PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Infekční lékařství - E0110025
Anglický název: Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
Vyučující: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
Korekvizity : {Interna pro 4. ročník}, E0108030, E0108031, E0108033
Je korekvizitou pro: E0112019, E0112023, E0112024, E0112025, E0112038, E0112029, E0112113, E0112033
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (18.04.2005)
Infekční onemocnění GIT. Diferenciální diagnostika průjmů. Virové hepatitidy akutní a chronické, současné doporučené léčebné postupy.Použití antibiotik v klinické praxi. Exantémová infekční onemocnění. Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu. Neuroinfekce (bakteriální a aseptické meningitidy, diferenciální diagnostika meningeálního syndromu). Sepse, septický šok. Spongiformní encephalopatie. Protiinfekční imunita a její poruchy. Infekce respiračního traktu. AIDS.
Literatura
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (17.04.2015)

Beneš, J. a spol.: Infekční lékařství. Praha Galén 2009

Dostál, V. a kol.: Infekční lékařství. Učebnice pro lékařské fakulty. Praha Karolinum 2004

Havlík, J. a kol.: Infekční nemoci. Příručka pro praktické lékaře. 2.rozšířené vydání. Praha Galén 2002

Staňková, M. a spol.: Repetitorium infekčních nemocí. Praha Triton 2008

Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R.: Mandell, Douglas and Bennett´s PRINCIPLES and  PRACTICE of INFECTIOUS DISEASES, 7th  edition, New York, Churchill Livingstone 2010 4320 pp. ISBN: 987-0-443-06839-3

Husa D. a spol.: Infekční lékařství. Skripta LFMU Brno 2013

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (23.05.2018)
  • Absolvování výuky praktické i teoretické části s možností jedné absence.
  • Vstupní test ATB.
  • Závěrečná prezentace.
  • Ke zkoušce musí mít student psací pomůcky, vlastní fonendoskos.
  • U zkoušky nesmí mít student u sebe mobilní telefon a jiné nedovolené pomůcky.
Sylabus
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (28.02.2012)


Okruh I
Infekční onemocnění gastrointestinálního traktu
Patogeneze střevních onemocnění (osmotický, zánětlivý, sekreční mechanismus vzniku). Výskyt a epidemiologie
infekčních střevních onemocnění. Střevní infekce virového a bakteriálního původu včetně toxikóz (klinický obraz,
diagnostika, léčba, prevence). Diferenciální diagnostika průjmových onemocnění infekční a neinfekční etiologie.
Komplikace průjmových infekčních onemocnění. Klinický obraz, epidemiologie, patogeneze, komplikace, léčba,
prevence: salmonelóz, tyfu a paratyfů, cholery, průjmových onemocnění vyvolaných E. coli, kampylobakterióz,
yerzinióz, shigelóz, pseudomembranózních enterokolitid, rotavirových, adenovirových, norovirových a dalších
virových gastroenteritid a alimentárních intoxikací.
Hemolyticko-uremický syndrom. Současné aspekty specifické profylaxe infekčních střevních onemocnění -
vakcinace.

Okruh II
Infekční nemoci jater
Patogeneze virových hepatitid. Výskyt a epidemiologie virových hepatitid. Akutní virová hepatitis typu A -
patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, specifická a nespecifická
profylaxe. Akutní virová hepatitis typu B - patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a
sérologická, léčba, specifická a nespecifická profylaxe. Akutní virová hepatitis typu C - patogeneza, epidemiologie,
klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, možnosti profylaxe. Virová hepatitis D - patogeneza,
epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, možnosti profylaxe. Akutní virová
hepatitis typu E - patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, možnosti
profylaxe. Virové hepatitidy G, F, TTV - nové příčiny virových hepatitid ?
Komplikace a následky akutních virových hepatitid. Diferenciální diagnostika akutních hepatitid (infekčního a
neinfekčního původu). Chronická B a C hepatitis - výskyt, klinický obraz, laboratorní a sérologická diagnostika,
současné možnosti léčby a prevence. Reye syndrom.

Okruh III
Exantémová onemocnění
Typy exantémů obecně, patogeneza exantémů. Bakteriální exantémové choroby, virové exantémové choroby. Spála
- epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika. Syndrom toxického šoku -
historie, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, léčba. Kawasaki syndrom - historie, epidemiologie,
patogeneza, klinický obraz, diagnostika, léčba. Zarděnky - epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika,
diferenciální diagnostika, zarděnky
v těhotenství, prevence. Spalničky - epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, komplikace, diferenciální
diagnostika,
spalničky a imunita organismu, prevence. Varicella - epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa,
diferenciální diagnostika, léčba, komplikace, varicella a těhotenství, varicella a imunodeficitní osoby - možnost
prevence. Herpes zoster - epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba. (Megal)erythema infectiosum
- epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, diferenciální diagnostika, léčba, komplikace, těhotenství a
erythema infectiosum. Exanthema subitum - epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, komplikace.
Vztah k léčbě PNC a následně nesprávně diagnostikované alergii na PNC.

Okruh IV
Uzlinový syndrom
Výskyt uzlinového syndromu obecně, nutnost rychlé diagnosy vzhledem k možnosti maligního procesu. Příčiny
onemocnění: neinfekční - infekční: virové, bakteriální, parazitární.
Virové příčiny uzlinové syndromu: adenoviry - epidemiologie, klinický obraz, diagnosa, léčba. Infekční
mononukleóza /virus Epstein-Barr, cytomegalovirus/-epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnóza, léčba,
komplikace. Parotitis epidemica - epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, léčba, komplikace, léčba komplikací,
prevence. Zarděnky, spalničky - /viz. výše - klinický obraz exantémových onemocnění/. Gingivostomatitis herpetica
- epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, léčba, diferenciální diagnóza.
Bakteriální příčiny uzlinového syndromu: streptokokové infekce - angíny, lymfadenitidy - epidemiologie,
patogeneza, klinický obraz, diagnóza, léčba, komplikace. Stafylokokové infekce - angíny, lymfadenitidy, parotitis
bacterialis - epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, komplikace. Tularémie - historie,
epidemiologie, patogeneza, klinický obraz - druhy onemocnění, diagnosa, léčba, komplikace. Diftérie -
epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, komplikace, prevence. Listerióza - epidemiologie,
patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, listerióza a imunodeficitní osoby. Yersiniózy - epidemiologie,
patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba.
Parazitární příčina uzlinového syndromu: toxoplasmóza - historie, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz,
toxoplasmosa a těhotenství, toxoplasmóza a imunodeficitní osoby.

Okruh V
Parazitární nemoci
Malárie - historie, epidemiologie, patogeneza, výšky onemocnění ve světě, prevence, typy malárie, klinický obraz,
diagnostika, léčba, komplikace. Amébiáza, echinokokóza, teniarynchóza, hymenolepióza, trichinelóza, giardióza,
ankylostomóza, askarióza, enterobiáza, toxokaróza - etiologie, epidemiologie, klinický obraz, diagnosa, léčba,
prevence.

Okruh VI
Neuroinfekce - Bakteriální meningitidy
Epidemiologická anamnéza, klinický obraz, diagnostický postup, diferenciální diagnostika dif. dg meningeálního
syndromu, laboratorní nálezy, likvorologie, průkaz původce - mikrobiologické a sérologické metody, vyšetřovací
metody CT, MRI, RTG, léčba, prevence. Purulentní meningitidy (hemofilová, pneumokoková meningitida,
meningitidy novorozenců). Sekundární meningitidy posttraumatické, pooperační. Meningokoková invazivní
onemocnění. Listerióza, listeriová meningitida. TBC meningitida. Parazitární onemocnění CNS. Mykotická
onemocnění CNS. Komplikace meningitid. Absces mozku. Sepse, septický šok.

Okruh VII
Neuroinfekce - Aseptické meningitidy
Virové meningitidy a encefalitidy (HSV-1,2, VZ, EBV, CMV, AD, MP, PA, HIV, KE, enteroviry). Herpetická
encefalitida. Parotitis epidemica a komplikace CNS. Poliomyelitis a ostatní enterovirové meningitidy.
Polyradikuloneuritidy. GB syndrom. Postinfekční encefalitidy. Postvakcinační encefalitidy. Onemocnění přenášena
klíšťaty - klíšťová encefalitida, lymeská borrelióza, ehrlichióza, ricketsióza, tularémie. Vzteklina a její prevence.
Onemocnění po pokousání zvířaty. Tetanus traumaticus. Botulismus. Leptospiróza. Pomalé virové infekce CNS.

Okruh VIII
Obecná infektologie a protiinfekční imunita
Epidemický řetězec, původci infekcí, inkubační doby, dynamika infekčního procesu, formy infekcí, imunita
přirozená a specifická ve vztahu k infekčnímu procesu, zásady diagnostiky, prevence a léčby infekcí. Vakcíny.
Nové herpetické viry. Infekce u imunodeficitních osob.

Okruh IX
AIDS
AIDS jako následek infekce HIV. Historie, epidemiologie, patogeneze, klinický obraz jednotlivých stádií infekce
HIV, oportunní infekce a nádory asociované s AIDS, laboratorní a sérologická diagnostika, diferenciální diagnóza,
komplikace, pokroky v léčbě infekce HIV, vakcíny, HIV a společnost. Oportunní infekce (virové, bakteriální,
mykotické a parazitární).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK