PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče - EP0105430
Anglický název: Anesthesiology - Resuscitation and Emergency Care
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/50 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Neslučitelnost : E0110431
Prerekvizity : EP0104330, EP0104490
Záměnnost : E0110431
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (17.05.2019)
Student se seznámí s principy celkové a regionální anestezie. V rámci praktických cvičení si osvojí základní
postupy zajištění dýchacích cest, ventilace vakem a obličejovou maskou, zajištění žilního vstupu. Dále se seznámí
a procvičí si postupy základní i rozšířené neodkladné resuscitace včetně použití příslušného přístrojového
vybavení. V rámci intenzivní medicíny získá stručný přehled o ošetřování a péči o kriticky nemocné pacienty, včetně
informací o umělé plicní ventilaci, výživě, diagnostice a terapii nejčastějších kritických stavů apod. Student se taktéž
seznámí s provozem urgentního příjmu fakultní nemocnice.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (04.04.2019)

Povinná:

Elektronicky dostupné texty a kapitoly v aplikaci Mefanet (http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=123)

Webové rozhraní České resuscitační rady (http://www.resuscitace.cz/)

Málek J.: Praktická anesteziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Grada, 2016; (do strany 136)

Kasal E. a kol: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, (kromě kapitoly Kardiopulmonální resuscitace)

Doporučená:

Stone J., Fawcett W.: Anaesthesia at a Glance, Wiley-Blackwell, 2013

Leach R.: Critical Care Medicine at a Glance, Wiley-Blackwell, 2014

Další možné zdroje a texty:

Ševčík P. a kol.: Intenzivní medicína, Galén, 2014

Barash P. et al.: Klinická anesteziologie, Grada, 2015

Nalos D.: Periferní nervové blokády, Grada, 2010

Tyll T. a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, Mladá fronta, 2014

Černý V. a kol.: Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně, Maxdorf, 2009

Hakl M. a kol.: Léčba bolesti, Mladá fronta, 2011

Málek J., Ševčík P.: Léčba pooperační bolesti, Mladá fronta, 2014

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (04.04.2019)

Další požadavky na studenta

Zhlédnutí e-přednášek před zahájením bloku předmětu, 100% účast na povinných praktikách

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (17.05.2019)

Úvod do problematiky akutních stavů a anesteziologie

Základní kritické stavy a jejich zvládání (anafylaxe, sepse/septický šok), hemoterapie, poruchy koagulace, význam POCT diagnostiky

Specifické kritické stavy ve vztahu k oběhu (AKS, arytmie…), rozšířená monitorace hemodynamiky

Úvod do neurointenzivní péče - základní principy, specifické situace (trauma mozku a míchy, CMP, epilepsie), možnosti rozšířené monitorace. Smrt mozku a dárcovský program

Technické a farmakologické aspekty celkové anestezie

Patofyziologie zástavy, poresuscitační péče, podrobnější rozebrání 4H+4T

Specifické kritické stavy ve vztahu k DS (astma, COPD, pneumonie, ARDS)

Komplikace v perioperační péči, perioperační medicína; Etika v resuscitační a intenzivní péči

Elektronické přednášky:

Celková anestezie (definice, příprava, monitorování)

Regionální anestezie + léčba bolesti

KPR (neodkladná resuscitace všech věkových skupin, AED, rozšířená resuscitace)

Klinické rozpoznání kriticky nemocného, ABCDE koncept, základy monitorace

Poruchy vědomí + základy intenzivní péče (vnitřní prostředí, sedace …)

Poruchy ventilace (dechová nedostatečnost, oxygenoterapie, neinvazivní ventilace, endotracheální intubace, základy umělé plicní ventilace, weaning, tracheostomie)

Poruchy cirkulace (oběhová nedostatečnost, šok, základy monitorace oběhového systému)

Praktika povinná část:

Celková anestezie (teorie provedení, anesteziologický přístroj) Zajištění dýchacích cest (vzduchovod, laryngeální maska/tubus, intubace, koniopunkce) Zahrnuje vždy úvod, vedení a probuzení s anestezie u operovaného pacienta, vztah typu prováděné operace a chronického onemocnění k volbě anestezie včetně přípravy a předoperačního vyšetření a způsobu zajištění dýchacích cest + 1 z následujících bloků, tak aby každá podskupina byla seznámena s celou problematikou:

Anesteziologický přístroj + stlačené medicinální plyny

Sledování a monitorování nemocného v průběhu anestezie

Léky potřebné k anestezii vč.antidot

Rozdíly v anestezii u akutních výkonů

Resuscitace na operačních sálech

Speciální vybavení k obtížné intubaci

Vybavení k selektivní plicní ventilaci

Polohy nemocných během výkonů a jejich rizika

Vybavení na sále k udržování tělesné teploty

Vybavení a ukázka svodné anestezie

Regionální anestezie (indikace, způsoby provedení)

Diagnostika selhání vitálních funkcí; Neodkladná resuscitace KPR na modelu se zpětnou vazbou

Rozšířená resuscitace, diagnostika kritického stavu, ABCDE postup Řešení modelových situací kritických stavů na pokročilém simulátoru vč. diagnostiky arytmií a provedení defibrilace Provedení prostředím intenzivní péče, jeho specifika; demonstrace základních diagnostických, monitorovacích a léčebných postupů u nemocných se sepsí, ventilačním, oběhovým či multiorgánovým selháním, indikace a provedení příslušných orgánových podpor

Zajištění vstupů do žilního systému Nácvik punkce periferního žilního katetru Provedení prostředím urgentní péče, jeho specifika; demonstrace základních diagnostických, monitorovacích a léčebných postupů u nemocných s polytraumatem, masivním krvácením, intoxikací aj.

Nepovinná část (max 30 hodin)

student může kdykoli v průběhu školního roku po předchozí domluvě navštívit pracoviště v běžném provozu nebo v ústavní pohotovostní službě a „stínovat“ lékaře/asistenta s cílem prohloubení teoretických či praktických znalostí. Délka a četnost praxe je dána možnostmi pracoviště a aktuálním vytížením / počet zájemců v jednom okamžiku přítomných na pracovišti je limitován na 5 v běžné pracovní době a 3 v pohotovostní službě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK