PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Preklinické zubní lékařství I. - E0202970
Anglický název: Preclinical Dentistry I.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
MUDr. Adéla Puchnerová
MUDr. Marie Šafářová, Ph.D.
MUDr. MDDr. Lenka Štrosová
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0204471, E0204045, E0204477
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (10.11.2017)
V náplni zimního semestru je zahrnut detailní anatomický a strukturální popis jednotlivých zubů a částí ústní dutiny. Student je seznámen s nástroji a pomůckami používanými v záchovném zubním lékařství. Student je informován o rozdělení a zpracování materiálů používaných v rámci záchovného zubního lékařství. Student je seznámen se způsoby preparace kavit pro jednotlivé materiály dle Blackovy klasifikace a se způsoby zhotovení jednotlivých typů výplní.
V náplni letního semestru je student seznámen se základními nástroji v oboru endodoncie a s jejich použitím. Studentovi jsou vysvětleny základní pojmy používané v endodoncii (včetně stručné klasifikace postižení zubní dřeně a periodoncia). Student se seznámí se základním postupem ošetřování kořenových kanálků a se způsoby zhotovení kořenové výplně.
V druhé polovině letního semestru je student seznámen s náplní oboru protetiky, se základními nástroji používanými v protetice a s preparační technikou u jednotlivých protetických korunek.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Student dobře rozpozná jednotlivé zuby a zná způsob značení zubů. Student rozpozná jednotlivé pomůcky používané v záchovném zubním lékařství a umí je správně používat. Student zvládne teoreticky i prakticky preparace jednotlivých kariezních lézí, umí z jednotlivých materiálů zhotovit výplň.

Student rozpozná jednotlivé kořenové nástroje a umí je správně používat. Student teoreticky i prakticky ovládá pracovní postup endodontického ošetření včetně zaplnění kořenových kanálků.

Posluchač prokazuje  obecnou znalost  současných možností náhrady ztracených zubů a souvisejících tkání. V části praktické si osvojuje práci se základním instrumentariem, preparačními nástroji a způsobem ovládání preparační techniky. Vykazuje znalost bezpečnosti práce.

Student chápe rozdíly v preparaci na jednotlivé protetické korunky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Vybrané kapitoly z učebnice- Stejskalová a kol.: Konzervační zubní lékařství
Leonhardth,H.: Anatomy
Leonhardth,H.: Histology
Doc. MUDr. Jitka Stejskalová et al.: Konzervační zubní lékařství
Vydalo nakladatelství Galen a UK Praha nakladatelství Karolinum 2003
MUDr. Luděk Peřinka, CSc.: Základy klinické endodoncie
Vydalo nakladatelstství Quintessenz, spol. s.r.o. 2003
Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - protetická
část, Praha, Karolinum, 1997
Svoboda B. a kol.: Stomatologická propedeutika, Praha, Avicenum, 1984
Andrik P. a kol.: Stomatologická protetika, Praha, Avicenum, 1983
Krňoulová J., Hubálková H.: Fixní zubní náhrady, Praha. Quintessenz, 2002
časopisy: Progresdent, Quintessenz
Hecová H., Monhartová K.: Morfologie zubů, kreslení a modelování zubů, Karolinum, 2006
Merglová V., Hecová H.: Praktická cvičení z dětského a konzervačního lékařství, Karolinum 2010

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Přednášky, videa, praktická cvičení ve fantomové učebně, praktická demonstrace postupů ošetření

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Požadavky k zápočtům:

Nákresy a modelace zubů

Praktické provedení preparace kariezních lézí na fantomových zubech, praktické zhotovení výplní

Nácvik tvaru preparace pro jednotlivé protetické korunky (na voskových modelech)

V každém semestru složení 2 testů

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (15.12.2017)

Anatomický popis ústní dutiny, směry v ústní dutině, popis zubů, značení zub ploch, značení zubů
Detailní anatomický popis jednotlivých zubů
Strukturální popis zubu / skladba skloviny, dentinu, cementu, zubní dřeně/
Přídatné tkáně zubu
Význam ústní dutiny / základní fyziologické funkce/
Základní nástroje a pomůcky v záchovném zubním lékařství
Výplňové materiály / amalgámy, kompozitní materiály, SIC, kompoméry/
Dočasné a podložkové výplňové materiály
Základní rozdělení defektů chrupu / klasifikace dle Blacka a Mountyho/
Preparace kavit pro amalgámové výplně / třída I.,II., V)
Zhotovení amalgámové výplně ( třída I., II., V.)
Preparace kavit pro kompozitní výplň ( I., II., III:, IV., V.)
Zhotovení kompozitní výplně (I., II., III., IV., V.)
Inlaye / přímý a nepřímý pracovní postup
Suché pracovní pole / význam použití koferdamu/
Ergonomie v zubní ordinaci
Základní endodontické nástroje a pomůcky
Základní diagnózy onemocnění zubní dřeně a periodoncia
Technika práce s kořenovými kořenovými nástroji, metody ošetřování koř. kanálků
Postup při endodontickém ošetření
Plnění kořenových kanálků
Obsah oboru stomatologické protetiky
Rozdělení stomatologických náhrad dle způsobu přenosu žvýkacího tlaku, dle způsobu kotvení a dle použitého materiálu
Přehled současných možností při zhotovení, úpravě a opravě náhrad
Protetické nástroje a pomůcky – rozdělení, použití
Preparace zubů na korunkové náhrady - obecné zásady preparace, typy preparací, preparační nástroje a techniky
Demonstrace protetických nástrojů a pomůcek
Nácvik preparací zubů na umělé korunky na voskových modelech zubů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK