PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy anatomie a fyziologie člověka - GB119
Anglický název: Fundamentals of Human Anatomy and Physiology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:16/8, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, komb.1.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 LDZ kombinovaná
Korekvizity : GB190
Prerekvizity : GB273, GB278
Je korekvizitou pro: GB126, GB190, GB138
Je prerekvizitou pro: GB174
Anotace -
Tento předmět je souhrnem základních vědomostí o lidském těle. Popisuje morfologii, zabývající se základním popisem lidského těla a to formou makroskopického pohledu (anatomie). Fyziologie popisuje uceleným výkladem činnosti zdravého organizmu z pohledu fyzikálního a biochemického, a to jak na úrovni celku, tak jednotlivých systémů, orgánů, tkání, buněk. Tento předmět popisuje základní znalosti každého zdravotnického pracovníka.
Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

 PODMÍNKY ZÁPOČTU Základy anatomie a fyziologie člověka (ZBIO kombinovaná forma) 

Řádní posluchači:

ÚČAST: - podmínkou zápočtu je 100% účast na praktických cvičeních (omluva pouze při nemoci, doložením potvrzení od lékaře) - náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce

TESTY: - podmínkou zápočtu je úspěšně napsat zápočtový test - při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování daného testu, (3 opravné pokusy)

SEKČNÍ ORGÁNY A VYBRANÉ MODELY ORGÁNŮ LIDSKÉHO TĚLA: -podmínkou zápočtu je rovněž znalost vybraných anatomických termínů

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY: - podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů Opakující posluchači: - v případě, že student(ka) získal(a) zápočet v předešlém studiu, jeho účast na praktických cvičeních není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu daného semestru - student(ka), který nezískal(a) zápočet v předešlém studiu je povinen navštěvovat praktická cvičení, pokud nebude stanoveno jinak

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Dylevský, Ivan. Základy anatomie. Praha: Triton, 2006, 271 s. ISBN 80-7254-886-7.
 • Langmeier, Miloš. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Sylabus

Morfologie

 • Cytologie a obecná histologie. Definice a cíle, postavení v soustavě biologických věd, význam pro výuku a výzkum ve farmaceutických oborech, buňka jako základní jednotka organismu, buněčné populace-tkáně-orgány-systémy. Tkáně: jejich vývoj a diferenciace v průběhu ontogenese, základy typologie-epitely a žlázy, tkáň pojivová a trofická, tkáň svalová, tkáň nervová.
 • Morfologie orgánových systémů. Stavební plán těla a variace, anatomické názvosloví, topografické vztahy na těle, soustava pohybová (osteologie, syndesmologie, myologie), obecná nauka o kostech a svalech, jejich spojení a mechanika, skelet člověka, topografie svalových skupin.
 • Soustava cévní (angiologie). Stavba a uložení srdce, stavba krevních lymfatických cév, přehled průběhu hlavních krevních a lymfatických cév, orgány tvorby a destrukce krevních tělísek-orgány RES, krev a lymfa.
 • Soustava trávicí a dýchací (gastropulmonální). Stavba a vývoj trubicové části GIT, stavba žlázové a endokrinní části GIT-játra, pankreas, štítná žláza, příštítná tělíska, stavba dýchacích cest a plic, tělní dutiny a jejich výstelky.
 • Soustava močopohlavní (urogenitální). Základy embryologie. Stavba ledvin a odvodných cest močových, nadledvina, stavba pohlavního ústrojí muže, stavba pohlavního ústrojí ženy, oplození a vznik zárodečného materiálu, mechanismy diferenciace a determinace, kritické a sensitivní periody vývoje-význam pro teratologii, fetoplacentární jednotka.
 • Soustava nervová-centrální nervový systém. Stavba páteřní míchy a mozku, struktury limbického systému, retikulární formace, hypotalamo-hypofysární systém, mozkomíšní obaly a dutiny u CNS.
 • Soustava nervová-periferní nervový systém. Smyslové orgány. Stavba a průběh cerebrospinálních nervů, stavba a průběh autonomních nervů, stavba a nervová dráha zrakového ústrojí, stavba a nervová dráha sluchového ústrojí, stavba kůže a adnex.

Fyziologie

 • Definice, obsah fyziologie, homeostáza, složení lidského těla, membránové transporty, složení krve, její vlastnosti, krevní skupiny, plasma, srážení krve, lymfa.
 • Fyziologie oběhového systému. Malý a velký krevní oběh, srdeční revoluce, vlastnosti myokardu, elektrické jevy na srdci, EKG, řízení srdeční činnosti, cévní systém, řízení krevního oběhu, lymfatický oběh.
 • Fyziologie dýchacího systému. Plicní ventilace, difuse, perfuse, mechanika dýchání, regulace dýchání.
 • Fyziologie vylučovacího systému. Krvení ledvin, glomerulární a tubulární funkce nefronu, činnost močových cest, složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin, funkční ledvinové zkoušky.
 • Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Hypothalamo-hypofyzární systém, štítná žláza, příštitná tělíska, nadledvinky, pankreas, hormony GIT, regulace tvorby hormonů-mechanismus účinku.
 • Fyziologie reprodukčního systému. Mužský a ženský reprodukční systém, hormonální regulace, těhotenství, krevní oběh a dýchání plodu, porod, laktace.
 • Fyziologie trávícího systému. Fyziologie výživy. Fyziologie trávící trubice, jater, pankreatu, žlučníku, trávení a vstřebávání živin. Proteiny, lipidy, sacharidy, vitamíny, minerální látky ve výživě, racionální výživa.
 • Fyziologie smyslových orgánů. Svalová soustava. Zrakové-sluchové-čichové-chuťové-kožní ústrojí, nervosvalový přenos, svalová kontrakce, svalová práce, elektrofyziologie svalové činnosti.
 • Fyziologie centrálního a periferního nervového systému. Reflex, receptor a nervové vlákno, synapse, vegetativní nervový systém, činnost páteřní míchy, prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku, středního mozku, mezimozku, koncového mozku.
Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Studijní opory

studijní materiály https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=z%c3%a1klady+anatomie+a+fyziologie+%c4%8dlov%c4%9bka

E-learning MOODLE: Morfologie a fyziologie člověka. https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=177 

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet

Ústní zkouška

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK