PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biofyzika - E0201020
Anglický název: Biophysics
Zajišťuje: Ústav biofyziky (14-20)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Vyučující: MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Bc. Zdeněk Kubeš
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0204471, E0204013, E0203010, E0204011, E0204477, E0204045, E0203030
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (15.11.2017)
Cílem předmětu Biofyzika je poskytnout studentům zubního lékařství základní přehled o fyzikální problematice studijního oboru. V úvodu je připomenut vztah některých fyzikálních zákonitostí a dějů k živému organismu i k některým diagnostickým a terapeutickým postupům. Zubní lékařství jako obor je v poslední době významně dotčeno všeobecným pokrokem v mnoha dentálních technologiích. Výukový program proto obsahuje řadu preklinických témat, s větším akcentem na teoretické fyzikální základy. Rozšíří tak vzdělání studentů v oblasti použití některých moderních technologií v zubním lékařství v samém počátku studia.
K hlavním tématům patří problematika dentálních materiálů z hlediska obecných fyzikálních vlastností, technologie obrábění a dalšího zpracování, problematika RTG a ionizujícího záření obecně, využití ultrazvuku v zubním lékařství a využití digitální techniky.
Velký důraz je kladen na praktickou výuku. Část experimentů provede student zcela individuálně, výsledkem je výstup v hmotné podobě (např. vzorek materiálu se změřenou tvrdostí či pevností v tahu, odstraněný zubní kámen z modelu zubu, opískovaný kovový model, podložka pod výplň či fotokompozitní výplň kavity na modelu zubu, RTG snímek zubního fantomu). Vše doplní pozorováním ve stereoskopickém mikroskopu a zároveň pořídí digitální fotografie. Student tak získá vlastní náhled na problém, ve většině případů podpořený svou manuální zkušeností. Tato zkušenost se dále uplatní v klinické části studia a následně i v praxi.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná:
Navrátil, Rosina a kol.: Medicínská biofyzika. Grada 2005
Studijní materiály Ústavu biofyziky- E-learningový portál LF UK v Plzni - MOODLE
Doporučená:
Hrazdíra I. a kol. Biofyzika. Avicenum 1990
Studijní materiály Ústavu biofyziky Výukový portál LF UK v Plzni - MEFANET

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Přednášky:
Úvod do předmětu. Úvod do praktik.
Časový účinek síly, Dmv = Ft, zákon zachování hybnosti. Dráhový účinek síly, práce a energie. W = mgh, W = ½mv2. J, Ws, kWh. Výkon, W, kW, HP. Zákon zachování energie
Bezpečnost elektrických zařízení, způsoby ochrany před nebezpečným dotykem. Ochrana v zubní ordinaci.
Elektrický odpor, měrný odpor, vodivost kovů. Vodiče I. a II. druhu. Měrná vodivost elektrolytů. Nefyziologické materiály v ústní dutině. Galvanické proudy.
Tlak a přetlak, definice. Jednotky tlaku. Tlak hydrostatický a aerostatický. Toricelliho pokus, barometry. Parciální tlak plynů. Negativní nitrohrudní tlak. Lékařský tonometr. Kompresory, vývěvy. Stlačený vzduch jako pracovní medium.
Meteorologie. Vlhkost vzduchu.
Tepelná vodivost. Teplotní roztažnost látek. Objemová roztažnost pevných látek a kapalin.
Úvod do praktik. Chod paprsků mikroskopem – schéma. Cejchování okulárního mikrometru. Stereoskopický mikroskop – schéma. Digitální kamera v mikroskopu
Tvrdost látek (kovů). Pevnost v tlaku (sádra). Pevnost v tahu – pružná a plastická deformace, trhací zkouška (kovy).
Úvod do zubní techniky. Vrtačky – náhon ohebným hřídele, elektronásadec, vzduchový násadec, turbína. Popis základních obráběcích nástrojů, použití, rozdíly (vrtáčky, brousky). Princip třískového obrábění.
Ultrazvuk. OZK, vzduchový a ultrasonický scaler. Air Flow. Pískování.
Fyzikální základy ionizujícího záření. Biologické účinky záření. Ochrana zdraví před ionizujícím zářením – základní principy. Veličiny a jednotky v ochraně před zářením.
RTG. Historie. Vznik RTG záření. Zdroj záření – rentgenka. Základní fyzikální vlastnosti RTG záření.
Ochrana pacientů a personálu před účinky RTG záření. Úvod do praktik – úlohy s radioizotopy. Ochrana stíněním a vzdáleností.
Klasický RTG snímek. Vyvolávací proces. Hodnocení snímku. Subjektivní a objektivní metoda. Přímá a nepřímá radioviziografie. Dentální CT. OPG.
Praktické úlohy
Bezpečnost při práci – ochrana před úrazem elektrickým proudem
Funkce jističe a chrániče. Chráněné obvody v zubní ordinaci.
(Protokol)
Elektrická vodivost kovů, měrný odpor / Měření veličin pro výpočet vodivosti u vodičů I. a II. druhu.
Vztah k prostředí v ústní dutině, vztah k nefyziologickým materiálům v ústech (protetické kovy, kovové výplně, ortodontické materiály atd.).
(Protokol, Graf)
Povrchové napětí kapalin / Viskozita (relativní a absolutní měření viskozity kapalin)
Měření těchto veličin u běžných kapalin. Vztah k vlastnostem některých materiálů, např. pryskyřic, otiskovacích hmot atd. Pojem smáčivost, thixotropie.
(Protokol)
Atmosférický tlak. Tlak plynu. Měření tlaku krve
Absolutní a relativní tlak. Stlačený vzduch jako hnací médium. Fyzikální princip měření TK neinvazívní metodou.
(Protokol)
Měření základních meteorologických veličin – relativní a absolutní vlhkost
Vztah k organismu. Vztah ke stomatologickým materiálům.
(Protokol)
Teplotní délková roztažnost pevných látek
Měření délky trubic z různých materiálů v závislosti na teplotě. Ověření lineární závislosti – graf funkce.
Odkaz na diferencovanou teplotní roztažnost různých stomatologických materiálů.
(Protokol, Graf)
Cejchování okulárního mikrometru. Stereoskopický mikroskop, digitální kamera
Cejchování měřícího okuláru pro měření velikosti objektů v zorném poli mikroskopu. Zácvik ve zhotovení snímku pomocí digitální kamery. Zhotovení modelových snímků (detaily zubních nástrojů, preparáty zubů atd.).
(Protokol, Foto()
Tvrdost, pevnost v tahu a tlaku (graf)
Tvrdost kovů dle Brinella – vtisk, výpočet, foto.
Pevnost kovů v tahu – pružná a plastická deformace, mez pevnosti – měření, graf, foto povrchu v místě přetržení kovové tyčinky. Pevnost sádry v tlaku.
(Protokol, Graf, foto)
OZK ultrazvukovým scalerem. Pískování.
Odstranění zubního kamene na modelu. Opískování kovového předmětu v laboratorním pískovači.
(Protokol, Model, Foto)
Absorpce energie záření beta v hliníku
Modelová úloha – ochrana před ionizujícím zářením stíněním.
(Protokol, Graf)
Závislost příkonu fluence na vzdálenosti od zdroje záření
Modelová úloha – ochrana před ionizujícím zářením vzdáleností.
(Protokol, Graf)
Provizorní výplň ze zinkfosfátového cementu, Výplň ze světlem polymerující pryskyřice
Na připraveném modelu zubu vytvoření „kavity“ a zhotovení provizorní výplně z cementu, na dalším modelu definitivní výplň z pryskyřice.
Opracování povrchů dle stanoveného postupu, v jednotlivých krocích kontrola pod mikroskopem a pořízení fotografií.
(Protokol, Model, Foto)
Intraorální RTG
Expozice RTG fantomu, vyvolání filmu, vyhodnocení snímku na negatoskopu. Názorně hlediska bezpečnosti a ochrany.
(Protokol, Snímek RTG)
Intraorální RVG
Expozice modelů s výplněmi.
Pořízení digitálního snímku objektu pomocí RVG, základní postupy při zpracování získaných dat. Porovnání RTG a RVG.
(Protokol, Digitální snímky)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK