PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy zdravotnictví - GB055
Anglický název: Basics of Health Service
Zajišťuje: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, prez.1.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
P//Je prerekvizitou pro: GB254
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (20.04.2018)
Cílem je seznámit studenty se základním profilem a tendencemi současného a předpokládaného dalšího vývoje českého (světového) zdravotnictví. Předpokladem k tomu je vymezení hlavních etap dějinného vývoje zdravotnictví v intencích obecného medicínského vývoje a pokroku, jeho úlohy v rozvoji společnosti, objasnění procesu formování a vývoje jeho organizace s důrazem na charakteristiku současných systémů zdravotnické péče a zdravotnictví a specifika českého zdravotnictví. Dále se zabývá Veřejným zdravotnictvím a systémem současné zdravotní péče a jejich principů, orgány, institucemi a pracovníky ve zdravotnictví.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (18.12.2017)

Předmět je zakončen zápočtem, který student získá po úspěšném napsání záverečného testu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (18.12.2017)

Povinná:

  • Gladkij, Ivan, Strnad, Ladislav. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví . Olomouc: Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2002, 111 s. ISBN 80-244-0500-8.
  • Kotlářová, Jana, Král, Karel. Farmacie v ČR po roce 1989 . Praha: Karolinum, 1999, 92 s. ISBN 80-7184-819-0.

Doporučená:

  • Schott, Heinz. Kronika medicíny . Praha: Fortuna Print, 1994, 648 s. ISBN 80-85873-16-8.
  • Svobodný, Petr, Hlaváčková, Ludmila. Dějiny lékařství v českých zemích . Praha: Triton, 2004, 247 s. ISBN 80-7254-424-1.

Volitelná:

  • Niklíček, Ladislav, Štein, Karel. Dějiny medicíny v datech a faktech . Praha: Avicenum, 1985, 376 s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (20.04.2018)


Teorie zdravotnictví

Základní pojmy a vztahové roviny a zákony.

Zdravotnictví-zdravotnická funkce je součástí léčitelství

Léčitelství pravěku, způsob života a jeho souvislost s teoriemi o vzniku nemoci, metodami léčení a výběrem léčiv. Lidové, chrámové a laické léčitelství. Léčitelství a medicína v nestarších civilizacích.

Partikulované zdravotnictví, diferenciace funkcí a vydělování složek zdravotnictví

Římské, byzantské a arabské lékařství a farmacie. Mnišské a církevní léčitelství v Evropě a v českých zemích. Znaky partikulovaného zdravotnictví, organizační podoba a reglementy s důrazem na českou národní minulost-středověk, renesance –postavy českého zdravotnictví.

Celostátní diferencované zdravotnictví

Vývoj organizace zdravotnictví jako součást společenských a politických změn, 18. století a jeho změny v sociální a zdravotní oblasti, profesní příprava zdravotnického personálu ve světle medicínského pokroku, specifika církevního a vojenského zdravotnictví , 19. století - čas převratných změn ve zdravotnictví-medicínský pokrok a jeho nejvýraznější představitelé.

Celostátní integrované zdravotnictví

Medicína a zdravotnictví 20. století-základní mezníky , etapy a významné postavy, společenské a politické změny v Československé společnosti a dopad do organizace zdravotnictví a jeho vývoje. Světové válečné konflikty 20. století a českoslovenští zdravotníci. Vývoj profesní přípravy zdravotnického personálu v samostatné ČSR.

Celosvětové zdravotnictví-prognóza

Transformace zdravotnictví v našich podmínkách po roce 1989, aktuální problémy tohoto procesu, zdravotnictví v ČR , jeho současnost a perspektivy, současné systémy zdravotnické péče a ochrany zdraví ve světě, program WHO-zdraví pro 21. století.

Zdravotní péče

Zdravotnictví 

·      orgány a instituce:

·      organizace a společnosti:

·      zdravotnická zařízení:

·      pracovníky ve zdravotnictví:

·      služby a činnosti:

Zdravotnická zařízení

Základní zdravotní péče

Základní (primární) zdravotní péče a její principy

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (18.12.2017)

Jako studijní opory mají studenti k dispozici zpracované texty na jednotlivá témata.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (18.12.2017)

Výuka formou přednášek doc. Dohnala (e-mail: dohnal@faf.cuni.cz).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (18.12.2017)

Předmět je zakončen zápočtem, který student získá po úspěšném napsání záverečného testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK