PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anesteziologie - E0209034
Anglický název: Anaesthesiology
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Korekvizity : E0206015, E0207380, E0208033
K//Je korekvizitou pro: E0210361, E0210477, E0210485, E0210481, E0210483, E0210479
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Absolvent předmětu získá znalosti základů anesteziologie, intenzivní péče, léčby bolesti a rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny ústní zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (02.10.2018)

Elektronické přednášky z Anesteziologie - e-learningový portál LF UK v Plzni (MOODLE) https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=228

Povinná:
Kasal E. a kol: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, (kromě kapitoly Kardiopulmonální resuscitace)
Kardiopulmonální resuscitace: http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=123
Doporučená:
Málek J.: Praktická anesteziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Grada, 2016; (do strany 136)
Ševčík P. a kol.: Intenzivní medicína, Galén, 2014
Barash P. et al.: Klinická anesteziologie, Grada, 2015
Nalos D.: Periferní nervové blokády, Grada, 2010
Tyll T. a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzívní péče, Mladá fronta, 2014
Černý V. a kol.: Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně, Maxdorf, 2009
Hakl M. a kol.: Léčba bolesti, Mladá fronta, 2011
Málek J., Ševčík P.: Léčba pooperační bolesti, Mladá fronta, 2014

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Poté je možné absolvovat ústní zkoušku.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Definice anestezie, předanestetické vyšetření, předoperační příprava, anesteziologické riziko. Farmakologie léků používaných v anesteziologii. Technické předpoklady pro podání bezpečné anestezie. Monitorování v průběhu anestezie. Zajištění průchodnosti dýchacích cest, žilní vstupy. Lokální anestezie, farmakologie lokálních anestetik, komplikace. Taktika vedení anestezie, zvláštnosti v akutní medicíně, pooperační péče. Komplikace peri a pooperační, jejich prevence a léčba, alergická reakce. Šok, základní principy léčby, priority léčby polytraumat, zajištění nemocného při transportu. Hemoterapie, krevní transfůze, krevní deriváty, život ohrožující krvácení. Poruchy vědomí, monitorování v intenzivní péči. Dechová nedostatečnost, léčba. Kyslíková léčba, způsoby aplikace, obecné principy umělé plicní ventilace. Základy infuzní léčby a výživy, poruchy vodního a iontového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy. Bolest, farmakologie léků užívaných v léčbě bolesti, akutní a chronická bolest, pooperační bolest a její léčba, invazivní techniky léčby bolesti. Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK