PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - E0209019
Anglický název: Public Health, Hygiene and Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.
MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Kotrba
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Pavel Sedláček
MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0210361, E0210477, E0210485, E0210481, E0210483, E0210479
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Otázky ke zkoušce pro 5. ročník stomatologie z předmětu Veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní m stom – 20182019.docx Petra Tišerová
stáhnout Sylabus přednášky 5. r. stoma 2018-2019 (ČJ).doc Petra Tišerová
stáhnout Sylabus cvičení 5. r. stoma (ČJ) 2018-19.doc Petra Tišerová
Anotace
Poslední úprava: Petra Tišerová (24.05.2018)
Hygiena a preventivní medicína:
Student získá teoretické znalosti z oblasti hygieny a preventivní medicíny, ochrany a podpory veřejného zdraví, zná aktuální zdravotní stav populace ĆR, způsoby jeho hodnocení, jeho vývojové trendy i v mezinárodním srovnání. Je schopen metodou analýzy rizika vyhodnocovat rizikové faktory životního a pracovního prostředí, včetně faktorů životního stylu, na zdravotní stav populace. Dovede navrhnout komunitní ozdravné programy, je schopen vyhodnocovat individuální rizika nejčastěji se vyskytujících onemocnění, zejména kardiovaskulárních a nádorových, provádět preventivní vyšetření s návrhem „self tailored“ doporučení v oblasti primární a sekundární prevence. Má kompentence v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání, hygieny dětí a mladistvých, komunální hygieny, hygieny práce.

Sociální a posudkové lékařství :
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a organizací zdravotnictví a poskytováním zdravotní péče, vývojem péče o zdraví a její sociální podmíněností, pochopením pojmu zdraví a nemoc a s determinantami zdraví. Studenti získají informace o systému zdravotních a sociálních služeb, o činnosti lékařské posudkové služby, spolupráci primární péče, ambulantní péče a lůžkové péče Rovněž získají základní informace ze zdravotnického práva a sociální gerontologie, prakticky si vyzkouší simulaci stáří.
Literatura
Poslední úprava: Petra Tišerová (24.05.2018)

Hygiena a preventivní medicína- skripta a kapitoly ve skriptech:
Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví: Mullerová D. a kol. Karolinum 2014. s. 254
Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium Zloch Z. a kol. Karolinum 2001, s.159
Hygiena a epidemiologie: Tuček M. a kol. Karolinum 2012.s.358
Müllerová, D. a kol: Obezita- prevence a léčba. 2009. Mladá fronta, s. 1-261.
Müllerová, D. Výživa těhotných a kojících žen. 2004.  Mladá fronta , s1-119. Monografie.
Müllerová, D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Triton 2003. Praha s. 1-99. Monografie. ISBN 80-7254-421-7
Svačina, Š, Müllerová, D., Bretšnajdrová,A: Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Triton .Lékařské repetitorium  2012, s. 331
Přepracované vydání Triton.Lékařské repetitorium  2013, s. 341
Svačina Š  a kol: (Mullerová D 10 kapitol in ) Klinická výživa, Grada 2008, s 381

 

Veřejné zdravotnictví  (Sociální lékařství)
Povinná literatura:

Čeledová, L., Holčík, J. : Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha Karolinum. 2017  
Čevela, R.  a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015.
Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015.
Doporučená literatura:
Aktuální dokumenty WHO, zákony, vyhlášky
Čeledová, L. a kol. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha:. Grada Publishing. 2015.
Čevela, R. a kol. Sociální gerontologie.  Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha :  Grada  Publishing. 2014
Čevela, R. a kol.. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha:. Grada Publishing. 2012.
Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011.
Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha: Galén. 4. vyd. 2015.
Holčík, J.  a kol.  Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2015
Holčík, J.  Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD. 2009
Ptáček, R., Bartůněk, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing. 2011.
Seifert, B.,  Beneš,V., Býma, S. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén. 2013.
Svejkovský, J. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H.Beck. 2015.
Šimek, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing. 2015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Petra Tišerová (24.05.2018)

Hygiena a preventivní medicína:
Výuka je zakončena zápočtem. Podmínkou zápočtu je 90% účast na výuce.

 

Sociální a posudkové lékařství :

Výuka je zakončena  zápočtem (80% docházka) .

 

Zkouška je společná s předmětem Hygiena a preventivní medicína.

Sylabus
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (27.03.2018)

Hygiena:
Přednášky
Definice zdraví. Definice veřejného zdraví. Ochrana a podpora zdraví. Orgány veřejného zdraví a jejich kompetence. Zdravotní stav populace ČR. Střední délka života,střední délka života bez nemoci,  mortalita a morbidita, jejich trendy a porovnání v mezinárodním kontextu.
Ozdravné komunitní programy. Jejich efektivní příklady. Metodologie a navrhování komunitních ozdravných programů. Obezita jako celosvětový problém. Vzestup prevalence obezity, význam primární prevence, možnosti režimových opatření a léčby, vztah k metabolickému syndromu, kardiovaskulárním a nádorovým onemocněním.
Pojetí a uskutečňování primární prevence v hygieně a hygienické službě.  Hodnocení a řešení zdravotních rizik. Principy odvození a formulace hygienických limitů pro různé složky životního prostředí. Hygienické požadavky na zdravotně nezávadnou pitnou a užitkovou vodu. Rozdělení vody podle způsobu jejího používání. Analýza a hodnocení rizika. Problém obsahu esenciálních minerálních látek v pitné vodě. Přehled epidemiologických rizik spojených s používáním zdravotně závadné vody. Zásady budování místních zdrojů pitné vody a jejich udržování. Způsoby dezinfekce pitné vody. Biologická kritéria pro pitnou vodu a způsoby jejich hodnocení. Balené vody – kategorie, hygienické požadavky, význam pro veřejné zdraví.
Úvod do hygieny dětí a mladistvých. Růst a vývoj dítěte: Charakteristika růstu, ovlivňující faktory, metodika a interpretace antropometrických měření. Hlavní rizika poškození zdraví dětí a mladistvých a možnosti preventivního působení v jednotlivých vývojových obdobích. Zdravotní rizika ve školním prostředí a jejich prevence. Strategické postupy v prevenci úrazů a násilí na dětech. Problematika rizikového chování dospívajících.
Základy a příklady dlouhodobě udržitelného rozvoje. Ionizující a neionizující záření - principy ochrany. Hluk jako fyzikální škodlivina v prostředí, měření jeho intenzity a dávky a stanovení ekvivalentních hladin hluku.  Hygienická problematika odpadů a odpadních vod. Alimentární nákazy.
Zdravotní bezpečnost potravin. Bezpečnost potravin (legislativa EU a ČR, analýza rizika, dozorové orgány, RASF). Bezpečná/kvalitní potravina. Cizorodé látky (kontaminanty, aditiva).
Praktická cvičení
Výživová doporučení. Zdravotní stav České populace ve vztahu k výživě. Výživa populačních skupin. Složení stravy. Základní dělení. Potřeba energie a makronutrienty ve výživě.  Metody monitorace stravovacích zvyklostí v populačních skupinách možnosti užití jejich výsledků, jejich validita. Vyšetření vlastního zdravotně nutričního stavu.  Problematika výživy dětí a žen. Podpora, ochrana a prosazování kojení. Výživa těhotné a kojící ženy. Výživa seniorů.
Hlavní kritéria denního a umělého osvětlení v pracovním prostředí. Způsoby měření a hodnocení intenzity a rovnoměrnosti osvětlení, jasu a světelného kontrastu. Hluk jako fyzikální škodlivina v prostředí, měření jeho intenzity a dávky a stanovení ekvivalentních hladin hluku. Příčiny a povaha chemického znečištění ovzduší. Způsoby měření krátkodobých a dlouhodobých koncentrací škodlivin, emisní a imisní limity.
Chemické škodliviny v in-door prostředí a jejich zdravotní význam. Hygienická problematika práce se rtutí a výskytu pevných částic v ovzduší stomatologických pracovišť. Vznik smogu, jeho účinky na zdraví a možnosti jeho prevence. Mikroklimatické podmínky ve vnitřním prostředí, měření, hodnocení a úpravy tepelného komfortu na pracovištích a v obytném prostředí. Měření tepelně-vlhkostních podmínek kulovým teploměrem. Výskyt chemických škodlivin a jejich zdravotní rizika v pobytových místnostech.
Kritéria duševního zdraví. Mentální hygiena - vymezení oboru, jednotlivé zásady a techniky. Vliv životního stylu, sociálních vazeb, hygieny pracovního prostředí. Problematika emoční autoregulace, strategie zvládání zátěže, asertivního jednání. Relaxační techniky. Pojetí stresu v základních teoretických konceptech. Zvládání stresu – coping v podobě relevantních osobnostních rysů i naučených strategií. Psychosomatika - základní teoretická východiska, vliv psychosociálního stresu na lidský organismus, psychosomatická onemocnění, alexitymie. Osobnostní typologie ve vztahu k morbiditě. Syndrom vyhoření - rizikové osobnostní a situační faktory, příznaky a diagnostické nástroje.
Hygienická problematika odpadů a odpadních vod, principy nakládání s nimi. Epidemiologie a prevence škodlivého užívání tabáku. Adekvátní osvětlení, hygienické požadavky a principy měření. Ionizující a neionizující záření - principy ochrany.
Bezpečnost potravin z hlediska prevence zdraví. Screeningová metoda stanovení soli ve stravě. Hygiena rukou, požadavky norem, stanovení celkového počtu mikroorganismů otiskovou metodou na Petriho misce a vyhodnocení správného postupu při hygieně rukou.

 

(Sociální  a posudkové lékařství)  

 

  1. Úvod do oboru. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Teorie zdraví a nemoci. Determinanty zdraví a jejich ovlivnitelnost. Prevence a dispenzarizace. Výchova ke zdraví.

  2. Zdravotní gramotnost. Světová zdravotnická organizace. Program Zdraví 21, Zdraví 2020.
    Demografie a její význam pro zdravotnictví. Zdravotní stav obyvatelstva, metody studia, cíle a význam jeho sledování. Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva

  3. Zásady moderní péče o zdraví. Systémové pojetí péče o zdraví a zdravotnictví. Systémy zdravotní péče ve světě. Zdravotní pojištění. Stomatologická komora. Financování zdravotnictví. Zdravotnický informační systém.

  4. Organizace zdravotní péče. Léčebně preventivní péče (metody, složky, pravidla, poskytování). Ambulantní a ústavní péče. Primární péče. Mezinárodní klasifikace nemocí.

  5. Základy zdravotnického práva. Zdravotničtí pracovníci (povinnosti, postavení, vzdělávání).Etické a právní aspekty činnosti lékaře a zdravotnických pracovníků.  

  6. Systém sociálního zabezpečení. Organizace a činnost lékařské posudkové služvy. Nemocenské pojištění. Důchodové pojištění.

  7. Úvod do gerontologie a systému sociálního zabezpečení. Sociální gerontologie. Stáří a stárnutí. Zdravotní a sociální problémy ve stáří. Praktická simulace stáří (gerontooblek).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK