PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latin Language for Pharmacists - GAF011
Anglický název: Latin Language for Pharmacists
Zajišťuje: Oddělení odborné jazykové přípravy (16-16250)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28, Z [HS]
letní s.:0/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 90 (neurčen)
letní:neurčen / 108 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F + ZB,prez.)
Staré označení: F011
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Hájková
Kategorizace předmětu: Filologie > Latina
Anotace -
Cílem předmětu je umožnit studentům, aby získali elementární znalosti latinské gramatiky, které potřebují, aby porozuměli farmaceutické terminologii a struktuře lékařského předpisu. Znalost latinsko-řecké slovní zásoby jim pomůže lépe se orientovat v odborných disciplínách během studia a rozšíří jejich rozhled ve všech farmaceutických a lékařských vědách.
Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zkouška z latiny se skládá na konci 1. ročníku studia. Kurs probíhá ve dvou semestrech. Oba semestry jsou zakončeny písemným zápočtovým testem. Zkoušku mohou studenti skládat, pokud získali zápočet za zimní i letní semestr.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

a) písemná zkouška z latinské gramatiky, farmaceutické a lékařské terminologie, struktury lékařského předpisu;

b) ústní zkouška, která prověřuje čtení a porozumění psanému textu, zahrnuje překlad krátkých vět z latiny do češtiny a zaměřuje se na rozbor písemného testu.

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Literatura -

Povinná:

 • Kunešová Květuše. Latin for pharmacists : textbook for foreign students at the Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. Praha: karolinum, 2010, 183 s. ISBN ISBN 978-80-246-1802.

Volitelná:

 • JAMES MORWOOD. Pocket Oxford Latin Dictionary: English-Latin . Oxford: Oxford University Press, 2005, 250 s. ISBN ISBN 13: 97801986100.
 • JAMES MORWOOD. Pocket Oxford Latin Dictionary: Latin-English. Oxford: Oxford University Press, 2005, 240 s. ISBN 13: 9780198610052 ..

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Sylabus -

Sylabus

Sylabus obsahuje kapitoly z latinské gramatiky (část A), výklad latinské terminologie a lingvistické struktury latinsky psaného receptu (část B). Ve všech lekcích se tato tematika propojuje.

Zimní semestr

Výslovnost latiny, přízvuk a intonace

Úvod do studia latiny, jmenný a slovesný systém

Deklinace 1-5

Konjugace pravidelných sloves (1.- 4. konjugace, indikativ a infinitiv přítomného času, imperativ), nepravidelná slovesa: esse, posse

Adjektiva 1. a 2. deklinace,  adjektiva 3. deklinace, stupňování adjektiv

Adverbia a jejich tvoření, stupňování adverbií

Číslovky (základní a řadové, informativně násobné a podílné)

Recepturní frazeologie I a její zkratky

Názvy vybraných léčivých rostlin

Přehled nejdůležitějších remedií

Druhy a formy léčivých prostředků I

Letní semestr

Konjunktiv přítomného času

Sloveso fio, fieri a formy konjunktivu nepravidelných sloves esse a posse

Přecházení řeckých slov do latiny

Deklinace substantiv řeckého původu v latině

Odvozování a skládání slov v latině

Odvozování a skládání slov řeckého původu, hybridy

Recepturní frazeologie II a její zkratky

Druhy a formy léčivých prostředků II

Vybrané anatomické termíny

Lékařský předpis a jeho lingvistická struktura (psaní, čtení, porozumění)

 

 

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Studijní opory -

Ve složce Studijní materiály - Study Materials - je k dispozici elektronická verze celé učebnice Latin for Pharmacists

 

https://intranet.faf.cuni.cz/Study-materials/OOJP/?path=latin

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Metody výuky -

 

Kurs probíhá formou seminářů, které se konají jednou týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin, tj. 90 minut. Celkový počet hodin v zimním semestru je 28, v letním semestru 14 hodin, to znamená pouze 45 minut za týden. Do výuky jsou průběžně zařazována opakování a testy. Oba semestry jsou zakončeny zápočtovým testem; úspěšné zvládnutí testů je podmínkou možnosti skládat zkoušku. 

 

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška z latiny se koná na konci letního semestru 1. ročníku studia a její podmínkou je složení zápočtů za zimní a letní semestr. Studenti mají prokázat elementární znalosti latinské mluvnice, slovní zásoby, farmaceutické/lékařské terminologie a lingvistické struktury lékařského předpisu.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

            a) písemný test 

 • gramatika – deklinace podstatných a přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, slovesné konjugace (indikativ a konjunktiv přítomného času, infinitiv, imperativ), číslovky;

 • odborná slovní zásoba – Part III učebnice – Special terminology (Lékové skupiny,  Léčivé rostliny, Druhy a formy léčivých prostředků, Farmaceutická frazeologie se zkratkami);

 • lékařský předpis (struktura latinsky psaného receptu, psaní a čtení, porozumění);

   

  b) ústní zkouška zaměřená na schopnost čtení a porozumění latinskému textu/odborné slovní zásobě (viz kapitoly o latinské výslovnosti v úvodu učebnice) a překlad/výklad

  farmaceutické frazeologie a terminologie, rozbor písemného testu.

   

  Hodnocení písemného testu: 100 bodů

  Hodnocení ústní zkoušky: 50 bodů

   

  Studenti potřebují získat 70% z celkového počtu bodů k úspěšnému složení zkoušky.

 • 150 – 135 bodů         výborně

 • 134 – 115 bodů         velmi dobře

 • 114 – 95 bodů           dobře

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK