PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Obecná a lékařská imunologie - GB067
Anglický název: General and medical immunology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:42/28 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF143
Vysvětlení: (ZB, prez.2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-ZBIO
Korekvizity : GB085
Prerekvizity : GB194
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PharmDr. Petr Jílek, CSc. (19.12.2017)
Imunologie je nedílnou součástí souboru disciplín zaměřených na poznání biologické podstaty člověka. Hlavním cílem výuky je seznámit posluchače s principy fungování imunitního systému jako celku, s jeho rolí v homeostáze, a to jak za fyziologických tak za patologických podmínek. Zdůrazněny jsou rovněž praktické dopady imunologického výzkumu, zejména v oblasti zdravotnické laboratorní metodologie a při prevenci a terapii řady chorob. Vzhledem k tomu, že v klinické i experimentální imunologii se úspěšně uplatňují absolventi Farmaceutické fakulty, je tato disciplína koncipována jako jedna z možností budoucího profesního uplatnění.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PharmDr. Petr Jílek, CSc. (25.10.2019)

Dosažení zápočtu a úspěšně složená zkouška.

Pro zápočet je třeba absolvovat cvičení bez neomluvených absencí, mít úšpěšně absolvovaný zápočtový test a odevzdané protokoly hodnocené 2 a lepší.

Zkouška se skládá z testu mnohotného výběru, písemného minieseje a z ústní části. Hodnocení všech tří částí je komplexní.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (06.02.2018)

Povinná:

 • Jílek, Petr. Imunologie : stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada, 2014, 96 s. ISBN 978-80-247-4822-1.
 • Hořejší, Václav, Bartůňková, Jiřina, Brdička, Tomáš Špíšek, Radek. Základy imunologie. Praha: Triton, 2013, 330 s. ISBN 978-80-7387-713-2.

Doporučená:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.

Sylabus
Poslední úprava: PharmDr. Petr Jílek, CSc. (17.04.2018)
 • Buňky imunitního systému, lymfoidní orgány, systém lymfatických cév.
 • Vznik a vývoj buněk imunitního systému, podstata imunokompetence.
 • Nespecifická imunita humorální (komplementový systém) a buněčná (fagocytóza)
 • Antigeny, pojem imunogenita, antigenní determinanta, hapten.
 • Hlavní histokompatibilitní komplex člověka, jeho biologický význam, základy imunogenetiky.
 • Molekuly specificky rozpoznávající antigen, imunoglobuliny, podstata diverzity protilátek a receptorů lymfocytů T. Jerneho teorie idiotyp-antiidiotypové sítě.
 • Reakce antigenů a protilátek, základy imunochemie, principy sérologie.
 • Adaptivní imunita - specifická imunitní odpověď protilátková a buněčná.
 • Imunologická paměť, principy vakcín.
 • Imunita protiinfekční, protinádorová, transplantační.
 • Imunologická tolerance, důsledky její ztráty.
 • Nespecifická imunita, fagocytóza, komplement, podstata zánětu.
 • Regulace imunity, cytokiny, adhezivní molekuly, kostimulační molekuly v kooperaci buněk imunitního systému.
 • Imunitní systém jako součást struktur zajišťujících homeostázu.
 • Imunodeficity, autoagresivní choroby, alergie, AIDS - přehled.
 • Imunologické metody a jejich použití v klinických laboratořích.

témata cvičení

 • Vakcinace – typy vakcín, současný vakcinační program
 • Fagocytóza – stanovení aktivity fagocytů
 • Nespecifická humorální imunita – stanovení aktivity lysozymu a CRP
 • Imunochemie – identifikace a stanovení imunoglobulinů
 • Sérologie – stanovení specifických protilátek a antigenů,  testy ELISA, imunofluorescence a podobné
 • Identifikace povrchových znaků buněk
 • Histokompatibilitní antigeny – jejich určení a biologický význam
Studijní opory
Poslední úprava: PharmDr. Petr Jílek, CSc. (19.12.2017)

Jílek P, Úvod do imunologie, kurz Moodle, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3605

Imunologie https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijn%c3%ad+opory+zbio+kombi&page=2

Metody výuky
Poslední úprava: PharmDr. Petr Jílek, CSc. (19.12.2017)

Přednášky, cvičení s praktickou částí, seminář, samostudium s využitím doporučené literatury a opor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK