PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Analýza chemických léčiv - GB235
Anglický název: Drug Analysis
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/56 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB 2.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-ZBIO
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (21.12.2018)
Struktura léčiva je východiskem k určení vhodného postupu pro volbu vhodné analytické techniky. Analýza chemických léčiv seznamuje studenty v teoretické i praktické výuce s principy jištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv. Výuka je koncipována nejen k současnému českému a evropskému lékopisu, ale vychází i z dalších moderních lékopisných monografií, především z United States Pharmacopoeia. Dotýká se také dalších oblastí jako např. analýza léčiv v biologickém materiálu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Absolvování praktických cvičení – náhradu omluvených zameškaných praktik může povolit vyučující

 2. Vypracování protokolů ze všech praktických úloh

 

Zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (20.12.2018)

Doporučená:

 • Klimeš, Jiří. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými metodami. Hradec Králové: NECLEUS HK, 2011, 265 s. ISBN 978-80-87009-29-1.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (21.12.2018)

Přednášky

Identifikace léčiva 
Identifikace léčiv na základě fyzikálních konstant, využití  fyzikálně chemických a chemických metod pro identifikaci léčiv (spektrální, separační metody) 
Identifikace léčiv chemickými reakcemi 
Skupinové a selektivní reakce jednotlivých strukturálních typů léčiv důležitých farmakoterapeutických skupin ( např. analgetika-antipyretika, analgetika-anodyna, sedativa, anestetika, hypnotika, psychofarmaka, analeptika, lokální anestetika, myorelaxancia, etc.) 
Zkoušky na čistotu léčiv (chemické důkazy nečistot, důkazy nečistot nebo degradačních produktů chromatografickými a spektrálními metodami) 
Stanovení obsahu léčiv (lékopisné metody kvantitativního hodnocení) API a léčivé přípravky 

Stabilitní studie léčiv

Vývoj metod pr hodnocení API a léčivých přípravků

Chirální analýza

 

Semináře a praktická cvičení

Kontrolně analytické hodnocení léčiv podle lékopisu

Identifikace léčiva s použitím fyzikálně chemických konstant, chemických reakcí, fyzikálně chemických metod

Zkoušky na čistotu léčiv (chemické důkazy nečistot, důkazy nečistot nebo degradačních produktů chromatografickými a spektrálními metodami)

Stanovení obsahu léčiv (lékopisné metody kvantitativního hodnocení léčiv), API, léčivé přípravky, bioanalýza

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (21.12.2018)


 Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (21.12.2018)

Analýza chemických léčiv – tematické okruhy ke zkoušce

 

 1. Důkazy léčiv s využitím fyzikálních konstant

 2. Důkazy léčiv s využitím UV-VIS spektrometrie

 3. Důkazy léčiv s využitím IČ spektrometrie

 4. Důkazy léčiv chemickými reakcemi, obecné reakce a důkazy

 5. Chemické důkazy vybraných strukturních typů léčiv

 6. Využití kapalinové chromatografie v lékopisné kontrole léčiv

 7. Využití spektrálních metod v lékopisné kontrole léčiv

 8. Lékopisné metody kvantitativního hodnocení léčiv

 9. Limitní zkoušky na čistotu léčiv

 10. Využití plynové chromatografie v lékopisné kontrole léčiv

 11. Chemické zkoušky na čistotu léčiv

 12. Zkoušky na čistotu léčiv s využitím TLC a HPLC

 13. Faktory ovlivňující stabilitu léčiv, zátěžové zkoušky

 14. Zrychlené a dlouhodobé stabilitní testy léčivých přípravků

 15. Lékopisné titrační metody pro stanovení léčiv

 16. Stanovení léčivých látek acidimetrickými titracemi

 17. Stanovení léčivých látek alkalimetrickými titracemi

 18. Validace metod pro kontrolně-analytické účely

 19. Vývoj metod pro hodnocení API a léčivých přípravků

 20. Analýza chirálních molekul

 21. Možnosti využitím hmotnostní spektrometrie v analýze léčiv

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK