PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnické právo - EV250X03
Anglický název: Medical Law
Zajišťuje: Studijní oddělení (14-250)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:18/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 18 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jaroslava Nováková
Vyučující: JUDr. Jaroslava Nováková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : E0105905
Záměnnost : E0105905
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Seznámení se základy práva ČR, se zaměřením na problematiku zdravotnictví, okolnosti vyloučení protiprávnosti
ve vztahu k lékaři, krajní nouze a riziko ve zdravotnictví, disciplinární odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví,
profesní řád lékařské komory, odpovědnost ve zdravotnictví z hlediska občanského práva, náhrada škody dle
občanského zákona, práva pacientů a Etický kodex lékařské komory.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Knapp V.: Teorie práva. 1. vydání Praha, C. H. Beck 1995

Císařová D., Sovová O.: Trestní právo a zdravotnictví. Praha 2000

Vondráček L., Kurzová H.: Zdravotnické právo. Karolinum 2004

Křepelka F.: Evropské zdravotnické právo. Praha Lexis Nexis 2004

Šíma A., Suk M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha C. H. Beck 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Účast

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (17.07.2018)

Práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů - JUDr. Nováková

Přijetí pacienta do péče (informovaný souhlas, hospitalizace bez souhlasu, použití omezovacích

prostředků, dříve vyslovené přání) a ukončení péče - JUDr. Nováková

Zdravotní pojištění (úhradová vyhláška, smlouva se zdravotní pojišťovnou) - Ing. Wendler, MBA

Poskytovatelé zdravotních služeb (fyzické a právnické osoby, personální a technické vybavení, druhy

zdravotní péče, oprávnění k poskytování zdravotních služeb) - MUDr. Bc. Jíchová

Odpovědnost zdravotnických pracovníků ( správní, občanskoprávní, trestněprávní) - JUDr. Nováková

Lékař ve vztahu k Policii ČR - MUDr. Miroslav Dvořák

Základy pracovního práva (z.č. 262/2006 Sb.) - vznik, změna, skončení pracovního poměru - JUDr. Nováková

Základy pracovního práva ( z.č. 262/2006 Sb.) . pracovní doba, odměňování, náhrada

škody - JUDr. Nováková

Zdravotnická dokumentace a oprávnění do ní nahlížet - JUDr. Nováková

Pitvy a odnímání částí lidského těla - JUDr. Nováková

Specifické zdravotní služby - interrupce, sterilizace, kastrace - JUDr. Nováková

Specifické zdravotní služby - asistovaná reprodukce, stereotaktické operace a zákroky u

transsexuálů - JUDr. Nováková

Zdravotničtí pracovníci zejména ve vztahu k z.č. 95/2004 Sb. o podmínkách

získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

zubního lékaře a farmaceuta - JUDr. Nováková

Výzkum ve zdravotnictví, klinické hodnocení léčiv, etické komise - JUDr. Havlíčková

Pojištění poskytovatelů - smluvní povinné pojištění, pojištění odpovědnosti - Ing. Gustav Vacek

Právo sociálního zabezpečení, lékařská posudková služba, organizace a činnost - Čeledová, Čevela

Exkurze - soudní jednání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK