PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná terminologie - latina - EP0101050
Anglický název: Medical Terminology - Latin
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Jiřina Plašilová
Vyučující: Mgr. Lenka Jindrová
Mgr. Irena Kašparová
PhDr. Jiřina Plašilová
Atributy: Povinné věeobecné curriculum 2019
1. ročník
Záměnnost : E0102047
Je prerekvizitou pro: EP0101051, EP0101052, EP0101053
Je záměnnost pro: E0102049, E0102047
Anotace -
Anotace
Předmět utváří znalosti latinské gramatiky a slovní zásoby potřebné k elementární orientaci v odborné terminologii teoretických, preklinických a klinických oborů. Rozvíjí rovněž přesné a logické vyjadřování a pěstuje jazykový cit.
Předmět předkládá základy gramatického sytému latiny: skloňování substantiv, adjektiv, participií, stupňování adjektiv, užití číslovek;
v oblasti slovotvorby: poučení o latinských a řeckých slovních základech, prefixech, sufixech a o způsobu tvoření odborných výrazů pomocí latinských a řeckých komponentů.
Uvádí základní odbornou slovní zásobu v anatomickém, klinickém názvosloví a v receptuře.

V zimním semestru výuka probíhá prezenčně a je zaměřena na anatomické názvosloví (1. část skript). Součástí výuky je absolvování e-kurzu, který je zaměřen na klinické názvosloví a recepturu. Probíhá formou samostudia v letním semestru.
Poslední úprava: Plašilová Jiřina, PhDr. (12.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky pro udělení zápočtu:

ZS

aktivní účast na cvičeních (povoleny jsou dvě absence),

splnění průběžných testů a 1. části zápočtového testu.

E-KURZ

splnění průběžných úkolů, testů a 2. části zápočtového testu

 

Poslední úprava: Plašilová Jiřina, PhDr. (12.09.2023)
Literatura -

Studijní literatura:

ZS

Povinná literatura: J. Plašilová: Základy latinské lékařské terminologie. Karolinum, Praha 2022.

Doporučená literatura: Cvičení z latinské terminologie s klíčem - J. Plašilová - na portále Moodle.

                                 

Literatura k e-kurzu:

Latina - klinické názvosloví pro všeobecné lékařství.  J. Plašilová.  https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=545 na portále Moodle

J. Plašilová: Základy latinské lékařské terminologie. Karolinum, Praha 2022.

 

 

 

Poslední úprava: Plašilová Jiřina, PhDr. (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

 

Poslední úprava: Plašilová Jiřina, PhDr. (11.09.2023)
Sylabus -

Zimní semestr  (13 týdnů)     

 Anatomické názvosloví.

1. cv.                         Úvod do řecko-latinské terminologie.  
                                 Zásady výslovnosti.
                                 Substantiva 1. deklinace - latinská i řecká v anat. názvosloví. Neshodný přívlastek v lékařských
                                 spojeních.                     
 
2. cv.                         Substantiva 2. deklinace (latinská i řecká) v AN.     
 
3. cv.                         Adjektiva 1. a 2. deklinace. Participium perfekta pasiva.
                                 Řadové číslovky 1. – 12. Shodný přívlastek v lékařských
                                 termínech. (AN)
 
4. cv.                         Procvičování substantiv a adjektiv 1. a 2. deklinace.
 
5. cv.                         1. průběžný test. Substantiva 4. a 5. deklinace v AN.
 
6. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina v AN.
 
7. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina.
 
8. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – neutra v AN.

9. cv.                         Procvičování substantiv 3. deklinace. 3. průběžný test.

10. cv.                       Adjektiva 3. deklinace. Participium prézenta aktiva v AN.
 
11. cv.                       Stupňování adjektiv, funkce komparativu a superlativu
                                 v lékařské terminologii. 
 
12. cv.                       Opakování.

13. cv.                      Zápočtový test

 

E-KURZ  (11 týdnů)

 Klinické názvosloví a receptura.

1. týden                      Slovesné tvary v receptuře. Imperativ, konjunktiv prézenta
                                  pasiva.                                           
 
2. týden                     Substantiva 1. deklinace v klinickém názvosloví. Neshodný přívlastek v lékařských
                                 spojeních.             
 
3. týden                     Substantiva 2. deklinace.
 
4. týden                     Adjektiva 1. a 2. deklinace. Participium perfekta pasiva.
                                 Řadové číslovky 1. – 12. 
                               

5. týden                     Substantiva 4. a 5. deklinace.    
 
6. týden                     Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina.
  
7. týden                     Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina - procvičování.
 
8. týden                     Substantiva 3. deklinace  – neutra.
 
9. týden                     Adjektiva 3. deklinace. Participium prézenta aktiva.
 
10. týden.                  Stupňování adjektiv, funkce komparativu a superlativu
                                 v lékařské terminologii.
 
11. týden                   Číslovky základní, řadové, násobná příslovce. Užití číslovek
                                 v receptuře.

Poslední úprava: Plašilová Jiřina, PhDr. (12.09.2023)
Studijní opory

Latina on-line

Poslední úprava: Duchková Barbora (02.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky pro udělení zápočtu:

ZS

aktivní účast na cvičeních (povoleny jsou dvě absence),

splnění průběžných testů a 1. části zápočtového testu.

E-KURZ

splnění průběžných úkolů, testů a 2. části zápočtového testu

 

Poslední úprava: Plašilová Jiřina, PhDr. (12.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK