PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Farmakologie I. - E0106015
Anglický název: Pharmacology I.
Zajišťuje: Ústav farmakologie (14-100)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Vyučující: PharmDr. Bc. Eva Dědečková
Mgr. Mária Nela Feketeová
MUDr. Michal Jirásko
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
MUDr. Eva Vlčková
Korekvizity : E0104011, E0104084, E0104137
Je korekvizitou pro: E0107033, E0108031, E0107041
Ve slož. korekvizitě pro: EP0104120, E0108120
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (26.04.2005)
Farmakokinetika, farmakodynamika, individuální variabilita, nežádoucí účinky, interakce, hodnocení nových léčiv, účelná farmakoterapie, lékopis, lékové formy ,základy recepturychemické mediátory, nervový systém, látky ovlivňující cévy a srdce, hemostáza, tromboza, diuretika, dislipoproteinémie, dýchací a trávicí ústrojí, uterotonika a tokolytika, antiflogistika a imunosupresiva, rtg kontrastní látky, radiofarmaka, lokálně působící látky, desinficiencia, antiseptika, chemoterapie infekčních a nádorových onemocnění, hormony, vitaminy, základy toxikologie, fytoterapie, fytotoxikologie
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Michal Jirásko (13.05.2019)

Povinná literatura:

 1. Farmakologie

  Švihovec Jan a kolektiv, Grada 2018

   

 2. Vybrané kapitoly z obecné farmakologie

  Eybl Vladislav, Karolinum 2010

   

 3. Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů

  Černý Dalibor, Karolinum 2010

   

Doporučená literatura:

 1. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů,

  2., zcela přepracované a doplněné vydání

  Martínková Jiřina a kolektiv, Grada 2018

   

 2. Barevný atlas farmakologie

  Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, Hein Lutz, Grada 2012

   

 3. Farmakologický slovník

  Hrdina Radomír a kolektiv, Maxdorf 1997

   

 4. Basic and Clinical Pharmacology 14th Edition

  Katzung Bertram G., McGraw-Hill Education 2017

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Irena Zemenová (22.05.2018)

Podmínkou zápočtu a účasti na zápočtovém testu je splněná docházka, splněné 2 průběžné testy, individuální předložení úloh z PC a prezentace farmakologického tématu na semináři.

Zápočet z farmakologie může student získat v jednom řádném a dvou opravných termínech.

Sylabus
Poslední úprava: Irena Zemenová (02.10.2019)

PŘEDNÁŠKY -  3. ročník všeobecné lékařství -  letní semestr 

1.  Úvod do farmakologie - základní pojmy; farmakodynamika - specifické a  nespecifické mechanismy působení léčiv. 

2. Farmakodynamika: interakce léčiva s receptorem, vztah koncentrace látky - účinek a  dávka - účinek.

3. Základní farmakokinetické děje a parametry; absorpce léčiv; způsoby podávání léčiv.

4. Distribuce léčiv, distribuční objem a jeho význam.

5. Eliminace léčiv: metabolismus a exkrece léčiv, význam CL, eliminace podle kinetiky 1. a 0. řádu.

6. Základy dávkování léčiv, jednorázové a opakované podávání.

7. Individualizace  farmakoterapie: genová terapie a farmakogenetika.

8. Autonomní NS: základní anatomie, fyziologie, transmitery, receptory; endogenní a modelové látky ovlivňující přenos signálu na synapsi

9. Látky ovlivňující sympatický NS: sympatomimetika.

10. Látky ovlivňující sympatický NS: sympatolytika.

11. Látky ovlivňující parasympatický NS: parasympatomimetika.

12. Látky ovlivňující parasympatický NS: parasympatolytika.

13. Farmakoterapie  neurodegenerativních onemocnění: antiparkinsonika, léčiva Alzheimerovy Hungtingtonovy choroby, roztroušené sklerózy

14. Celková anestetika.

 

 

SEMINÁŘE - 3. ročník všeobecné lékařství -  letní semestr 

1.      

Definice léčiv, základní pojmy. Lékopis: struktura, evropská a česká část, tabulky, oficinální léčivé přípravky. Legislativa, a obecné zásady předpisování. Druhy receptů. Elektronický recept.

2.      

Vyhledávání v databázích, ATC klasifikace. Struktura receptu. Základy receptury HVLP. Příklady receptury HVLP.

3.      

Opakování receptury HVLP. Receptura IPLP (magistraliter), struktura magistraliter receptu. Příklady.

4.      

Opakování receptury - test. Tekuté lékové formy obecně, (vehikula, požadavky na úpravu acidity, přípravu izotonických či sterilních roztoků). Oční kapky, vody, nosní kapky, ušní kapky. Oficinální nosní a ušní roztoky.

5.      

Opakování receptury. Tekuté lékové formy (roztoky, suspenze) pro perorální podávání a k aplikaci na pokožku. Nejběžněji používané oficinální roztoky.

6.      

Opakování HVLP a magistraliter receptury. Polotuhé a měkké léčivé přípravky, mazání, masti (včetně očních), krémy. Oficinální masťové a krémové základy. Význam emulzí (emulgátorů).

7.      

Pevné lékové formy: Zásypy, tobolky, tablety, žvýkací gumy, orální globule. Oficinální přípravky a příklady magistraliter receptury zásypů, nedělených perorálních prášků, příklady dělených dispenzovaně a dividovaně předepisovaných prášků do tobolek.

Inkompatibilita.

8.      

Test: IPLP receptura (tekuté, polotuhé, pevné lékové formy).

Receptura rektálních a vaginálních přípravků (čípky a vaginálních globule).

Parenterální lékové formy.

9.      

Vztah dávky a účinku, LD 50, TI.

Vývoj léčiv - fáze klinického zkoušení.

10.    

Opakovaná aplikace léčiv: Tolerance, tachyfylaxe, rezistence.

Farmakovigilance, hlášení nežádoucích účinků (SÚKL).

11.    

Farmakokinetika - opakování z přednášek a výpočty.

12.    

Farmakokinetika, farmakogenetika.

13.    

Test - opakování farmakologie vegetativního nervového systému.

Přehled léčiv dýchacího systému.

14.    

Zápočtový test.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK