Pokročilé instrumentální metody - GBN001
Anglický název: Advanced instrumental methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.ZBN - akreditace
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: GB178
Je záměnnost pro: GB178
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)
Náplní předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických a vybraných experimentálních poznatků z oblasti skupiny zejména chromatografických a elektroforetických separačních metod, které zaujímají významné postavení ve specializované experimentální činnosti zdravotnického bioanalytika v klinických, biochemických, toxikologických a dalších laboratoří při analýze vzorků biologického původu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE

 

Praktická cvičení

1.     Absolvování všech praktických cvičení.

2.     Základní teoretické znalosti k prováděným úlohám, které budou přezkoušeny vyučujícím na začátku či v průběhu praktického cvičení.

3.     Dodržování pravidel bezpečnosti při práci v laboratoři.

4.     Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení.

 

Přednášky

1.     Absolvování přednášky Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí, která bude přípravou na praktická cvičení, a kde studenti obdrží rozpis na tato cvičení. Na přednášce budeme evidovat přítomnost studentů pomocí prezenční listiny.

 

Zkouška

1.   Zkouška z Pokročilých instrumentálních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním systému, začátek a místo konání jsou vždy specifikovány.

2.   Pro konání zkoušky je nutný zápočet z praktických cvičení.

3.   Zkouška je písemná, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Zdravotnická bioanalytika – Pokročilé instrumentální metody.

Literatura
Poslední úprava: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

Povinná:

 • Nováková L., Douša M.. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, s. ISBN .
 • Holčapek, Michal, Byrdwell, William Craig (eds.). Handbook of advanced chromatography/mass spectrometry techniques. Cambridge: Elsevier, Academic Press, an imprint of Elsevier, 2017, 504 s. ISBN 978-0-12-811732-3.
 • Meyer, Veronika R.. Practical high-performance liquid chromatography. Chichester: [John Wiley], 1994, 376 s. ISBN 0-471-94132-8.
 • Snyder, Lloyd R. Kirkland, Joseph Jack Dolan, John W.. Introduction to modern liquid chromatography. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, 912 s. ISBN 978-0-470-16754-0.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

 

 1. Moderní trendy v kapalinové chromatografii

  van Deemterova teorie, ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC), povrchově porézní částice, monolitické kolony, high temperature liquid chromatography, modernizace přístrojové techniky na poli separačních metod

   

 2. Nové typy stacionárních fázi v HPLC

  Stacionární fáze na bázi silikagelu, organických polymerů, oxidu zirkoničitého a porézního grafitového uhlíku, hybridní stacionární fáze, chirální separace

   

 3. Vývoj HPLC metody

  Volba podmínek stacionární a mobilní fáze, analýza bazických látek

   

 4. Troubleshooting v HPLC

  Řešení problémů v kapalinové chromatografii – tlak, základní linie, retenční čas, počet píků

   

 5. Superkritická fluidní chromatografie (SFC)

  Princip metody, stacionární a mobilní fáze, detekce, aplikace

   

 6. Metody zelené chromatografie

  Principy zelené chemie, přístupy realizace zelené chromatografie

   

 7. Metody Sekvenční Injekční Chromatografie (SIC)

  Principy a aplikace metod sekvenční injekční chromatografie

   

 8. Spojení kapalinové chromatografie s hmotností detekcí (LC-MS)

  Potřebnost chromatografické separace, aspekty jednotlivých parametrů LC a MS pro spojení těchto technik

   

 9. Moderní MS metody v rutinní diagnostické praxi

  MS a LC-MS v rutinní diagnostické laboratoři – praktické aspekty, úprava vzorku, analýza, statistické hodnocení dat, typy analyzovaných látek

   

 10. Spojení plynové chromatografie s hmotností detekcí (GC-MS)

  Výhody metody GC-MS a hlavní rysy spojení GC-MS, aplikace v bioanalýze

   

 11. Vývojové trendy v elektroforéze

  miniaturizace v kapilární elektroforéze-elektroforéza na čipu, instrumentace, výhody, analytické využití a aplikace, nevodná kapilární elektroforéza, selektivní elektroforetické separace, aplikační oblasti, zvyšování účinnosti elektroforetické separace a citlivosti elektroforetických metod, CE analýzy biologicky aktivních látek

   

 12. Elektromigrační metody v analýze proteinů

  Význam analýzy proteinů, typy elektromigračních metod pro analýzu proteinů

   

 13. Elektromigrační metody pro chirální separace

  Chiralita, chirální selektory, příklady využití elektromigračních metod

   

 14. Metody přípravy vzorku k analýze

Konvenční i moderní metody pro úpravu vzorku, metody na principu LLE, SPE, jejich miniaturizace a automatizace