spektra látek přírodního původu