PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Výchova ke zdraví - FOP10010
Anglický název: Education for Health
Zajišťuje: Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/18 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: FOP10047, FOP10048, FOP10049, FOP10050, FOP10051, FOP10052, FOP10053, FOP10054, FOP10055, FOP10056, FOP10057, FOP10058, FOP10059, FOP10060, FOP10061, FOP10062, FOP10063, FOP10064, FOP10065
Anotace
Poslední úprava: Monika Kinclová (19.09.2018)
Předmět "Výchova ke zdraví" je preventivní medicínský obor, který se zabývá ochranou a podporou zdraví. V rámci uvedeného předmětu jsou akcentovány způsoby prevence nejčastějších rizikových faktorů současného životního stylu (nevhodná strava, kouření a jiné závislosti, nízká pohybová aktivita, stres). Předmět dále umožňuje získat profesní znalosti a dovednosti v oblasti primární a včasné sekundární prevence kardiovaskulárních, metabolických a nádorových onemocnění.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Monika Kinclová (19.09.2018)

Zápočet

Podmínkou udělení zápočtu je účast na všech přednáškách a seminářích. Je povolena jedna písemně omluvená absence ze závažných důvodů (nemoc, předvolání od policie nebo soudu, účast na pohřbu apod.). Omluvenku je třeba předložit předem nebo následně na další výuce, případně doručit na sekretariát ústavu.

Sylabus
Poslední úprava: Monika Kinclová (19.09.2018)

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
 • doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
 • doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
 • MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D.

Praktická cvičení

 1. Hygiena výživy (rizika přímá a nepřímá). Pyramida zdravé výživy. Strategie ozdravění výživy. Prevence obezity.  Biologická a chemická kontaminace potravy. Aditivní látky v potravinách.
 2. Pohybové aktivity v prevenci a terapii onemocnění v důsledku civilizačních vlivů a dlouhodobé jednostranné pracovní zátěže. Příklady kompenzačních pohybových programů. Hodnocení tělesné zdatnosti. Atributy pohybového režimu (objem, intenzita, struktura, frekvence).
 3. Vliv faktorů životního prostředí na zdraví. Hygienická problematika vody (včetně vod balených), půdy a ovzduší. Nakládání s odpady.
 4. Zdraví a jeho determinanty. Programy podpory zdraví. Problematika tabakismu. Metody odvykání kouření. Program 4P. Pracovní stres.  Zdroje nadměrné psychické zátěže na pracovišti, jejich identifikace a možnosti prevence. Práce na směny. Režim práce a odpočinku
 5. Primární a včasná sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Vyšetření hladiny glukózy a cholesterolu v krvi, analýza výživového stavu váhou Tanita. RÁNO NESNÍDAT!!! Rizikové faktory KVO. Tabulka koronárního rizika. Náplň preventivních prohlídek praktického lékaře.
 6. Primární a včasná sekundární prevence vybraných nádorových onemocnění (karcinom plic, prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku, kůže a prostaty).
Literatura
Poslední úprava: Monika Kinclová (19.09.2018)

Doporučená literatura

 1. Manuál Prevence primární péče (doporučené postupy WHO) SZÚ Praha
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK