PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Patologická fyziologie - E0206014
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.
MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Ing. Pavel Klein, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Purkartová, Ph.D.
Mgr. Martina Šalomová
RNDr. Filip Tichánek
doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Korekvizity : E0203004, E0203010
Prerekvizity : E0204011
K//Je korekvizitou pro: E0207025, E0207380, E0207036, E0208023, E0208038, E0208310, E0208029
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (15.11.2017)

Obsahem předmětu je obecná a speciální patofyziologie, tedy obecné principy patologických jevů, etiologie a patogeneze onemocnění konkrétních orgánů a orgánových systémů a jednotlivých nemocí včetně vysvětlení vztahů mezi normálními a patologickými pochody v různých orgánových systémech a na různých úrovních organismu. Vyučovány jsou i praktické dovednost související se základními medicínskými postupy zasazené do kontextu teoretických znalostí. Nezbytným předpokladem jsou znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie, které patofyziologie dává do vzájemných souvislostí a aplikuje je při vysvětlení podstaty nemocí a patologických procesů.
Výuka patofyziologie pro studenty zubního lékařství se podrobně zaměří na obecnou patofyziologii a na speciální patofyziologii závažných stavů a takových stavů, které mohou být komplikací stomatologických onemocnění nebo jejich léčby a na patofyziologii onemocnění, která činí pacienta rizikovým z hlediska zubního lékařství. Ostatní problematika je probrána na úrovni základního přehledu s ohledem na provázanost patofyziologie jednotlivých systémů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (11.02.2019)

Požadavky k zápočtu

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu je podmínkou připuštění i přihlášení ke zkoušce.

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních.

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná:
Sobotka a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum. 4. vydání, Karolinum, 2012
Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie. Karolinum, 2004
Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II. Karolinum, 2003
Rokyta a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, 2015
Studijní materiály Ústavu patofyziologie zveřejněné v na webových stánkách ústavu a výukových portálech LF UK v Plzni
Doporučená:
Fölsch, Kochsiek, Schmidt: Patologická fyziologie. Avicenum, 2003
Hulín a kol.: Patofyziológia. SAP, 2000, 2003, 2008
Silbernagl a Lang: Atlas patofyziologie člověka. Grada, 2012
Rokyta, Kršiak, Kozák a kol.: Bolest. Tigis, 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (05.02.2020)

Požadavky ke zkoušce

 

 

Zkouška sestává z písemného testu, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Praktická a ústní zkouška tvoří jeden celek a nelze je rozložit do dvou zkouškových termínů.

 

 

 

Zkouškový test:

 

Nedosáhne-li student při prvním pokusu bodového limitu, zkouška v tomto dni končí bez ztráty termínu. Druhý pokus bez dosažení bodového limitu znamená klasifikaci řádné zkoušky stupněm „neprospěl/a“. Zkouškový test není součástí prvního ani druhého opravného termínu.

 

 

 

Praktická zkouška:

 

Sestává z jedné otázky z praktických cvičení a ze zkoušky z chirurgických stehů a uzlů. K jejímu složení je nutné prokázat dostatečné znalosti v obou těchto dílčích částech. Nesložení praktické zkoušky znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „neprospěl/a“.

 

 

 

Ústní zkouška:

 

Student losuje 3 otázky vycházející ze sylabu oboru. K úspěšnému složení zkoušky je třeba prokázat dostatečné znalosti v každé z těchto 3 otázek.

 

 

 

Výsledná klasifikace zohledňuje nejen výkon studenta při ústní zkoušce, ale i známku z praktické zkoušky.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Student zná fakta z oblasti obecné a speciální patofyziologie, dokáže je uvést, logicky uspořádat, zhodnotit jejich význam, uvést příklady popisovaných jevů. Student se dokáže v problematice zorientovat a dokáže vysvětlit patofyziologické mechanismy onemocnění, jakým způsobem a proč se patologické procesy odehrávají. Dokáže propojit a dát do souvislostí znalosti z různých oblastí patofyziologie, pochopit a aplikovat vzájemnou provázanost jednotlivých orgánových systémů za normálních i patologických stavů. Student má znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie. Tyto znalosti dovede použít k pochopení patofyziologie, dát do vzájemných souvislostí, které dokáže vysvětlit.
Obecná patofyziologie. Úvod do oboru, definice základních pojmů, etiologie, patogeneze. Nemoc a její průběh, projevy nemocí. Etiologické faktory. Vnitřní etiologické faktory (konstituce, reaktivita, epigenetika, dědičnost). Zevní etiologické faktory (fyzikální, chemické, biologické, sociální). Poruchy vývoje. Onemocnění a poruchy vázané na určitý věk. Gametopatie, blastopatie, embryopatie, fetopatie, perinatální poškození, teratogenní vlivy. Poruchy růstu - nanismus, gigantismus. Stárnutí - příčiny a mechanismy stárnutí, teorie stárnutí, projevy stárnutí. Terminální stavy, smrt - klinická a biologická smrt, příčiny a mechanismy smrti, umírání a jeho stadia, persistentní vegetativní stav, locked-in syndrom. Stres - koncepce všeobecného adaptačního stresu, fáze stresu, vztah stresu k patogenezi nemocí, stresové nemoci, poruchy stresových os. Patofyziologie imunity – imunodeficience, alergie, autoimunitní nemoci, zánět, transplantace. Patofyziologie termoregulace – přehřátí a podchlazení, horečka, maligní hypertermie. Patofyziologie nádorů - klasifikace nádorů, tumorigeneze, metastázy, paraneoplastické jevy. Acidobazická rovnováha a její poruchy. Patofyziologie tělesných tekutin – změny objemu a osmolality, edémy. Speciální patofyziologie – patofyziologie orgánových systémů. Patofyziologie kardiovaskulárního systému. Srdeční vady, poruchy periferního oběhu krve, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, arytmie, arteriální hypertenze, srdeční nedostatečnost a selhání, plicní hypertenze, tromboembolická nemoc, oběhový šok. Patofyziologie krve. Patofyziologie erytrocytů, patofyziologie leukocytů, hemoragické diatézy, trombofilní stavy. Patofyziologie dýchání. Hypoxie, cyanóza, respirační insuficience, obstrukční a restrikční poruchy plicní ventilace, poruchy difuze a perfuze v plicích, poruchy regulace dýchání, syndrom akutní dechové tísně. Patofyziologie vylučovacího systému. Patofyziologie akutního a chronického renálního selhání, uremický syndrom. Patofyziologie endokrinního systému. Patofyziologie endokrinních funkcí hypotalamu, neurohypofýzy a adenohypofýzy. Patofyziologie štítné žlázy – T-hormony. Patofyziologie kůry a dřeně nadledvin. Patofyziologie příštítných tělísek
Patofyziologie metabolismu a vnitřního prostředí. Patofyziologie energetického metabolismu. Poruchy regulace glykémie, diabetes mellitus. Patofyziologie metabolismu vápníku. Patofyziologie metabolismu bílkovin a aminokyselin a dusíkové rovnováhy. Patofyziologie metabolismu tuků a sacharidů. Patofyziologie výživy.. Poruchy příjmu potravy, malnutrice, anorexie, bulimie, patofyziologie hladovění, obezita. Racionální strava, sacharidy, tuky a bílkoviny jako složky potravy. Hypovitaminózy a hypervitaminózy, nedostatek a nadbytek minerálů a stopových prvků. Patofyziologie gastrointestinálního traktu. Patofyziologie dutiny ústní, žaludku, tenkého a tlustého střeva. Patofyziologie exokrinního pankreatu. Patofyziologie jater, portální hypertenze, ascitu a hyperbilirubinemie. Patofyziologie nervového systému. Obecné příčiny onemocnění a poruch nervového systému. Poruchy periferních nervů. Patofyziologie míchy, mozkového kmene, mozečku, hypotalamu, bazálních ganglií. Patofyziologie vegetativního nervového systému. Patofyziologie nervosvalového přenosu. Patofyziologie učení a paměti and symbolických funkcí. Neurodegenerativní onemocnění a demyelinizační. Patofyziologie epilepsie. Patofyziologie motoriky – obrny, ataxie, ataxie. Patofyziologie spánku a biologických rytmů. Patofyziologie mozkového edému a nitrolební hypertenze. Patofyziologie smyslů - patofyziologie somestezie, bolest. Praktické znalosti a dovednosti. Statistika. Laboratorní zvířata a zásady laboratorní práce. Elektrokardiografie, principy, popis křivky, diagnostika. Elektroencefalografie. Využití elektrického proudu v lékařství, aktivní a pasivní elektrické vlastnosti tkání. Injekční technika. Anestezie celková a místní anestezie, komplexní vedení celkové anestezie. Chirurgické nástroje a šicí materiály. Základní chirurgické postupy – chirurgické uzle a stehy, asepse, antisepse. Vyšetření poruch hemostázy, měření krevního tlaku. Vyšetření plicní ventilace - spirometrie a její principy, obstrukční a restrikční poruchy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (21.02.2018)

Student musí být na praktická cvičení vybaven vlastním laboratorním pláštěm, musí být řádně teoreticky připraven na téma příslušného praktického cvičení a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (webové stránky ústavu: http://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie, skripta Sobotka a kol. Patologická fyziologie - Praktikum). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (11.02.2019)

Požadavky k zápočtu

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu je podmínkou připuštění i přihlášení ke zkoušce.

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních.

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK