Interna II (1) - E0208310
Anglický název: Internal Medicine II (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0203390, E0205084, E0205500, E0206014, E0206015, E0206085
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (22.11.2017)
zimní semestr
Přednášky (2 hodiny týdně) budou věnovány nejčastějším onemocněním v kardiologii, nejdůležitějším plicním chorobám a základním chorobám v hematologii. U všech nemocí bude přednášena základní etiologie choroby, její symptomy, diagnostika a možnosti léčby. Vzhledem k vymezenému času přednášky (2 vyučovací hodiny) lze klinickou problematiku chorob zmínit velmi stručně. Přednášky jsou nepovinné, avšak doporučené.
K pochopení klinické problematiky daných nemocí se požaduje znalost anatomie, fyziologie, biochemie, patofyziologie a patologie a také základy z farmakologie.
Praktická výuka (2 hodiny týdně) bude vycházet z praktických znalostí fyzikálního vyšetřování všech krajin lidského těla, které se studenti naučili v předchozím semestru. Opět se vyžaduje přezutí, bílý plášť a fonendoskop. Budou pocvičovat popis EKG křivek, nově se seznámí s nejčastějšími arytmiemi (fibrilace síní, flutter síní) a typickým obrazem akutních koronárních syndromů. V anamnéze se budou studenti zdokonalovat v otázkách zaměřených na specifické symptomy chorob a během fyzikálního vyšetření na specifické patologické nálezy typické pro choroby, o kterých se již přednášelo. Vyučující se budou snažit vybírat pro praktickou výuku nemocné s chorobami, které již byly probrány v přednáškách. Přednášky jsou sice dobrovolné, ale pokud se student neúčastní přednášek, měl by si probrané nemoci prostudovat průběžně sám (podle sylabu přednášek), aby byl připraven na praktickou výuku, tj. aby se mohl aktivně účastnit praktické výuky. Soustavné studium VL je nezbytné.
Studenti se mohou zúčastnit (pasivně) se svým vyučujícím podle provozních možností jakýchkoli výkonů a procedur prováděných na příslušném oddělení, kde probíhá praktické cvičení (např. vizita, odběry krve a jiného biologického materiálu, hrudní punkce, punkce ascitu, kanylace aj.).
Podmínkou udělení zápočtu na konci zimního semestru 4. r. je opět 100% účast na praktické výuce. Je tolerováno 20% omluvených a nahrazených absencí.
Garantem výuky Vnitř. lékařství je za 1. interní kliniku: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Garantem výuky Vnitř. lékařství za 2. interní kliniku: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Zástupkyně přednosty pro výuku: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
letní semestr
Přednášky (2 hodiny týdně) budou věnovány nejčastějším onemocněním v endokrinologii, což jsou především nemoci štítné žlázy, hypofýzy a nadledvin. Větší pozornost bude věnována poruchám metabolismu glukózy, tj. diabetes mellitus. Revmatologické choroby a systémové choroby pojiva budou zaměřeny především na projevy v ústní dutině. Přednášky tohoto semestru se budou věnovat i další problematice, která je důležitá pro budoucí stomatology, tj. nejčastějším příčinám, projevům a léčbě alergických reakcí. V závěrečném bloku přednášek se budou probírat základní diferenciálně diagnostické postupy, které umožní souhrnně zopakovat nejčastější a nejdůležitější nemoci z vnitřního lékařství, které by měl vzdělaný stomatolog znát. Přednášky jsou sice nepovinné, ale student by si ušetřil mnoho času v přípravě na závěrečnou zkoušku, kdyby přednášky navštěvoval.
Praktická výuka (2 hodiny týdně) v letním semestru 4. r. bude opakováním a přípravou na závěrečnou zkoušku z VL. Opět se vyžaduje během praktické výuky přezutí, bílý plášť a fonendoskop. Bude probíhat procvičování anamnézy a fyzikálního vyšetřování, opakování a procvičování základních patologických nálezů na EKG křivkách. Údaje získané odběrem anamnézy a fyzikálním vyšetřením budou konfrontována s výsledky laboratorních a zobrazovacích testů a studenti se budou učit je zasazovat do klinických souvislostí (kontextu). Podmínkou pro udělení zápočtu na konci zimního semestru 4. r. je opět 100% účast na praktické výuce. Je tolerováno 20% omluvených a nahrazených absencí.
Třetí semestr výuky VL bude završen závěrečnou zkouškou z VL. Náplní zkoušky budou témata probíraná v průběhu všech tří semestrů výuky VL. Zkouška z VL bude provedena po skončení výuky, po obdržení zápočtu za tento semestr a probíhá podle Pravidel pro organizaci studia na FL v Plzni. Konkrétní struktura a náplň zkoušky (seznam otázek), uveřejní vedoucí (=garant) předmětu na začátku semestru. Zkouška se koná na pracovišti garanta předmětu, tj. buď na 1. interní klinice (studenti vstupující do 3. ročníku studia v sudém kalendářním roce) nebo na 2. interní klinice (studenti vstupující do 3. ročníku studia v lichém kalendářním roce). Na zkoušku se přihlašují studenti elektronicky v programu SIS. Pokud by chtěl student složit zkoušku v tzv. předtermínu, jeho vyučující praktického cvičení zváží, zda je student připraven a schválí, že student může složit zkoušku před ukončením letního semestru. Toto rozhodnutí potvrdí zápočtem v indexu. Bez zápočtů ze všech tří semestrů výuky VL nelze přistoupit k závěrečné zkoušce.
Garantem výuky Vnitř. lékařství je za 1. interní kliniku: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Garantem výuky Vnitř. lékařství za 2. interní kliniku: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Zástupkyně přednosty pro výuku: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná:
Souček M a spol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005
Hampton JR: EKG stručně, jasně, přehledně. 7. vyd., Grada, 2013
Doporučená:
Češka R. a spol.: Interna. 2. vyd., Triton, 2015
Walker BR a spol.: Davidson´s Principles & Practice of Medicine, 23. vyd.., Elsevier, 2018

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (23.05.2018)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet. Zápočet je udělen na základě plné (nebo nahrazené) účasti na praktikách. Studenti se hlásí ke zkoušce elektronicky, využívají vypsané termíny. Ve stanovený den a hodinu se dostaví k ústní zkoušce do seminární místnosti (vchodem B, patro 5.), vezmou s sebou psací potřeby. Po vytažení otázek následuje 20minutová příprava a poté student přistupuje k ústní zkoušce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

zimní semestr
Arteriální hypertenze: definice, diagnóza, stádia. Primární a sekundární hypertenze. Terapie hypertenze. Srdeční selhání: levostranné, pravostranné, oboustranné, přenesené. Akutní a chronické srdeční selhání. Klinické projevy, léčení. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Ischemická choroba srdeční: etiologie, rizikové faktory, rozdělení. Angina pectoris stabilní a nestabilní. Akutní koronární syndrom. Chronická ischemická choroba srdeční. Diagnostika, léčba, sekundární prevence. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Vrozené a získané srdeční vady: rozdělení, klinické projevy, diagnostika a léčba. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Poruchy srdečního rytmu a poruchy převodu vzruchu: rozdělení, nejčastější supraventrikulární a komorové arytmie. Možnosti léčby arytmií. Základy kardiopulmonální resuscitace. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Myokarditidy, perikarditidy: etiologie, klinické projevy, rozdělení, léčení. Infekční endokarditida: příčiny, klinický průběh, léčení, profylaxe. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Tromboembolická choroba: rizikové faktory, klinické projevy, diagnostika a léčba. Záněty žil. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Akutní a chronický zánět průdušek. Průduškové astma. Chronická obstrukční plicní nemoc. Plicní záněty. Intersticiální plicní procesy. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání.
Plicní tuberkulóza: příčina, epidemiologie, diagnóza, formy, léčení. Atypické mykobaktérie. Nádory průdušek a plic. Bronchogenní karcinom: typy, diagnostika, terapie. Onemocnění pohrudnice. Onemocnění mediastina. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání.
Diferenciální diagnóza dušnosti, kašle a hemoptýzy. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání.
Hematologie. Vyšetřovací metody (anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sternální punkce, trepanobiopsie). Anémie: rozdělení, klinická manifestace se zřetelem k projevům v ústní dutině, léčení. Požadované znalosti: základní znalosti o krvi a krevních elementech z histologie a fyziologie.
Krvácivé choroby z poruch cévní stěny, destiček, koagulačních faktorů, fibrinolýzy. Purpury. Diseminovaná intravaskulární koagulace. Hemofilie, von Willebrandova choroba. Krvácivé poruchy při onemocnění jiných orgánů. Transfúze krve, komplikace. Požadované znalosti: základní znalosti o fyziologii hemokoagulace.
Poruchy krvetvorby: myeloaplázie, myelodysplázie, myeloproliferace. Leukémie, lymfomy, plazmocytární myelom. Klinický obraz těchto chorob s důrazem na možné projevy v oblasti hlavy, dutiny ústní a krku, jejich diagnostika. Chemoterapie v hemato-onkologii. Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk. Požadované znalosti: základní znalosti o krvi a krevních elementech z histologie a fyziologie.
letní semestr
Diabetes mellitus. Diagnostika diabetu, metabolické a orgánové komplikace, léčba. Metabolický syndrom. Požadované znalosti: základní znalosti z biochemie o metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin a o acidobazické rovnováze.
Nemoci hypofýzy: hypo- a hyperpituitarismus, nádory hypofýzy, diabetes insipidus. Choroby nadledvin: hypo- a hyperfunkce kůry. Choroby dřeně nadledvin. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie žlaz s vnitřní sekrecí.
Choroby štítné žlázy: hypo- a hyperfunkce štítné žlázy, tyreoiditidy, nádory štítné žlázy. Nemoci příštítných tělísek: hyper- a hypoparatyreóza. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie žláz s vnitřní sekrecí.
Revmatologie a osteologie. Zánětlivé a degenerativní kloubní a kostní nemoci. Možné projevy těchto chorob v oblasti hlavy, krku. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie svalově-kosterní soustavy.
Systémové choroby pojivových tkání a vaskulitidy. Projevy uvedených chorob v ústní dutině. Nejčastější otravy a poškození zdraví z fyzikálních příčin. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie svalově-kosterní soustavy.
Alergické reakce: nejčastější příčiny, projevy, léčba. Anafylaktická reakce, anafylaktický šok. Požadované znalosti: základy fyziologie zánětlivé odpovědi organizmu.
Diferenciální diagnóza zvýšených teplot, horeček, sepse. Požadované znalosti: základy fyziologie zánětlivé odpovědi organizmu. Diferenciální diagnóza poruch vědomí.Diferenciální diagnóza bolestí na hrudi.Diferenciální diagnóza bolestí břicha, nauzey a zvracení.Diferenciální diagnóza žloutenky a zvětšení jater.Diferenciální diagnóza otoků, ascitu a pleurálního výpotku.Diferenciální diagnostika krvácivých poruch.
Garantem výuky předmětu je (střídá se ob jeden rok): 1. interní klinika: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
nebo 2. interní klinika: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., zástupkyně přednosty pro výuku: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.