Farmakologie - E0206015
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav farmakologie (14-100)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Vyučující: PharmDr. Bc. Eva Dědečková
Mgr. Mária Nela Feketeová
doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0203004, E0203010, E0203030, E0204010, E0204011
Je korekvizitou pro: E0207380, E0207036, E0208029, E0208038, E0209460, E0208023, E0209034, E0209033, E0208310
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. (14.11.2017)
Farmakologie je obor integrující znalosti získané v předchozích ročnících a v individuálních předmětech počínaje anatomií a histologií. Pro pochopení řady mechanismů účinku léčiv je zvláště důležitá znalost biochemie a fyziologie a dále základní znalosti patofyziologie a patologie.
Výuka farmakologie studentů zubního lékařství má naučit vše, co budou nezbytně potřebovat z tohoto oboru ve své klinické praxi. Jednak budou pacientům předepisovat léčiva, jednak budou ošetřovat pacienty, léčené kolegy z jiných lék. oborů. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby rozuměli mechanizmům působení látek (léčivých), jak tyto vyvolávají žádoucí účinky, jaké mohou mít nežádoucí či toxické působení. Musí znát i rizika možných interakcí s dalším léčivem, mnohdy předepsaným jiným odborníkem (lékařem). Proto zdůrazňujeme farmakoterapeutickou anamnézu i u budoucích zubních lékařů.
Výuka je dělena na obecnou a speciální část.
Obecná farmakologie vysvětluje základní principy účinku látek a její znalost je nutná pochopení klinické účinnosti látek přednášené ve speciální části. Budou probrány základy farmakodynamiky, tj. jak látka působí na organismus (vazba látky na receptor či jinou strukturu), vztah dávky a účinku látky (léčiva). Podstatná část letního semestru je věnována farmakokinetice, která sleduje osud léčiva v organismu a je přednášena podle známého schématu ADME (absorpce, distribuce, metabolismus, eliminace). Ve speciální farmakologii jsou přednášky zaměřeny na jednotlivé farmakodynamické skupiny léčiv, jejich původ, vlastnosti, klinické indikace, nežádoucí účinky, toxicitu, interakce a možnosti použití v kombinaci s dalšími léčivy.
Studenti jsou poučeni i o přírodních léčivech a možnostech jejich využití v zubním lékařství.
Výstupy učení: Po 2 semestrech výuky bude student vybaven farmakoterapeutickými znalostmi pro výkon zubní lékařství a má i solidní znalosti medicíny všeobecného směru. Tyto vědomostní prvky dokáže ve své praxi zubného lékaře aktivně použít. Rovněž je student vybaven praktickými dovednostmi psaní receptů. Umí se orientovat a vyhledávat v lékových databazích. Zná lékové instituce SÚKL, EMA, FDA. Ví, jak hlásit nestandardní nežádoucí účinky. Implementuje nové poznatky z klinicko-farmakologické praxe a z vědeckých publikací. Dovede kriticky zhodnotit přínosy a rizika nových farmakoterapeutik.
Literatura
Poslední úprava: Irena Zemenová (01.04.2019)

Povinná literatura:

  1. Farmakologie, Švihovec a kol., GRADA 2018

  2. Základní a aplikovaná farmakologie, D. Lincová, H. Farghali, Galen - 2007

  3. Skripta: Eybl Vladislav: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie, 2. vydání, Karolinum 2010.

  4. Skripta: Černý Dalibor: Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů. karolinum 2010

  5. V. Ščigel, P. Michálek, L. Hess: Sedace v praxi zubního lékaře, Quintessenz, spol. s.r.o., Praha 2007

  6. Samuel Vokurka a kolektiv: Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů, 1. vydání, Current Media, s.r.o., 2016


Další výukové materiály jsou na portálu Mefanet (http://mefanet.lfp.cuni.cz)
Kurzy k předmětu farmakologie na E-learningovém portálu Moodle (http://lms.lfp.cuni.cz)
Doporučená literatura:
Ščigel V. Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře. (2. doplněné a rozšířené vydání). Česká stomatologická komora (Malá edice) ve spolupráci s Havlíček BrainTeam, 2010
Sklenář Zbyněk, Ščigel Vladimír. Magistraliter receptura ve stomatologii, 2. korigované vydání. Česká stomatologická komora (Malá edice) ve spolupráci s Havlíček BrainTeam, 2015
Perlík František, Základy klinické farmakologie, Galén, 2008 (zaměřeno na zubní lékařství)
Barevný atlas farmakologie H. Lüllmann a spol. překlad 4. anglického , zcela přepracovaného a rozšířeného vydání. Grada 2012
Martínková Jiřina- Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání, GRADA 2007
Cizojazyčné:
Dowd Frank et al.: Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 7th Edition. Mosby, 2016

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Irena Zemenová (22.05.2018)

Zimní semestr

Farmakologie - E0206015

Požadavky pro splnění zápočtu: 

 Podmínkou zápočtu a účasti na zápočtovém testu je splněná docházka, individuální předložení úloh z PC a prezentace farmakologického tématu na semináři.

Zápočet z farmakologie může student získat v jednom řádném a dvou opravných termínech

 

Letní semestr

Farmakologie - E0206015

Požadavky pro splnění zápočtu: 

Podmínkou zápočtu a účasti na zápočtovém testu je splněná docházka, individuální předložení úloh z PC a prezentace farmakologického tématu na semináři.

Zápočet z farmakologie může student získat v jednom řádném a dvou opravných termínech.

Požadavky ke zkoušce:

Otázky z obecné farmakologie
Zkouška je ústní. Požadovány jsou oba zápočty (tj. za LS i ZS. (v sis i v indexu)
Student/ka si vylosuje otázky, 1 otázku z obecné farmakologie, 2. otázku ze speciální části. Je čas na písmenou přípravu před vlastní zkouškou, asi 20 min. Na přípravu není třeba žádných vlastních pomůcek, kromě pera. Tašky a kabáty se odkládají do rohu místnosti. V případě přistižení studenta/ky při během přípravy otázek s mobilem či jakýmkoliv jiným podobným zařízením, nejde k ústní zkoušce a tento termín propadá, resp. výsledek zkoušky je "4".
1.Farmakologie a její odvětví. Původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
2.Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody, compliance pacienta
3.Přechod látek biologickými membránami - pasivní a specializovaný
4.Základní farmakokinetické parametry a procesy
5.Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika
6.Absorbce léčiv a faktory , které ji ovlivňují
7.Biologická dostupnost, její měření, AUC
8.Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce
9.Plazmatické bílkoviny a kinetika léčiv, bariéry v organismu
10.Eliminace léčiv, t0,5(α), t0,5(b), KE, Cl
11.Biotransformace léčiv, fáze, příklady
12.Úloha jater v eliminaci léčiv, první průchod játry, vliv na biologickou využitelnost léčiva
13.Inhibice a indukce enzymů v biotransformaci léčiv
14.Vylučování léčiv - renální a extrarenální
15.Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv
16.Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni
17.Specifický účinek léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí. Receptorová teorie
18.Farmakogenetika, genetický polymorfismus - příklady léčiv
19.Tolerance, tachyfylakse, rezistence
20.Drogová (léková) závislost, typy závislostí; rozdělení látek podle podle účinku (stimulační,...)
21.Vztah dávky a účinku.
22.Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání léčiv
23.Kumulace léčiv
24.Terapeutický index, terapeutická šíře, terapeutické riziko, příklady léčiv
25.Preklinické a klinické hodnocení léčiv (fáze)
26.Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv
27.Nežádoucí účinky léčiv
28.Alergie léková (hypersensitivita), idiosynkrazie, příklady léčiv
29.Interakce léčiv, synergismus, antagonismus, příklady léčiv
30.Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek
31.Léčiva v době kojení, v dětství a ve stáří
32.Karcinogenní a mutagenní účinky
33.Antidota léčiv a mechanismus jejich účinku, příklady
34.Biologická léčba: základní rozdělení přípravků (názvosloví; biosimilars), terapeutické přínosy a rizika
Otázky z farmakologie (speciálka)
1.Chemické mediátory zánětu (histamin, autacoidy, bradykinin, 5-HT, interleukiny)
2.Antihistaminika (anti-H1,H2 ) a použití ve stomatologii
3.Kortikosteroidy a jejich použití ve stomatologii
4.Imunosupresiva, dentální problémy imunodeficitních pacientů
5.Mediátory bolesti - periferní, centrální
6.Metody ovlivnění bolesti (periferní stimulace, přerušení přenosu, ovlivnění inhibičních mechanismů, ovlivnění emoční složky. atd.)
7.Racionální terapie dentální bolesti, další rozvoj analgesie
8.Léčba chronické a neuropatické bolesti
9.Nesteroidní antiflogistika - kyselina acetylsalicylová
10.p-aminofenoly
11.Další nesteroidní antiflogistika a jejich použití ve stomatologii
12.Opioidní analgetika
13.Použití opioidních a ostatních analgetik ve stomatologii
14.Léčba otravy analgetiky (opioidními a ostatními)
15.Lokální anestetika - estery
16.Lokální anestetika - amidy
17.Nežádoucí účinky lokálních anestetik, postup při otravě těmito látkami
18.Vasokonstrikční přísady k lokálním anestetikům, jejich význam a možné nežádoucí účinky
19.Látky užívané k premedikaci před celkovou anestesií
20.Intravenózní anestetika
21.Inhalační anestetika
22.Naléhavé stavy při celkové anestesii
23.Sedace a analgesie při ovlivnění bolesti, inhalační sedace
24.Perorální a intravenósní sedace
25.Desinficiencia a antiseptika
26.Antibakteriální látky, mechanismus účinku, příčiny vzniku rezistence, zásady terapie
27.Peniciliny
28.Cefalosporiny, vankomycin a bacitracin
29.Makrolidová ATB (erytromycin, atd.)
30.Tetracykliny, clindamycin
31.Aminoglykosidy
32.Metronidazol, tinidazol, chinolony
33.Sulfonamidy a trimetoprim
34.Celkové podání antibakteriálních látek ve stomatologii. Prevence bakteriální endokarditidy
35.Antimykotika
36.Látky používané u virových infekcí
37.Terapie zubního kazu fluoridy
38.Terapie onemocnění parodontu - ATB, fenoly, kvarterní sloučeniny, sanguinarin
39.Terapie onemocnění parodontu - ostatní látky
40.Ovlivnění přecitlivělosti dentinu
41.Antikoagulancia - heparin, hepariny s nižší molekulovou hmotností, antidota
42.Antikoagulancia - perorální, antidota
43.Látky ovlivňující shlukování destiček. Fibrinolytika a antifibrinolytika
44.Stomatol. pacienti s hemostatickými problémy
45.Mediátory autonomního nervového systému
46.Cholinergní přenos vzruchu a jeho ovlivnění farmaky
47.Parasympatomimetika, parasympatolytika, nežád. účinky, význam ve stomatologii
48.Otrava organofosfáty a její léčba
49.Adrenergní přenos vzruchu a jeho ovlivnění farmaky
50.Sympatomimetika,
51.Sympatolytika
52.Nežádoucí účinky adrenomimetik a lytik
53.Neuroleptika (léčba psychóz) - jejich nežádoucí účinky
54.Antidepresiva a jejich další indikace
55.Látky užívané v léčbě Parkinsonovy choroby
56.Hypnotika, sedativa
57.Anxiolytika
58.Terapie neuralgie trigeminu a postherpetické neuralgie
59.Profylaxe a léčba migrény
60.Terapie hypertenze
61.Terapie anginy pectoris
62.Léčba městnavého srdečního selhání
63.Antiastmatika
64.Expektorancia, antitusika
65.Antacida, látky tlumící žaludeční sekreci, látky chránící žaludeční sliznici, terapie peptického vředu
66.Antiemetika, laxancia, látky používané k léčbě průjmu
67.Chemoterapie nádorových onemocnění
68.Orální a dentální problémy související s chemoterapií nádorů
69.Hormony hypothalamu a hypofýzy(přehled)
70.Hormony štítné žlázy, pohlavní hormony (přehled, vliv na než. účinky některých léčiv)
71.Hormonální antikoncepce (přehled)
72.Insulin, glukagon
73.Orální antidiabetika
74.Vápník, léčba hypo- a hyperkalcemie, látky ovlivňující hladinu vápníku, kalcitonin, bisfosfonáty
75.Vitamíny rozpustné v tucích
76.Vitamíny skupiny B
77.Vitamín C, železo
78.Projevy otrav některými kovy v dutině ústní.

 

Sylabus
Poslední úprava: Irena Zemenová (26.02.2019)

Obecná farmakologie
Úvod do farmakologie, podobory farmakologie; Definice léčiv (léčivého přípravku), názvosloví léčiv, zákon o léčivech (včetně jejich předepisování), regulační autority; vysvětlení základních pojmů – farmakodynamika, farmakokinetika
Vývoj nových látek - preklinický výzkum, klinické zkoušení a jeho fáze, typy studií, placebo
Způsoby podávání léčiv; jednorázové a opakované podávání léčiv; lékové formy
Průnik látek biologickými membránami
Absorpce léčiv a faktory ovlivňující absorpci, biodostupnost
Distribuce a redistribuce léčiv, vazba látek na proteiny krevní plazmy tkání, bariéry v organizmu
Eliminace léčiv: exkrece – renální, hepatální aj.
Enterohepatální cirkulace a její význam z hlediska účinku léčiv
Biotransformace látek, fáze jaterního metabolismu, CYP 450 a jiné proteiny metabolizující léčiva; pro-drug; indukce a inhibice jaterních enzymů a význam pro klinickou účinnost, first pass effect
Farmakokinetika: základní procesy a parametry: CL, Vd, KE, T1/2, AUC, význam farmakokinetických parametrů při užívání léčiv, dávkování a v toxikologii.
Farmakogenomika a farmakogenetika, pomalí a rychlí metabolizátoři, klinický význam.
Mechanismy působení látek: specifický, nespecifický; Cílové struktury pro látky (receptory, iontové kanály, enzymy, strukturální proteiny, DNA); Agonistické a antagonistické účinky látek, typy antagonismu; Synergismus (adice, potenciace) a příklady léčiv; Vztah dávky a účinku (kvantitativní a kvantální)
Tolerance, rezistence, léková závislost a její typy
Nežádoucí účinky léčiv, specifické, nespecifické; Hypersenzitivita, idiosynkrazie, typy alergií
Nežádoucí účinky léčiv v dutině ústní, vliv léčiv na zuby
Lékové interakce (s jinými léčivy, s potravou); Vliv onemocnění na účinnost léčiv
Výběr léčiv pro děti, zohlednění věku, farmakokinetické parametry, výpočet dávky
Léčiva v těhotenství a během kojení; klasifikace bezpečnosti léčiv ( A-X); teratogeny; léčiva bezpečná – pro základní typy onemocnění
Léčiva ve stáří – podávání léčiv s ohledem na změnu fyziologických funkcí a farmakokinetických parametrů
Compliance (adherence), význam terapeutického monitorování léčiv (TDM)
Speciální farmakologie
Anatomie a funkce periferního nervového systému, jeho neurotransmitery, funkční význam sympatiku a parasympatiku
Autonomní nervový systém - parasympatikus, neurotransmiter acetylcholin, typy a lokalizace cholinergních receptorů; látky s parasympatomimetickým účinkem, acetylcholiesterasa , inhibitory acetylcholinesterasy a jejich terapeutické použití; organofosfáty – intoxikace a reaktivátory acetylcholinesterasy; parasympatolytika s terciárním dusíkem (atropin – dávka-účinek), s kvartérním dusíkem – odlišnost a indikace těchto látek
Periferní myorelaxancia nedepolarizující (kompetitivní) a depolarizující; látky stimulující vegetativní ganglia, látky blokující vegetativní ganglia (ganglioplegika)
Adrenergní transmise, neurotransmitery, základní účinky sympatomimetik ve vztahu k receptorům, srovnání katecholaminů a ne-katecholaminů vzhledem ke klinickému účinku, adrenergní agonisté přímo-působící, nepřímo působící, agonisté se smíšenou funkcí, terapeutické použití těchto látek; sympatolytika – receptorová specifita a terapeutické použití; námelové alkaloidy – účinky, otravy, klinické použití semisyntetických a syntetických derivátů
Analgetika opioidního typu, terapeutické použití, akutní intoxikace morfinem
Látky užívané k léčbě zánětu a bolesti: nesteroidní protizánětlivé látky, kys. acetylosalicylová (aspirin) a paracetamol, jejich účinky a základní rozdíly; dávky aspirinu a paracetamolu; další nesteroidní analgetika ve vztahu k selektivitě cyklooxygenasy -2
Chorobu-modifikující léčiva (DMARDs) – léčba revmatoidní artritidy, klasická léčiva a biologická léčba, léčba dny
Léčiva při orofaciální bolesti, neuropatické bolesti, trigeminalní bolesti
Histamin a antihistaminika, léčiva používaná v léčbě alergií; Léčiva anafylaktického šoku.
Anestézie: léčiva užívaná k premedikaci; celková anestetika inhalační a intravenózní; Lokální anestetika amidového a esterového typu.
Anxiolytika a hypnotika v zubním lékařství; Antiemetika
Antiepileptika a antiparkinsonika
Látky stimulující centrální nervový systém; látková a léková závislost; Antidepresiva, Antipsychotika
Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění ;
Ošetření pacientů léčených pro kardiovaskulární onemocnění
Vitamin K, antikoagulancia (včetně nových perorálních antikoagulancií), antiagregancia; Fibrinolýza, antifibrinolytika, kontrola koagulace; látky ovlivňující hemopoézu
Léčiva gastrointestinálního traktu (léčba peptických vředů, antidiarrhoika, laxativa, ochrana sliznice)
Hormonální terapie (přehled) a substituce; Glukokortikoidy - užití ve stomatologii
Protinádorová léčba (přehled)
Biologická léčba jako moderní cílená léčba : názvosloví, způsob podávání, cílové struktury, indikace, nežádoucí účinky
Antibiotika and antimikrobiální látky ve stomatologii, postantibiotický efekt
Antimykotika ve stomatologii
Léčiva užívaná při postižení orofaryngu (lokální léčba)
Léčiva dutiny ústní při poruchách salivace.
Přírodní antioxidancia ve stomatologii.
Vitamíny a minerály ve stomatologii (A, B, C, D, E, K and Ca, F, Se); rtuť a její vlastnosti, chronická intoxikace
Otravy léky a antidota; otravy houbami
Vybavení dentální ambulance léčivy důležitými při řešení urgentních stavů.

Letní semestr

Léčba bolesti, typy bolesti, hodnocení úrovně, koanalgetika

Lokální anestetika (+ vazokonstriktory), vlastnosti, NÚ, interakce, kontraindikace vazokonstriktorů

Celková inhal. anestetika, premedikace, interakce, NÚ

Nitrožilní   anestetika, zásady použití, vlastnosti, kombinace, rizika, NÚ, ambulantní použití, TIVA, antagonisté v anesteziologii

Analgetika -  analgetika neopioidní   -  analgetika/antipyretika, nesteroidní antiflogistika neselektivní, preferenční,  koxiby,  triptany

Analgetika opioidní , podmínky užití, předpis, receptory, endogení op., slabé a silné opioidy, použití v dalších indikacích,  interakce,  NÚ, l. s duálním účinkem a neuropatie, intoxikace, antagonisté opioidních receptorů, využití

Anxiolytika ,  hypnosedativa, benzodiazepiny, antidepresiva  - amnezie,  interakce, NÚ, toxicita, léčba předávkování, antidota

Vegetativní nervový systém :    sympatikus – sympatomimetika α, β, selektivní, neselektivní, přímá, nepřímá, smíšená;  sympatolytika – α, β ,neselektivní, selektivní, interakce, KI, NÚ, využití ( ve stomatologii)             parasympatomimetika -  přímá – přirozené/přírodní l. , syntetické látky ; nepřímá – reverzibilní, ireverzibilní, interakce, NÚ, toxikologie, antidota, klin. využití

Antimikrobiální látky  , zpravidla označované jako antibiotika bez ohledu na původ, obecné zásady léčby ATB,  způsoby dělení ATB do skupin, výběr ATB, kritéria, závislost účinku na čase a koncentraci, postantibiotický efekt, kombinace ATB, mechanizmy účinku jednotlivých skupin, rezistence a snižování rizika jejího vzniku, toxicita ATB a další NÚ, rizika v těhotenství, příčiny selhání léčby ATB, profylaktické podání ATB, kontraindikace použití ATB

Sufonamidy, mechanizmus účinku, kombinace, využití, NÚ, orgánová toxicita, snížení rizika rezistence

Antimykotika s ohledem na využití v zubním lékařství, celková a lokální antimykotika, NÚ, interakce

Desinficiencia a antiseptika v praxi

Antitrombotika -  protidestičková léčiva, ukončení jejich účinku;  antikoagulancia pro parenterální podání (nepřímé a přímé inhibitory. Antikoagulancia pro perorální léčbu (gatrany, xabany, antivit. K). NÚ, toxicita, antidota.