PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie II. - E0107015
Anglický název: Pharmacology II.
Zajišťuje: Ústav farmakologie (14-100)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
Vyučující: PharmDr. Bc. Eva Dědečková
Mgr. Mária Nela Feketeová
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
MUDr. Eva Vlčková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0105084, E0105085, E0106013, E0106014
Je korekvizitou pro: E0110431, E0110120, E0110032, E0110029, E0110019, E0110023, E0110024, E0110030, E0110057
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (26.04.2005)
Farmakokinetika, farmakodynamika, individuální variabilita, nežádoucí účinky, interakce, hodnocení nových léčiv, účelná farmakoterapie, lékopis, lékové formy ,základy recepturychemické mediátory, nervový systém, látky ovlivňující cévy a srdce, hemostáza, tromboza, diuretika, dislipoproteinémie, dýchací a trávicí ústrojí, uterotonika a tokolytika, antiflogistika a imunosupresiva, rtg kontrastní látky, radiofarmaka, lokálně působící látky, desinficiencia, antiseptika, chemoterapie infekčních a nádorových onemocnění, hormony, vitaminy, základy toxikologie, fytoterapie, fytotoxikologie
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Michal Jirásko (13.05.2019)

Povinná literatura:

 1. Farmakologie

  Švihovec Jan a kolektiv, Grada 2018

   

 2. Vybrané kapitoly z obecné farmakologie

  Eybl Vladislav, Karolinum 2010

   

 3. Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů

  Černý Dalibor, Karolinum 2010

   

Doporučená literatura:

 1. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů,

  2., zcela přepracované a doplněné vydání

  Martínková Jiřina a kolektiv, Grada 2018

   

 2. Barevný atlas farmakologie

  Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, Hein Lutz, Grada 2012

   

 3. Farmakologický slovník

  Hrdina Radomír a kolektiv, Maxdorf 1997

   

 4. Basic and Clinical Pharmacology 14th Edition

  Katzung Bertram G., McGraw-Hill Education 2017

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Irena Zemenová (22.05.2018)

Požadavky pro splnění zápočtu:

Podmínkou zápočtu a účasti na zápočtovém testu je splněná docházka, splněné 2 průběžné testy, individuální předložení úloh z PC a prezentace farmakologického tématu na semináři.

Zápočet z farmakologie může student získat v jednom řádném a dvou opravných termínech.

 

Požadavky ke zkoušce:

Otázky z obecné farmakologie

(IV. ročník všeob.lék.) 

1 Farmakologie a její odvětví
2 Původ a zdroje léčiv, názvy léčiv
3 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody
4 Přechod látek biologickými membránami - pasivní a specializovaný
5 Základní farmakokinetické parametry a procesy
6 Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika
7 Absorbce léčiv, Batemanova funkce
8 Biologická dostupnost, její měření, AUC
9 Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce
10 Plazmatické bílkoviny a kinetika léčiv, bariéry v organismu
11 Eliminace léčiv, to,5(β,α), KE, Cl
12 Biotransformace léčiv, fáze, příklady
13 Úloha jater v eliminaci léčiv, first pass effect
14 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klin. význam
15 Vylučování léčiv - extrarenální
16 Vylučování léčiv - renální
17 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv
18 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni, význam placeba a noceba.
19 Specifický účinek léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
20 Receptorová teorie - typy receptorů
21 Farmakogenetika, genetický polymorfismus
22 Tolerance, tachyfylakse, resistence
23 Drogová (léková) závislost
24 Dávka a účinek
25 Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání léčiv
26 Kumulace léčiv, kumulační index
27 Terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko
28 Preklinické a klinické hodnocení léčiv (fáze)
29 Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
30 Nežádoucí účinky léčiv
31 Alergie léková (hypersensitivita), idiosynkrazie
32 Interakce léčiv, synergismus, antagonismus
33 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek
34 Léčiva v době kojení, v dětství
35 Léčiva ve stáří
36 Karcinogenní a mutagenní účinky
37 Compliance pacienta
38 Specifická antidota léčiv a mechanismus jejich účinku.

 

Otázky ze speciální farmakologie

(IV. roč. všeob.lék.)

1 Cholinergní přenos vzruchu, jeho ovlivnění farmaky obecně
2 Acetylcholin a jeho syntetické deriváty, M a N účinky, látky s přímým cholinomimetickým účinkem klin. využití
3 Reverzibilní inhibitory cholinesterázy
4 Ireverzibilní inhibitory cholinesterázy
5 Parasympatolytika - alkaloidy a jejich deriváty, syntetická parasympatolytika, spasmolytika
6 Přenos vzruchu ve vegetativních gangliích a jeho farmakologické ovlivnění, ganglioplegika
7 Nikotin - vlastnosti, účinky kouření na org. a  metody odvykání
8 Adrenergní přenos vzruchu, jeho ovlivnění farmaky, receptory adrenergní, přímý a nepřímý účinek
9 Katecholaminy, syntéza, biotransformace, uptake
10 Adrenalin, noradrenalin, isoprenalin
11 Dopamin, dobutamin
12 Adrenomimetika s převážně alfa-účinkem.
13 Efedrin, amfetaminy
14 Adrenomimetika s převážně beta-účinkem (β1, β2,)
15 Sympatolytika alfa všeobecně, rozdělení, terapeutické použití
16 Nativní námelové alkaloidy - rozdělení, účinky, jejich deriváty
17 Sympatolytika beta (β-blokátory)
18 Antisympatotonika (selektivní alfa-2 - sympatomimetika)
19 Farmaka v očním lékařství
20 Myorelaxancia - periferní, rozdělení, terapeutické použití, nežádoucí účinky, interakce s farmaky, antidota
21 Myorelaxancia -  nedepolarizující
22 Depolarizující myorelaxancia, maligní hypertermie
23 Dantrolen, botulotoxin A, centrální myorelaxancia
24 Lokální anestetika - chemická struktura, osud v organizmu, účinky
25 Druhy lokální anestezie, rozdělení lokálních anestetik dle jejich terapeutického použití
26 Nežádoucí účinky a intoxikace lokálními anestetiky, jejich prevence a léčba
27 Kokain
28 Celková anestezie obecně, stadia, ovlivnění
29 Inhalační celková anestetika obecně
30 Prchavá inhalační celková anestetika
31 N2O a xenon v celkové anestezii
32 Nitrožilní celková anestetika
33 Nebezpečí celkové anestezie, premedikace, interakce léčiv s celkovými anestetiky
34 Neuroleptanalgezie, kombinovaná anestezie
35 Využití specifických a nespecifických antagonistů v celkové anestezii
36 Hypnotika, zásady použití
37 Barbituráty,  jejich účinky, terap. použití, dnešní význam
38 Benzodiazepiny jako hypnotika a hypnotika 3. generace
39 Ethylalkohol - akutní účinky, použití, methylalkohol a léčba intoxikace
40 Alkoholizmus, zdravotní následky, odvykací léč. metody
41 Antiepileptika, zásady léčby, nežádoucí účinky
42 Antiepileptika  "klasická"
43 Antiepileptika "nová"
44 Antiparkinsonika - všeob. rozdělení, způsob účinku, nežádoucí účinky
45 Antiparkinsonika ovlivňující dopaminergní systém
46 Antiparkinsonika s anticholinergními účinky
47 Klasifikace psychofarmak
48 Neuroleptika typická - deriváty fenothiazinu
49 Neuroleptika typická - ostatní (kromě fenothiazinů)
50 Neuroleptika atypická
51 Antidepresiva tricyklická
52 Antidepresiva -  inhibitory MAO
53 Antidepresiva - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
54 Antidepresiva - inhibitory zpětného vychytávání serotoninu/noradrenalinu (SNRI) a atypická antidepresiva
55 Anxiolytika (trankvilizéry)
56 Psychostimulancia, stimulancia CNS
57 Nootropní látky a látky příbuzné s účinkem na CNS, 
58 Psychotomimetika (halucinogeny)
59 Látky pro bipolární onemocnění (manicko-depresivní onem.)
60 Látky s anorektickým účinkem
61 Léčiva při Alzheimerově chorobě
62 Cannabinoidy, endocannabinoidy, receptory, funkce v organismu, možné využití
63 Opium a jeho alkaloidy, endogenní opioidy
64 Morfin a morfinismus
65 Deriváty a náhražky morfinu
66 Antagonisté a dualisté morfinu
67 Analgetika - antipyretika, rozdělení, nežádoucí účinky
68 Digoxin a příbuzné látky
69 Přehled látek užívaných při selhávání srdce
70 Antiarytmika - způsob účinku, rozdělení, přehled
71 Antiarytmika - Ia skupina
72 Antiarytmika - Ib a Ic skupina
73 Antiarytmika - beta-sympatolytika
74 Antiarytmika - III. a IV. čtvrtá skupina
75 Blokátory Ca-kanálů
76 Další přímá vasodilatancia (aktivátory K-kanálů- hydralazin, minoxidil a další)
77 Látky s vasokonstrikčními účinky
78 Přehled farmakoterapie ischemické choroby srdeční
79 Nitrity a nitráty
80 Methylxantiny a jejich deriváty
81 Přehled látek s vasodilatačním účinkem (+ mech. účinku)
82 ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu
83 Venofarmaka a vasoprotektiva
84 Antihypertensiva a jejich  terapeutické použití
85 Antihypertensiva - nežádoucí účinky, kontraindikace
86 Látky používané u aterosklerosy a ovlivňující metabolismus lipidů
87 Ovlivnění srážlivosti krve farmaky - přehled mechanismu účinku
88 Parenterální antikoagulancia  - nepřímé inhibitory trombinu (heparin)
89 Parenterální antikoagulancia  - nepřímé inhibitory faktoru Xa (nízkomolek. hepariny a pentasacharidy)
90 Perorální přímé inhibitory trombinu (gatrany)
91 Perorální přímé inhibitory faktoru Xa (xabany)
92 Antivitaminy K 
93 Antidota antikoagulancií 
94 Fibrinolytika, trombolytika
95 Ovlivnění shlukování destiček
96 Látky snižující zvýšenou krvácivost, hemostatika
97 Diuretika obecně - místa zásahu, rozdělení dle mechanismu účinku
98 Osmotická diuretika a akvaretika
99 Thiazidová, sulfonamidová diuretika, inhibitory karboanhydrázy
100 Kličková diuretika, použití, rizika
101 Diuretika šetřící draslík
102 Antitusika, expektorancia
103 Emetika, antiemetika
104 Nesteroidní antiflogistika - antirevmatika, třídění, terap. použití, nežádoucí účinky, COX I a II
105 Antirevmatika - látky modifikující onemocnění, monoklonální protilátky , derivancia
106 Antiuratika
107 Střevní adsorbencia, desinficiencia
108 Laxancia, obstipancia,  antiinfektiva, deflatulencia
109 Acida a antacida, pankreatické a proteolytické enzymy
110 Prokinetika, probiotika a prebiotika.
111 Střevní protizánětlivá léčiva a monoklonální protilátky (idiopat. zánětl. onemocnění)
112 Léčiva v terapii vředové choroby (git)
113 Léčiva používaná u anémií
114 Látky s hepatoprotektivním účinkem, cholagoga, rozpouštění žlučových kamenů
115 Uterotonika, tokolytika
116 Histamin + antihistaminika H1
117 Hormony adenohypofýzy + RF
118 Hormony neurohypofýzy
119 Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek
120 Jod, jodidy a antityreoidální látky
121 Mineralokortikoidy, jejich antagonisté
122 Insulin a glukagon
123 Perorální antidiabetika a významné jejich nežádoucí účinky
124 Glukokortikoidy
125 Androgeny, anabolické steroidy
126 Estrogeny, gestageny
127 Kontraceptiva,  nežádoucí účinky, hlavní kontraindikace
128 Antagonisté hormonů
129 Farmaka při léčení benigní hyperplazie prostaty
130 Serotonin (5-HT), receptory 5-HT a látky je ovlivňující
131 Farmakoterapie migrény
132 Antiastmatika
133 Antituberkulotika a antileprózní látky
134 Antimykotika lokální a celková
135 Léčiva proti trichomoniáze a amoebiázám
136 Antimalarika
137 Anthelmintika
138 Eicosanoidy, význam, ovlivnění jejich tvorby
139 Inhibitory prozánětlivých cytokinů
140 NO
141 Antimikrobiální látky, rozdělení, mechanismus účinku, zásady podávání
142 Peniciliny - základní, úzkého spektra, acidostabilní peniciliny
143 Peniciliny stabilní vůči působení b-laktamáz
144 Peniciliny se širokým spektrem - aminopeniciliny
145 Peniciliny s rozšířeným spektrem - ureidopeniciliny, karboxypeniciliny
146 Karbapenemy a monobaktámy
147 Cefalosporiny
148 Linkosamidy
149 Aminoglykosidy
150 Makrolidová antibiotika a příbuzné látky
151 Amfenikolová antibiotika
152 Tetracyklinová antibiotika
153 Polypeptidová, glykopeptidová antibiotika
154  Ansamycinová antibiotika, kys. fusidová, rifampicin, spektinomycin
155 Antibiotika pro lokální použití
156 Sulfonamidy + trimetoprim
157 Chemoterapeutika močových a střevních infekcí
158 Chinolony a fluorochinolony
159 Cytostatika - obecné rozdělení, mechanismus účinku
160 Cytostatika - zásady terapie, kombinace, nežádoucí účinky, rezistence
161 Cytostatika - látky alkylující
162 Cytostatika - antimetabolity
163 Interkalační látky + inhibitory topoizomeráz
164 Inhibitory mitózy
165 Cytostatika s kombinovanými mechanismy účinku + radiomimetika, monoklonální protilátky
166 Hormony a antihormony v terapii nádorů
167 Deriváty platiny
168 Ostatní cytostatika a látky užívané k ochraně zdravé tkáně před tox. účinky cytostatik
169 Imunomodulace, imunosupresiva, imunostimulace
170 Antivirotika k léčbě chřipky, herpetických inf. a hepatitidy C
171 Antiretrovirotika
172 Desinficiencia, antiseptika
173 Léčiva používaná pro místní účinek na kůži ev. sliznicích (mimo desinficiencia)
174 Antidota otrav kovy
175 Antagonisté a specifická antidota otrav a předávkování
176 Rtg kontrastní látky a jejich nežádoucí účinky
177 Intoxikace sloučeninami rtuti, její terapie
178 Intoxikace sloučeninami arzénu, její terapie
179 Toxikologie olova, terapie intoxikace
180 Vápník, hořčík, draslík
181 Zinek, selen, antioxidativní látky
182 Vitaminy A, E, K
183 Vitamin D a hormony ovlivňující metabolismus Ca
184 Vitaminy skupiny B
185 Vitamin C
186 Látky užívané v terapii osteoporózy
187 Fytoterapie, alternativní metody léčby  -   zásady, význam
Sylabus
Poslední úprava: Irena Zemenová (26.09.2017)

Semináře zimní semestr 2017/2018 – všeobecný směr

 

 1. Fytoterapie a fytotoxikologie.
  Zadání k samostudiu: Topické přípravky (Mefanet). Lékové formy 2. a 3. generace (Mefanet).

 

 1. Test: Opakování receptury.
  PC simulace: Vegetativní nervový systém.
  Zadání k samostudiu: Farmakoterapie ve stáří a u dětí (skripta).

 

 1. Test: Vegetativní nervový systém.
  Interakce léčiv. Homeopatie.
  PC simulace: Farmakokinetika.
  Zadání k samostudiu: nežádoucí, karcinogenní a teratogenní účinky léčiv. Léčiva v těhotenství (skripta).

 

 1. Lékové závislosti.
  Zadání k samostudiu: Antitrombotika: antikoagulační a protidestičková léčba – přehled (Moodle, Mefanet).

 

 1. Terapie onemocnění KV systému – klinická farmakologie, kazuistiky.
  Zadání k samostudiu: Léčba obezity (Mefanet).

 

 1. Farmakoterapie bolesti. Léčba migrény a osteoporózy.

 

 1. Antiemetika.
  Celkové opakování. Zápočtový test.

 

Podmínkou zápočtu a účasti na zápočtovém testu je splněná docházka, splněné 2 průběžné testy, individuální předložení úloh z PC a prezentace farmakologického tématu na semináři. Zápočet z farmakologie může student získat v jednom řádném a dvou opravných termínech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK