PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická biochemie a patobiochemie - GBN002
Anglický název: Clinical biochemistry and pathobiochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:42/30, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.ZBN - akreditace
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Anotace
Předmět Klinická biochemie a patobiochemie navazuje na předmět Klinická biochemie vyučovaný v bakalářském studijním programu. Student se v patobiochemické části seznámí s vybranými poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a s jejich vysvětlením na molekulární úrovni. V klinickobiochemické části získá hlubší přehled o současných metodách používaných k diagnostice a monitorování chorobných stavů. Cílem předmětu je připravit studenty navazujícího magisterského studia Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví pro budoucí kvalifikovanou činnost vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického pracovníka v klinickobiochemických laboratořích zdravotnických zařízení. Zároveň má předmět poskytnout přípravu těm, kteří uvažují o budoucí dráze pracovníka biomedicinského výzkumu.
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen ústní zkouškou, na kterou se lze přihlásit až po získání zápočtu.

ZÁPOČET:

- účast na seminářích (omluva pouze při nemoci - doloženo potvrzením od lékaře)

- vypracování, odevzdání a přednesení seminární práce na zadané téma

- získání minimálně 55 % z celkového počtu bodů v průběžných testech (tj. 41 ze 74 bodů)

- při nesplnění bodového limitu je podmínkou získání zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu (3 pokusy)

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

2 otázky (seznam otázek je k dispozici ve Studijních materiálech na webu fakulty)

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Beránek, Martin, Tichý, Miloš. Vybrané kapitoly z klinické biochemie : pro studijní program Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, s. ISBN 978-80-246-2186-9.
 • Netopilová, Miloslava, Dršata, Jaroslav, Marklová, Eliška Boušová, Iva. Patologické stavy. Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1715-2.
 • Netopilová Miloslava, Dršata Jaroslav. Vybrané kapitoly z patobiochemie I. díl. Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1576-9.
 • Moodle - Klinická biochemie a patobiochemie GBN002 [online]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10924

Doporučená:

 • Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, s. ISBN 978-0-7817-6960-0.
 • Murray, Robert K. Bender, David A., Botham, Kathleen M. Kennelly, Peter J. Rodwell, Victor W., Weil, P. Anthony. Ilustrovaná biochemie. null: null, 2012, s. ISBN 978-80-7262-907-7.
 • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Atlas patofyziologie. Praha: Grada, 2012, s. ISBN 978-80-247-3555-9.
 • Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. Praha: Galén, 2006, 329 s. ISBN 80-7262-324-9.
 • Štern, Petr. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Praha: Karolinum, 2011, 269 s. ISBN 978-80-246-1979-8.

Volitelná:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, s. ISBN 978-80-86472-74-4.
 • Fernandes, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton, 2008, s. ISBN 978-80-7387-096-6.

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus

Témata přednášek

1.    Obecné biochemické mechanismy poškození buňky

2.    Oxidační stres a antioxidační ochrana

3.    Biochemie zánětu

4.    Biochemie novotvarů

5.    Poruchy trávení a vstřebávání lipidů; lipidózy; steatóza jater

6.    Metabolismus lipoproteinů, dyslipoproteinemie

7.    Fyziologická a patologická biochemie sacharidů

8.    Diabetes mellitus, mukopolysacharidosy

9.    Atherosklerosa a metabolický syndrom

10.  Poruchy trávení a skládání proteinů (vybraná neurodegenerativní onemocnění)

11.  Vybrané dědičné poruchy metabolismu aminokyselin

12.  Fyziologická a patologická biochemie purinů a pyrimidinů

13.  Biochemie porfyrinů

14.  Patobiochemie hormonálních regulací

 

Semináře

 • Oxidační stres, antioxidační ochrana a zánět
 • Biochemie novotvarů
 • Markery nádorových onemocnění
 • Patobiochemie lipidů a atherosklerosa
 • Patobiochemie sacharidů a metabolický syndrom
 • Poruchy trávení a skládání proteinů, vybraná dědičná onemocnění metabolismu aminokyselin
 • Analýza mozkomíšního moku
 • Poruchy metabolismu hemu, hemoglobinopathie, žloutenky
 • Poruchy metabolismu purinů, pyrimidinů a hormonálních regulací
 • Laboratorní markery kostního metabolismu
 • Využití enzymů v laboratorní diagnostice
 • Nežádoucí účinky léků a dalších exogenních látek a možnosti jejich laboratorní diagnostiky
 • Kazuistiky z oblasti klinické biochemie a patobiochemie
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK