PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče - E0110431
Anglický název: Anesthesiology - Resuscitation and Emergency Care
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0107015, E0107033
Je korekvizitou pro: E0112023, E0112024, E0112033, E0112038, E0112019, E0112113, E0112112, E0112025, E0112029
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Absolvent předmětu získá znalosti základů anesteziologie, intenzivní péče, léčby bolesti a rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny písemným testem a ústní zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (02.10.2018)

Povinná:

E-learningový portál LF UK v Plzni https://lms.lfp.cuni.cz/ - sekce KARIM, Přednášky KARIM - elektronické přednášky z Anesteziologie, resuscitace a neodkladné péče https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=228

https://lms.lfp.cuni.cz/


Kasal E. a kol: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty.  
Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, (kromě kapitoly Kardiopulmonální resuscitace)

Kardiopulmonální resuscitace:http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=123

 

Doporučená:

Málek J.: Praktická anesteziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Grada, 2016; (do  strany 136)

Ševčík P. a kol.: Intenzivní medicína, Galén, 2014

Barash P. et al.: Klinická anesteziologie, Grada, 2015

Nalos D.: Periferní nervové blokády, Grada, 2010

Tyll T. a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, Mladá fronta, 2014

Černý V. a kol.: Vybrané doporučené postupy v intenzívní medicíně, Maxdorf, 2009

Hakl M. a kol.: Léčba bolesti, Mladá fronta, 2011

Málek J., Ševčík P.: Léčba pooperační bolesti, Mladá fronta, 2014

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních a seminářích. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem.

Dále je nutné úspěšně zvládnout písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací (minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 66%) a poté je možné absolvovat ústní zkoušku.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Definice anestezie, předanestetické vyšetření, předoperační příprava, anesteziologické riziko

Farmakologie léků používaných v anesteziologii

Technické předpoklady pro podání bezpečné anestezie

Monitorování v průběhu anestezie

Zajištění průchodnosti dýchacích cest, žilní vstupy

Lokální anestezie, farmakologie lokálních anestetik, komplikace

Taktika vedení anestezie, zvláštnosti v akutní medicíně, pooperační péče

Komplikace peri a pooperační, jejich prevence a léčba, alergická reakce

Šok, základní principy léčby, priority léčby polytraumat, zajištění nemocného při transportu

Hemoterapie, krevní transfůze, krevní deriváty, život ohrožující krvácení

Poruchy vědomí, monitorování v intenzivní péči

Dechová nedostatečnost, léčba

Kyslíková léčba, způsoby aplikace, obecné principy umělé plicní ventilace

Základy infuzní léčby a výživy, poruchy vodního a iontového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy 

Bolest, farmakologie léků užívaných v léčbě bolesti, akutní a chronická bolest, pooperační bolest a její léčba, invazivní techniky léčby bolesti

Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK