PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - část na Ústavu soc. apos.lék - EA0112119B
Anglický název: Public and Occup. Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine - Social Medicine Department
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 --- [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: za splnění nejsou body
Garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Kotrba
MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Prerekvizity : EA0112119
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (24.05.2018)
Main task of education of social medicine and public health is to know for our students one week training in
primary care. During their previous study they did not meet this basic part of health care system.
- part of teaching at Social Medicine Department
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. (19.09.2016)

1.     Aktuální dokumenty EU, WHO, Zdravotnické ročenky Ministerstva zdravotnictví,

2.     Noviny a časopisy : Zdravotnické noviny, Tempus Medicorum a jiné odborné časopisy

3.     Čeledová a kol : Posudkové lékařství.  Grada Publishing a.s..2010, 127s.   ISBN 978-80-247-3285-5

4.     Gerylovová, A., Holčík, J.:  Úvod do základů statistiky. Brno, 2011, 50s.  ISBN 978-80-210-5661-9

5.     Haškovcová,H. :  Práva pacientů: komentované vydání. Havířov, Nakl. A. Krtilové, 1996,176 s. ISBN  80-902163-0-7

6.     Haškovcová,H. : Lékařská etika, Galén, Praha 1997, 2.dopl. a přeprac.vyd.,199s., ISBN 80-85824-54-X - ISBN 80-7484-466-7.

7.     Janečková, H., Hnilicová, H. :  Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál, 2009. 294 s.  ISBN 9788073675929

8.     Kalvach Z., Zavázalová H., Zadák Z.: Geriatrie a gerontologie. Praha, Grada. 2004 ISBN 80-247-0548-6

9.     Kořenek, J. :  Lékařská etika Triton, Praha. 2007. ISBN   80 -7254-538-8

10. Munzarová, M., Zdravotnická etika od A do Z, Grada Publishing, a.s. , Praha:2005, 1.vyd., ISBN 80-247-1024-2.

11. Vurm, V., et al. :Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví . 1. vyd. Praha : Triton, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7254-997-9.

12. Zavázalová a kol: Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie .Karolinum Praha 2001, ISBN  80 -246-0326-8

13. Zavázalová, H. et al.: Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 154 s. ISBN 80-246-0467-1.

14. Zavázalová, H.a kol: Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008. 80 s.ISBN 978-80-246-1569-1.

15. Zvárová J. : Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum Praha 2002  (http://ucebnice.euromise.cz/)

16. Zdraví 21 - Program WHO

 

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (17.05.2016)

Během týdenní stáže u praktických lékařů se  studenti seznámí s organizací primární péče.  V závěrečné práci podle instrukcí zhodnotí rozbor návštěvnosti, spolupráci lékaře se zdravotními pojišťovnami, návaznost na péči odbornou, ambulantní lůžkovou a sociální. Zaměří  se také na problematiku posudkové činnosti a organizaci prevence. Provedou dotazníkové anonymní šetření s pacienty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK