PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interna I (2) - E0206320
Anglický název: Internal Medicine II (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
doc. MUDr. Luboš Holubec, MBA, Ph.D.
MUDr. Ludmila Jarolímová
MUDr. Olga Kirchnerová, Ph.D.
MUDr. Jana Kupková
prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
MUDr. Lucie Pálková
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
Korekvizity : E0203004, E0204011
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přednášky 3. ročník zubní lékařství ak.rok 2023až2024 letní semestr.pdf Přednášky letní semestr 2023/2024 na II.IK Jana Kličková
stáhnout Rozvrh praktik 3. ročník zubní lékařství ak.rok 2023 až 2024 letní semestr.pdf ROZPIS PRAKTIK 3. ročník zubní lékařství ČJ na II.IK letní semestr 2023/2024 Jana Kličková
Anotace
Anotace k výuce Vnitřního lékařství
V předmětu Vnitřního lékařství (VL) budou studenti zubního lékařství seznámeni ve třech semestrech s teoretickými i praktickými základy oboru VL.
Přednášky (3 hodiny týdně) jsou v prvním semestru výuky VL věnovány především informacím, jak komunikovat s pacientem, jaká a jakým způsobem správně získat všechna anamnestická data od pacienta, což je v podstatě základ pro jakýkoli obor lékařství. Studenti budou postupně teoreticky seznámeni s normálními i patologickými fyzikálními nálezy a s dalšími vyšetřovacími metodami, které se nejčastěji používají ve VL, tj. s nejčastějšími laboratorními, zobrazovacími a endoskopickými metodami. V druhé polovině semestru budou přednášky zaměřeny již na jednotlivé podobory VL, konkrétně na gastroenterologii, nefrologii a poruchy vnitřního prostředí (zejména poruchy vodní, acidobazické a iontové rovnováhy). V každém podoboru VL budou prezentovány nejčastější a nejdůležitější choroby, jejich symptomatologie, vyšetřovací postup a možnosti léčby. Na diferenciální diagnostiku chorob nebude kladen takový důraz jako u studentů všeobecného lékařství. Přednášky jsou sice nepovinné, ale silně doporučujeme účast na nich.
Praktická výuka (2h týdně) probíhá na 1. a 2. interní klinice, zejména na lůžkových odděleních, případně v provozech komplementu. V prvním semestru bude výuka předmětu VL zaměřena na procvičování odebírání anamnézy a osvojení si základních fyzikálních vyšetřovacích metod (pohled, poklep, pohmat, poslech) jednotlivých oblastí lidského organismu: zhodnocení celkového stavu nemocného, vyšetření hlavy, krku, hrudníku (plic, srdce), břicha (jater, sleziny, ledvin), končetin a páteře. Aby mohli studenti pracovat aktivně během praktické výuky, pořídí si bílý plášť, přezutí a fonendoskop pro dospělé. Během praktické výuky budou studenti procvičovat EKG křivky se základními patologickými nálezy; naučí se popsat rytmus, akci srdeční, vypočítat srdeční frekvenci, určit hypertrofii komor, blokády Tawarových ramének, AV bloky I. – III- st.). Budou se učit správně měřit vitální hodnoty (pulz, krevní tlak, teplotu, dechový vzorec, saturaci hemoglobinu) a vyhodnotit krevní obraz a základní biochemické parametry. Na rozpoznání patologických nálezů u fyzikálního vyšetření, na popis EKG křivek a na přesné vyhodnocení laboratorních nálezů nebude kladen takový důraz, jako u studentů všeobecného lékařství. Studenti však musí prokázat základní kompetenci a schopnost zorientovat se ve výše uvedené problematice.
Aby studenti mohli zdárně studovat VL, požadujeme základní znalosti z oboru biochemie, anatomie, fyziologie a patologie. Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na praktikách. Je tolerováno 20% omluvených a nahrazených absencí.
Garantem výuky Vnitř. lékařství je za 1. interní kliniku: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Garantem výuky Vnitř. lékařství je za 2. interní kliniku: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Zástupkyně přednosty pro výuku: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (22.11.2017)
Literatura

Povinná:
Souček, Svačina a kol. Vnitřní lékařství v kostce.Grada 2019
Hampton JR: EKG stručně, jasně, přehledně. 7. vyd., Grada, 2013
Mlíková Seidlerová a kol. Úvod do vnitřního lékařství. Triton 2019

Doporučená:
Češka R. a spol.: Interna. 2. vyd., Triton, 2020
Walker BR a spol.: Davidson´s Principles & Practice of Medicine, 23. vyd.., Elsevier, 2018

Poslední úprava: Hirmerová Jana, doc. MUDr., Ph.D. (26.04.2021)
Požadavky ke zkoušce

účast na povinné výuce

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (24.10.2019)
Sylabus

letní semestr
Význam interního lékařství pro zubní lékařství. Etika přístupu k nemocnému člověku, vztah lékař-pacient. Anamnéza. Základní fyzikální vyšetřovací metody. Celkový pohled na pacienta - vědomí, konstituce, výživa, kůže, svalstvo, chůze, řeč. Zvýšená teplota a horečka. Lékařská dokumentace.
Fyzikální vyšetření hlavy, krku, hrudníku. Vyšetření plic, normální a patologické fyzikální nálezy. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie příslušných partií.
Fyzikální vyšetření srdce. Normální fyzikální nález na srdci. Srdeční šelesty a další přídatné zvuky. Měření krevního tlaku. Vyšetření pulzu a vyhodnocení jeho kvality (rychlost, rytmus, volum); vyšetření a vyhodnocení jugulárního žilního tlaku. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Fyzikální vyšetření břicha: pohled, pohmat, poklep, poslech, vyšetření per rectum. Vyšetření jater, žlučníku, sleziny, ledvin. Normální fyzikální nález a patologické nálezy. Fyzikální vyšetření končetin a páteře. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie příslušných partií.
Biochemická laboratorní vyšetření v interním lékařství. Screening, speciální testy, základní vyšetření moče, point-of-care testing (POCT). Používané Jednotky měření a fyziologické hodnoty základních testů. Požadované znalosti: základy biochemie se vztahem k jednotlivým orgánovým systémům.
Hematologické laboratorní vyšetření v interním lékařství: krevní obraz, rozpočet bílých krvinek. Krevní elementy – normální hodnoty a patologické nálezy. Základní testy k posouzení hemostázy, koagulační screening, D-dimery. Vyšetření před krevní transfúzí. Požadované znalosti: základní poznatky z histologie krvetvorby, fyziologie koagulace.
Zobrazovací metody v interním lékařství: ultrazvuk, rentgenové metody, nukleární medicína, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie. Endoskopie. Biopsie. Elektrokardiografie, popis ekg křivky, základní elektrokardiografické obrazy. Zátěžové testy v kardiologii. Koronarografie. Spirometrie. Požadované znalosti: základní poznatky z biofyziky, anatomie a fyziologie se vztahem k uvedeným tématům.
Nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku: refluxní nemoc jícnu, záněty a další nemoci jícnu, vředová choroba gastroduodenální, gastritidy, nádory žaludku. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie trávicího ústrojí.
Nemoci tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku: malabsorpční syndrom, záněty střevní, Crohnova choroba, ulcerózní proktokolitida. Divertikulóza, divertikulitida, hemorhoidy, střevní nádory. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie trávicího ústrojí.
Nemoci jater: hepatitidy, cirhóza, portální hypertenze, jaterní selhání. Nemoci žlučníku a žlučových cest: cholelitiáza, cholecystitida, nádory. Nemoci pankreatu: pankreatitidy, nádory pankreatu. Funkční poruchy - hypermotilita a hypomotilita trávicí trubice. Průjem. Obstipace. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie trávicího ústrojí.
Poruchy vodní a acidobazické rovnováhy. Dehydrace, hyperhydratace, respirační a metabolická acidóza a alkalóza. Základní minerálové poruchy. Požadované znalosti: základy biochemie a fyziologie ve vztahu k acidobazické rovnováze, k vodnímu a minerálovému hospodářství.
Nemoci ledvin. Renální vaskulární choroby. Nemoci glomerulů. Tubulointersticiální nemoci. Infekce, kameny a nádory uropoetického systému. Vrozené nefropatie. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie ledvin a močových cest.
Akutní a chronické selhání ledvin, jejich základní příčiny, projevy, klasifikace a léčba. Možnosti léčby selhání ledvin: dialyzační metody, transplantace, konzervativní léčba. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie ledvin a močových cest.
Garantem výuky předmětu je (střídá se ob jeden rok):
1. interní klinika: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
nebo
2. interní klinika: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Zástupkyně přednosty pro výuku: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (14.12.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK