PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxilofaciální chirurgie I. - E0206474
Anglický název: Oral and Maxiofacial Surgery I.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
V rámci předmětu je student seznámen se základními výkony dentoalveolární chirurgie i s jejich možnými komplikacemi.
Student získá kompletní informace o významu lokálních anestetik a způsobech jejich podání.
Studentovi jsou podány informace o významu rentgenového snímku v rámci dentoalveolární chirurgie.
Student obdrží informace o způsobu chování a asistence na stomatochirurgickém sálku.
Student získá informace o problematice stomatochirurgického ošetření u pacientů se zdravotním rizikem.
Studentovi jsou předneseny obecné informace o etiologii, šíření i klinických projevech zánětu v orofaciální oblasti.
Student je upozorněn na význam anatomického uspořádání pro rozvoj kolem čelistních zánětů.
V rámci přednášek jsou studentovi rozšířeny znalosti o dalších výkonech prováděných v rámci dentoalveolární chirurgie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student má teoretické podklady pro samostatné podání lokální anestezie, pro provedení jednoduché extrakce, incize a sutury.

Student chápe význam rentgenového snímku pro dentoalveolární chirurgii.

Student zná hygienická pravidla pro asistenci na chirurgickém sálku.

Student rozpozná submukozní a subperiostální absces od situace, kdy dochází k šíření zánětu do kolem čelistních struktur.

Student má dostatek teoretických znalostí pro asistenci na chirurgickém sálku.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Průcha M., Houba R., Monhartová K.: Vybrané kapitoly z preklinické a klinické části dentoalveolární chirurgie, Praha, Karolinum 1992
Toman J., Halmoš Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (04.01.2018)

Zásady práce na ambulantním operačním sále, příprava výkonu. Nejčastější řezy v dentoalveolární chirurgii. Hojení rány, sutura, druhy stehů, základy stavění krvácení v ráně. Šicí materiál. Vazokonstrikční přísady anestetik. Místní anestézie – techniky, typy, místní a celkové komplikace anestézie. Hojení rány. Sutura rány, šicí materiál. Stavění krvácení. Základy dentální rentgenologie, druhy snímků, vyvolávání. Základy zhotovení dentálního rentgenogramu. Fyziologický rentgenogram, nejčastější anatomické struktury na dentálním rtg snímku. Exodoncie, instrumentarium, indikace a kontraindikace extrakcí zubů, jednoduchá extrakce, komplikovaná extrakce, chirurgické extrakce. Péče o pacienta po extrakci, extrakční a poextrakční komplikace a jejich léčba. Extrakce zubů u pacientů se zdravotním rizikem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK