PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kurz lékařské statistiky - ED0000006
Anglický název: Course in Medical Statistics
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (14.04.2014)
Podstata statistiky - metodologie statistického pokusu - základni statistické pojmy -deskriptivní statistické metody -
míry polohy a variability - základní pojmy z teorie pravděpodobnosti - Bayesova věta - teorie nahodných procesů -
funkce nahodné veličiny - teoretická rozložení - statistické metody odhadu parametrů - bodové odhady -intervaly
spolehlivosti - testování statistických hypotéz - p-hodnota - určování potřebných rozsahů výběru - analýza rozptylu
(ANOVA) - korelační a kovarianční analýza - regresní analýza - metoda nejmenších čtverců - kontingenční tabulky
- analýza přežití - Coxův model - mnohorozměrná analýza dat - diskriminační analýza - metoda hlavních
komponent - shluková analýza - korespondenční analýza - metody Monte Carlo - neparametrická a robustní
statistika - odhad metodou maximální věrohodnosti - Bayesovská inference - časové řady - predikce pomocí Box-
Jenkinsova modelu - matematické metody kontroly kvality - umělé neuronové sítě - pravděpodobnostní sítě,
kauzální digramy, grafické modely (GAMES) - základní pojmy fuzzy teorie - nelineární systémy, teorie
deterministického chaosu - základní statistické pojmy z oblasti epidemiologie - senzitivita, specificita, PV+, IDF,
ROC křivky

Každý lékař pracující ve výzkumu a téměř každý lékař pracující na klinice by měl znát základy statistiky jednak pro
interpretaci literárních výsledků, ale i pro vhodné vybrání sledovaných parametrů i jejich počtu při vlastní
výzkumné práci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK