PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Hygiena a epidemiologie - GB036
Anglický název: Hygiene and Epidemiology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: 30 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, 2.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-ZBIO
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. (19.12.2017)
Předmět Hygiena a epidemiologie má preventivní zaměření. Umožní studentům získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví na pracovištích, se zvláštním zřetelem na hygienu nemocniční. Formou přednášek a seminářů budou studenti seznámeni s metodami hodnocení zdravotního stavu s využitím epidemiologických studií v hygienické praxi. Představeny budou preventivní programy realizované v rámci Národního programu zdraví, resp. Zdraví 21 (Projekty podpory zdraví). Zmíněna bude zejména protikuřácká prevence, prevence zvýšené expozice pracovnímu stresu a primární a včasná sekundární prevence kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. (19.12.2017)

Doporučená:

  • Provazník, Kamil, Komárek, Lumír, (eds.). Manuál prevence v lékařské praxi souborné vydání. Praha: Fortuna, 2003, 1 s. ISBN 80-7168-942-4.

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. (19.12.2017)

Preventivní pracovní lékařství: Prevence chorob z povolání. Kategorizace prací a její význam. Preventivní periodické prohlídky.
Hygiena práce. Pracovní prostředí, pracovní podmínky.
Fyzikální faktory poškozující zdraví pracujících: hluk, vibrace, dlouhodobé nadměrné jednostranné zatížení. Profesionální dermatózy. Možnosti prevence. Ergonomie.
Pracovní rizika ve zdravotnictví (včetně rizik genotoxických a psychických) a možnosti jejich prevence.
Problematika nozokomiálních nákaz a možnosti jejich prevence. Hygienicko-epidemiologický řád ve zdravotnictví.
Epidemiologické studie a jejich využití v hygienické praxi.
Studie observační: deskriptivní, analytické (ekologické, průřezové, studie případů a kontrol, kohoutové).
Studie intervenční (experimentální): kontrolované pokusy, terénní pokusy, populační intervenční studie.
Metody hodnocení zdravotního stavu. Demografie.
Preventivní programy realizované v rámci Národního programu zdraví, resp. Zdraví 21.
Protikuřácká prevence. Prevence zvýšené expozice pracovnímu stresu.
Primární a včasná sekundární prvence kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. (19.12.2017)

Nespecifikováno

Metody výuky
Poslední úprava: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. (19.12.2017)

Přednášky, cvičení a semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. (19.12.2017)

Docházka, průběžná kontrola (písemná, ústní), zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK