PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analysis of substances affecting the environment - GDEBM01
Anglický název: Analysis of substances affecting the environment
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Záměnnost : GDEZCH01
Je záměnnost pro: GDEZCH01
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)
Cílem předmětu je představit studentům aktuální trendy v environmentální analýze z hlediska detekčních a analytických technik, a zejména z hlediska kontaminantů, které ovlivňují životní prostředí v posledních letech a jsou nejvíce aktuální. Mezi ně patří zejména endokrinní disruptory, zpomalovače hoření, rezidua léčiv a antibiotik, ftaláty, aromatické a chlorované uhlovodíky (PCB) které jsou díky své perzistenci stále aktuální a široká skupina látek pesticidů a insekticidů. Cílem předmětu je také objasnit pojmy jako bioakumulace, perzistence, bioremedieace, fytoremediace a jejich vztah ke kontaminujícím látkám v životním prostředí a vzhledem k potravnímu řetězci. Součástí předmětu je i znalost legislativy v environmentální analýze, moderní trendy v úpravách vzorků pro detekci stopových koncentrací kontaminantů a přehled analytických metod pro ochranu životního prostředí. Přehled metod „zelené“ (k životnímu prostředí šetrné) analytické chemie a deset pravidel zelené chemie budou také součástí předmětu.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Požadavky ke zkoušce:

Analytické metody pro ochranu životního prostředí.

Detekční techniky v environmentální analýze.

Analýzy stopových koncentrací kontaminantů.

Moderní trendy v přípravě vzorků pro stopovou analýzu.

Spojení SPE HPLC MS a ICP MS pro stanovení  stopových koncentrací kontaminantů.

Znalost legislativy v environmentální analýze.

Kontaminující látky povrchových vod a půdy (pesticidy, insekticidy).

Fytoremediace jako nástroj revitalizace.  

Problematika endokrinních disruptorů a residuí léčiv v povrchových vodách.

Persistence, bioakumulace  a biodegradace kontaminantů.

Znalost problematiky residuí pesticidů, těžkých kovů, PCB,  zakázaných aditiv a dalších kontaminujících látek ve vodách a půdě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK