PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologie - GB138
Anglický název: Pathology D173
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:12/8, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, komb.2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 LDZ kombinovaná
Korekvizity : GB119
Prerekvizity : GB278
Je prerekvizitou pro: GB174
Anotace -
Cílem předmětu Patologie pro studenty studijního programu Zdravotnická bioanalytika obor Zdravotní laborant je podat ucelený obraz vybraných patologických stavů, které jsou pro studenta důležité zejména s ohledem na laboratorní diagnostiku a metody. Předmět se zaměřuje na základní informace týkající se etiopatogeneze onemocnění, vybraných témat z histopatologie a významných klinických symptomů u významných onemocnění orgánových systémů a tkání. Součástí praktických cvičení je také mikroskopická anatomie vybraných patologických stavů.
Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Řádní posluchači:

 

ÚČAST:

- podmínkou zápočtu je 100% účast na seminářích (omluva pouze při nemoci - doložením potvrzení od  lékaře; omluva při reprezentaci školy - projednání s časovým předstihem, potvrzení účasti)

- náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce (ve stanoveném tématu a rozsahu)

 

TESTY:

- podmínkou zápočtu je napsat testy minimálně na 65 % z celkového počtu bodů

- v případě nemoci (max 2x za semestr) – dochází k přepočtu celkového počtu bodů, jiná absence nevytváří nárok na přepočet bodů, vyjma reprezentace školy (max 2x za semestr, domluva v předstihu)

- při více než dvou absencích (nemoc) je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

 (3 pokusy, počet vypsaných termínů 4), a to i tehdy je-li naplněn bodový limit

- při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

(3 pokusy, počet vypsaných termínů 4)

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY:

- podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů

- seminární práce (vypracování podle stanovených kritérií na počítači ve formátu MS Word, prezentace v MS PowerPoint a odpřednesení, v případě neodpřednesení bude zadána další seminární práce)

 

Opakující posluchači:

- v případě, že student (ka) získal zápočet v předešlém studiu, jeho účast na seminářích není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu příslušného semestru

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Literatura

Povinná:

 • Mačák, Jiří, Mačáková, Jana. Patologie. Praha: Grada, 2004, 347 s. ISBN 80-247-0785-3.
 • Bártová, Jarmila. Patologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2004, 170 s. ISBN 80-246-0794-8.

Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (30.09.2021)
Sylabus
 • Patologie nekrózy (typy) a apoptózy (mechanizmus), rozdíly mezi nekrózou a apoptozou
 • Patologie horečky a její vliv na funkce organismu, hypertermie a hypotermie, sepse
 • Etiopatogeneze nádorového bujení, klinická klasifikace a příklady
 • Histopatologická klasifikace nádorů, paraneoplastické jevy a jejich příklady
 • Vysvětlení a příklady termínů hypertrofie, atrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie, trombóza, embolie, hyperemie a metastáza (patogeneze a důsledky pro organismus)
 • Patologie zánětlivé reakce, mediátory zánětu a jejich vliv na funkce organismu, patofyziologická klasifikace zánětu
 • Patologie edémů a příklady jejich výskytu u různých nemocí
 • Klasifikace, patogeneze a důsledky šokových stavů
 • Patologie stresové reakce její důsledky
 • Definice, klasifikace a patogeneze bolesti
 • Patologické formy dýchání, patologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny
 • Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN)
 • Restrikční plicní choroby (ARDS, atelektáza, fibróza, TBC, edém plic)
 • Bronchogenní karcinom plic, zánětlivá onemocnění plic, pneumokoniózy
 • Příčiny, patologie a důsledky aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu lipidů, příklady a klinické důsledky
 • Příčiny a patologie ischemické choroby srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu)
 • Příčiny, patologie rozdělení a důsledky arteriální hypertenze, plicní hypertenze (cor pulmonale)
 • Klasifikace, příčiny a důsledky poruch převodního systému srdečního
 • Rozdělení, patologie a důsledky získaných chlopňových vad srdce
 • Etiopatogeneze a důsledky srdeční insuficience (selhání „dopředu“ a „dozadu“)
 • Diabetes mellitus, příčiny, typy, přehled akutních a chronických důsledků diabetu
 • Příčiny vzniku, patologie a klinické důsledky metabolického syndromu a inzulinové rezistence
 • Glomerulopatie s nefrotickým a nefritickým obrazem (etiopatogeneze, patologie, příklady a důsledky), rozdíly mezi nefrotickým a nefritickým syndromem
 • Akutní a chronické selhání ledvin (příčiny, patologie, rozdíly a důsledky)
 • Poruchy acidobazické rovnováhy, rozdělení a vliv na funkce organismu
 • Žaludeční a střevní dyspepsie (klasifikace a příklady onemocnění)
 • Onemocnění jícnu a žaludku (gastritidy, vředová choroba, karcinom)
 • Zánětlivá a nádorová onemocnění tenkého střeva a tlustého střeva (akutní enteritis, Crohnova choroba, ulcerózní kolitis, celiakie, kolorektální karcinom, hemeroidy)
 • Onemocnění žlučníku, pankreatu (akutní a chronická pankreatitida) a peritonea (peritonitida)
 • Ikterus, ascites, portální hypertenze, příčíny, projevy a patofyziologické vysvětlení
 • Onemocnění jater (insuficience, encefalopatie, cirhóza, steatóza, Wilsonova choroba, hepatitídy)
 • Patologie a důsledky poruch výživy a metabolizmu (anorexie, malnutrice, bulimie, obezita)
 • Patogeneze a příklady endokrinních poruch hypothalamu a hypofýzy
 • Etiopatogeneze a patologie endokrinních poruch štítné žlázy a příštítných tělísek (hypo a hyperfunkce, struma)
 • Etiopatogeneze a patologie poruch nadledvin I (Addisonova choroba, Cushingova nemoc a syndrom)
 • Etiopatogeneze a patologie poruch nadledvin II (hypoaldosteronismus, sekundární a terciární hypofunkce kůry nadledvin, primární a sekundární hyperaldosteronismus)
 • Neurologická onemocnění CNS (patologie epilepsie, Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci)
 • Demyelinizační a autoimunní onemocnění CNS (RSM, encephalomyelitis, myastenia gravis), ALS
 • Klasifikace a příčiny anémii I (kompenzační mechanismy tkáňové hypoxie, anémie sideropenická a megaloblastová)
 • Klasifikace a příčiny anémií II (anémie ze zvýšených ztrát, polycytémie)
 • Poruchy hemokoagulace (krvácivé stavy, diseminovaná intravaskulární koagulace, tromboembolické choroby), poruchy primární hemostázy (poruchy trombocytů, vaskulopatie)
 • Onemocnění bílé krevní složky (choroby hematopoetické kmenové buňky, reaktivní změny bílých krvinek, leukémie, zhoubné lymfoproliferativní choroby, paraproteinémie, myelofibróza)
 • Patologie mužského reprodukčního systému (hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, infertilita)
 • Karcinomy prsu a děložního čípku, vulvovaginitidy (příčiny, rizikové faktory, klinická manifestace)
 • Poruchy homeostázy sodíku, draslíku  a vápníku

Praktická cvičení

 

Regresivní změny (nekróza, atrofie, dystrofie), apoptóza

Mikroskopická anatomie – nekrózy, atrofie

 

Zánět, a místní oběhové poruchy

Mikroskopická anatomie – zánět, ischemie, hyperemie

 

Patofyziologie krevního srážení. Patofyziologie erytrocytů.

Mikroskopická anatomie – trombózy

 

ArytmieSrdeční selhání

 

Etiopatogeneze aterosklerózy. Ischemická choroba srdce. Patofyziologie poruch tlaku

krve.

Mikroskopická anatomie – stádia aterogeneze

 

Autoimunitní onemocnění. Patologie myo-skeletálního systém

 

Patologie GIT.

Mikroskopická anatomie – žaludku, tenkého a tlustého střeva

 

Diabetes Mellitus, Metabolický syndrom.

 

Patologie plic a dýchacích cest.

Mikroskopická anatomie – plicní edém, nemoci plic

 

 

Patologie vylučovacího systému. Poruchy acidobazické rovnováhy

Mikroskopická anatomie – glomerulonefritidy

 

Patologie endokrinních regulací. Poruchy systému renin-angiotenzin aldosteron.

 

Patologie centrálního a vegetativního nervového systému.

Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK