PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Klinická imunologie - GB054
Anglický název: Clinical Immunology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:28/28 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB,navaz)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. (24.10.2019)
Cílem předmětu je poskytnout vyčerpávající informaci o strukturální a funkční charakteristice imunitního systému člověka, o mechanismech vrozené i adaptivní imunity. Nedílnou součástí jsou patologické mechanismy s účastí imunitního systému, zejména autoimunitní imunopatologická onemocnění, stavy imunologické přecitlivělosti a choroby spojené s imunodeficiencemi. Výuka je zaměřena kromě stručné imunopatologické charakteristiky onemocnění i na klinickou a laboratorní diagnostiku a základní léčebné přístupy. Jednotlivá témata klinické imunologie jsou vždy podrobně probírána v kontextu doporučovaných vyšetřovacích postupů. Konkrétně jsou probírány principy metod, způsob provedení a interpretace výsledků v klinickém kontextu. Součástí jsou i algoritmy vyšetření jednotlivých onemocnění s důrazem na screeningová imunologická vyšetření první volby a následně jejich konfirmace pomocí speciálních cílených postupů a metod. Algoritmy vyšetřování jednotlivých onemocnění s účastí imunitního systému a případné monitorování úspěšnosti použité terapie jsou procvičovány na vhodných kazuistikách z klinické praxe. Probíraná témata jsou zejména vztah hostitel a patogen hodnocený pomocí tvorby specifických protilátek a pomocí buněčných funkčních testů, vakcinace a její monitorování, imunomodulace, imunopatologická onemocnění z autoimunity systémová i orgánově specifická, primární a sekundární imunodeficience, stavy imunologické přecitlivělosti, zejména alergické reakce, základy protinádorové imunity a imunoterapie nádorů, transplantační imunologie a imunopatologické reakce v souvislosti s reprodukcí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou je složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. (24.10.2019)

Povinná:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.
 • Bartůňková, Jiřina, Paulík, Milan. Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Grada, 2011, 164 s. ISBN 978-80-247-3533-7.

Doporučená:

 • Chapel, Helen Haeney, Mansel Misbah, Siraj A. Snowden, Neil. Základy klinické imunologie : 6. vydání. null: null, 2018, 343 s. ISBN 978-80-7553-396-8.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. (24.10.2019)

Přednášky:

 1. Úvod, buňky a tkáně imunitního systému, principy vrozené a adaptivní imunity

  • substrát imunitní odpovědi, primární a sekundární imunitní orgány

  • slizniční a kožní bariéry, mikrobiota, vliv vnějšího světa

  • principy vrozené imunity, signály nebezpečí, dozorové receptory

  • mechanismy vrozené imunity, komplementový systém, fagocytóza, interferonový systém a přirozená cytotoxicita

  • mechanismy adaptivní imunity, význam HLA, T a B lymfocyty, protilátky

 2. Vztah hostitel a patogen, mechanismy antiinfekční imunity

  • základní principy antiinfekční imunity, obranné bariéry sliznic a kůže, mechanismy obrany proti virům, extracelulárním a intracelulárním bakteriálním patogenům, patogenním houbám a parazitům

 3. Imunopatologická autoimunitní onemocnění, patogeneze, léčba a diagnostika

  • základní charakteristika a příčiny poškozujícího zánětu spojeného s autoimunitním onemocněním

  • imunopatogeneze vybraných autoimunitních onemocnění (revmatoidní artritida, systémový lupus erythematosus, celiakie, antifosfolipidový syndrom, RS, psoriáza aj,)

  • význam autoprotilátek v diagnostice autoimunitních onemocnění

 4. Alergický zánět, jeho imunopatogeneze, diagnostika a léčba

  • charakteristika  alergického zánětu, příčiny a imunitní mechanismy

  • alergeny jako spouštěcí faktory alergického zánětu, charakteristika, nomenklatura, vlastnosti

  • imunopatogeneze významných alergických onemocnění (asthma bronchiale, profesionální asthma, alergické rhinitidy, atopický ekzém - diferenciální diagnostika, terapie.

 5. Primární a sekundární imunodeficience, charakteristika, léčba a laboratorní diagnostika

  • primární imunodeficience vrozené a adaptivní imunity, charakteristika, projevy

  • sekundární imunodeficience, příčiny a projevy

 6. Aktivní a pasivní imunizace, historie, rozdělení a mechanismy účinku

  • typy vakcín, složení, účinnost a bezpečnost vakcín, očkovací kalendář

 7. Transplantační imunologie

  • základní charakteristika transplantací, mechanismy aloreaktivity, rejekce

  • krevní transfúze, orgánové transplantace, transplantace kmenových buněk kostní dřeně

 8. Imunologie reprodukce

  • principy vztahu matka a plod z hlediska imunitního systému

  • patologie reprodukce a možnosti její imunologické laboratorní diagnostiky

 9. Imunitní systém a nádorový proces, charakteristika a principy, sekundární imunodeficity spojené s nádorovým bujením, léčba.

 10. Imunomodulace, imunosuprese a biologická terapie, principy a příklady použití

 

Semináře a praktická cvičení

 1. Laboratoř klinické imunologie a alergologie, náplň oboru, legislativa, řízení jakosti, personální požadavky, imunologická laboratorní diagnostika, imunochemické reakce, kvalitativní a kvantitativní metody, citlivost metod, sensitivita a specificita, mez pozitivity

 2. Principy a provedení imunochemických metod, metody s přímou a následnou detekcí, precipitační a aglutinační metody, ELISA, metody nepřímé imunofluorescence, blotové a dotové techniky, multiplexy

 3. Principy a provedení imunofenotypizačního vyšetření pomocí průtokové cytometrie, analýza lymfocytů plné krve, CD klasifikace, příklady indikací a interpretací imunofenotypizačního vyšetření

 4. Funkční testy polymorfonukleárních granulocytů a lymfocytů, použití, principy metod

 5. Metody nepřímého průkazu infekčního agens, průkaz a stanovení specifických protilátek proti infekčnímu agens metodami nepřímé imunofluorescence, imunoanalýzy a pomocí blotovacích technik

 6. Metody průkazu specifické buněčné imunity proti infekčnímu agens

 7. Diagnostické algoritmy pro nepřímý průkaz vybraných infekčních onemocnění

 8. Autoprotilátky a laboratorní vyšetřovací algoritmy v diagnostice systémových onemocnění pojiva (revmatoidní artritida, systémový lupus erthematosus, sklerodermie aj.)

 9. Autoprotilátky a další parametry v diagnostice celiakie, algoritmus vyšetření

 10. Autoprotilátky v diagnostice antifosfolipidového syndromu a vaskulitid

 11. Autoprotilátky v diagnostice diabetu 1. typu, autoimunitní hepatitidy a autoimunitních onemocnění centrálního a periferního nervového systému

 12. Laboratorní diagnostika alergického zánětu, průkaz a stanovení mediátorů zánětu (ECP, tryptáza)

 13. Problematika stanovení specifických IgE protilátek, metody stanovení, algoritmy, stanovení specifických IgE protilátek proti molekulárně definovaným alergenům, metody, interpretace

 14. Funkční testy v alergologii, basotest, CAST ELISA

 15. Laboratorní imunologická diagnostika primárních a sekundárních imunodeficiencí, algoritmy

 16. Monitorování vakcinace pomocí stanovení specifických protilátek

 17. Laboratorní imunologická diagnostika v transplantologii, protilátky proti HLA antigenům a jejich význam

 18. Autoprotilátky a další parametry používané pro průkaz neplodnosti z imunologických příčin, diagnostické algoritmy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK