PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologie - E0106014
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: 13
E-Kredity: 13
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:3/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiřina Babická
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
MUDr. Karel Blahna, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.
MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Ing. Pavel Klein, Ph.D.
Ing. Zuzana Petránková, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Purkartová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.
Mgr. Martina Šalomová
RNDr. Filip Tichánek
Mgr. Jan Tůma, Ph.D.
doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0103004
Prerekvizity : E0104011, E0104137
Je korekvizitou pro: E0107015, E0107033, E0108023, E0108035, E0108420, E0108031, E0108025
Ve slož. korekvizitě pro: E0108120
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (21.05.2018)
Obsahem předmětu je obecná a speciální patofyziologie, tedy obecné principy patologických jevů, etiologie a patogeneze onemocnění konkrétních orgánů a orgánových systémů a jednotlivých nemocí včetně vysvětlení vztahů mezi normálními a patologickými pochody v různých orgánových systémech a na různých úrovních organismu. Vyučovány jsou i praktické dovednost související se základními medicínskými postupy zasazené do kontextu teoretických znalostí. Nezbytným předpokladem jsou znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie, které patofyziologie dává do vzájemných souvislostí a aplikuje je při vysvětlení podstaty nemocí a patologických procesů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (27.09.2018)

 

Požadavky k zápočtu

 

Letní i zimní semestr jsou zakončeny zápočtem. Získání zápočtů za oba semestry je podmínkou pro připuštění ke zkoušce i pro přihlášení na zkoušku.

 

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

3. Úspěšné absolvování průběžného zápočtového testu. Zápočtový test lze absolvovat pouze v předem stanovených termínech.

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (25.09.2017)

SOBOTKA a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum, UK 2005, 2012

NEČAS a spol.: Obecná patologická fyziologie

NEČAS a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II, Karolinum, 2003

ROKYTA a spol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi, GRADA, 2015

FÖLSCH, KOCHSIEK, SCHMIDT: Patologická fyziologie, Avicenum, 2003

HULÍN a kol.: Patofyziológia, SAP, 2000, 2003, 2008

SILBERNAGL A  LANG: Atlas patofyziologie, GRADA, 2012

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (27.09.2018)

 

Požadavky ke zkoušce

 

Student se musí na zkoušku přihlásit v termínu prostřednictvím SIS (jiný způsob přihlášení nebude akceptován). Přihlášení je nutné jak na řádný termín, tak na případný 1. a 2. opravný termín. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je zápočet za oba semestry.

 

 

 

Zkouška sestává z písemného testu, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Zkouškový test lze oddělit od praktické a ústní zkoušky (student je však povinen se z následující fáze zkoušky omluvit a přihlásit se na některý z budoucích termínů prostřednictvím SIS). Praktická a ústní zkouška tvoří jeden celek a nelze je rozložit do dvou zkouškových termínů.

 

 

 

Zkouškový test:

 

Nedosáhne-li student při prvním pokusu bodového limitu, zkouška v tomto dni končí bez ztráty termínu. Druhý pokus bez dosažení bodového limitu znamená klasifikaci řádné zkoušky stupněm „nevyhověl“. Zkouškový test není součástí prvního ani druhého opravného termínu.

 

 

 

Praktická zkouška:

 

Sestává z popisu a stanovení diagnózy 3 EGK záznamů, zkoušky z chirurgických stehů a uzlů a z jedné otázky z praktických cvičení. K jejímu složení je nutné prokázat dostatečné znalosti ve všech těchto dílčích částech. Nesložení praktické zkoušky znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „nevyhověl“.

 

 

 

Ústní zkouška:

 

Student losuje 4 otázky vycházející ze sylabu oboru. K úspěšnému složení zkoušky je třeba prokázat dostatečné znalosti v každé z těchto 4 otázek.

 

 

Výsledná klasifikace zohledňuje nejen výkon studenta při ústní zkoušce, ale známku z praktické zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (27.09.2018)

Sylabus předmětu patofyziologie – všeobecné lékařství

Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

2018/2019

 

Student zná fakta z oblasti obecné a speciální patofyziologie, dokáže je uvést, logicky uspořádat, zhodnotit jejich význam, uvést příklady popisovaných jevů. Student se dokáže v problematice zorientovat a dokáže vysvětlit patofyziologické mechanismy onemocnění, jakým způsobem a proč se patologické procesy odehrávají. Dokáže propojit a dát do souvislostí znalosti z různých oblastí patofyziologie, pochopit a aplikovat vzájemnou provázanost jednotlivých orgánových systémů za normálních i patologických stavů. Student má znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie. Tyto znalosti dovede použít k pochopení patofyziologie, dát do vzájemných souvislostí, které dokáže vysvětlit.

 

 

Obecná patofyziologie

 

Úvod do oboru

Vymezení náplně oboru, členění oboru, návaznost na ostatní obory a předměty lékařského studia, metody patofyziologie jako vědy

Historie oboru

Definice základních pojmů

Vymezení pojmů zdraví a nemoc

Etiologie, hlavní pohledy na etiologii nemocí

Patogeneze

Obecné patogenetické mechanismy, modelování patologických stavů

Role fyziologických regulačních mechanismů v patogenezi nemocí

Fyziologické a patologické parametry a jevy, norma versus patologie

 

Nemoc a její průběh

Nemoc, patologický stav, nosologická jednotka, symptom, syndrom

Stadia nemoci, formy průběhu nemoci, východisko nemoci

Projevy nemoci

Prognóza nemoci

 

Etiologické faktory

Klasifikace etiologických faktorů

Etiologické faktory ovlivnitelné a neovlivnitelné

Vnitřní etiologické faktory

  • Konstituce, reaktivita a jejich podstata

  • Epigenetika

  • Dědičnost   - základní pojmy, typy dědičnosti, jejich podstata, příklady dědičných onemocnění

Zevní etiologické faktory

- Fyzikální faktory

  -Mechanické vlivy - úrazy, typy ran, hojení ran a jeho poruchy

  -Elektrický proud

     -Střídavý, stejnosměrný, mechanismy účinku, úrazy elektrickým proudem, zásady ochrany před úrazy elektrickým proudem

  -Termické vlivy

     -Celkové a lokální (včetně celkové odezvy organismu) působení chladu a tepla (popáleniny, omrzliny, oznobeniny, hypotermie, úžeh, úpal)

  -Tlak prostředí a jeho změny

     -Adaptace na nadmořskou výšku, výšková nemoc, barotrauma, dekompresní nemoc, hyperbarická oxygenoterapie

     -Záření ionizující a neionizující

     -Klasifikace záření, působení jednotlivých typů záření na organismus a jeho mechanismy, nemoc z ozáření

  -Hluk, infrazvuk, ultrazvuk

  -Kinetózy

- Chemické faktory

  -Toxiny

     -Cesty vstupu, mechanismy působení, kvantifikace toxicity, eliminace toxinů, projevy otrav

     -Příklady významných toxických látek a jejich působení (těžké kovy, arzen, kyanidy, oxid uhelnatý, dusičnany a dusitany, organofosfáty, hlavní rostlinné a živočišné jedy)

  -Látky žíravé a jejich působení

  -Látky teratogenní, mutagenní a kancerogenní

     -Mechanismy a důsledky jejich působení, příklady látek

- Biologické faktory

  -Zvířata, rostliny, houby

  -Infekce

     -Klasifikace (priony, viry, bakterie, plísně, prvoci, mnohobuněční paraziti – červi, roztoči, hmyz), charakteristika jednotlivých skupin infekčních agens

     -Mechanismy přenosu infekcí a průniku infekčního agens do organismu, mechanismy patologického působení mikroorganismů a mnohobuněčných parazitů

     -Příklady infekčních onemocnění

     -Soužití lidského organismu s mikroorganismy, příklady pozitivního působení mikroorganismů na člověka

- Sociální faktory

Vzájemné působení a interakce etiologických faktorů

 

Poruchy vývoje

Stadia ontogenetického vývoje

Altriciální a prekociální typy vývoje

Faktory determinující vývoj jedince a jeho poruchy

Onemocnění a poruchy vázané na určitý věk, změny reaktivity a rezistence s věkem

Gametopatie, blastopatie, embryopatie, fetopatie, perinatální poškození

Teratogenní vlivy

Mechanismy vývojových poruch

Kritické vývojové periody

Normální a narušený vývoj CNS a faktory, které jej ovlivňují, brain growth spurt

 

Poruchy růstu

Nanismus, gigantismus

Příčiny a mechanismy poruch růstu

Dědičné poruchy růstu

Vliv výživy a prostředí

Poruchy růstu endokrinního původu

 

Stárnutí

Základní pojmy (gerontologie, geriatrie; demografické stárnutí)

Příčiny a mechanismy stárnutí, teorie stárnutí

Projevy stárnutí

Sociální a zdravotní aspekty stárnutí, nemoci spojené se stářím

Abnormální průběh stárnutí

Faktor ovlivňující průběh stárnutí

 

Terminální stavy, smrt

Definice smrti, klinická a biologická smrt

Smrt buňky a její mechanismy, smrt tkáně, smrt jedince, smrt mozku

Známky smrti, stanovení smrti jedince

Příčiny a mechanismy smrti

Filosofické, etické, psychologické, sociální aspekty smrti, euthanasie, disthanasie

Umírání a jeho stadia

Persistentní vegetativní stav, locked-in syndrom

 

Stres

Definice stresu, koncepce všeobecného adaptačního stresu a její historie

Základní pojmy – stres, stresor, eustres, distres

Fáze stresu

Schéma stresové reakce, mechanismy, role jednotlivých složek stresových os

Humorální a metabolické změny v průběhu stresové reakce

Význam stresu pro organismus

Vztah stresu k patogenezi nemocí

Stresové nemoci – definice, mechanismy vzniku, příklady

Poruchy stresových os

Vztah mezi stresem a šokem

 

Patofyziologie imunity

Mechanismy imunity a jejich klasifikace

Klasifikace poruch a onemocnění imunitního systému

Imunodeficience

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

- Příklady vrozených a získaných imunodeficiencí

Alergie

- Příčiny alergických onemocnění

- Typy alergické reakce, jejich mechanismy, projevy, důsledky

- Anafylaxe, anafylaktický šok

- Příklady onemocnění

- Alergizace, zkřížená alergie

Autoimunitní nemoci - příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, konkrétní onemocnění

Zánět

- Definice zánětu

- Složky zánětové reakce, průběh zánětu

- Místní a celkové projevy zánětu a mechanismy jejich vzniku

- Význam zánětu pro organismus

- Zánět akutní a chronický

- Zánět jako patogenetický činitel

- Tlumení zánětu

- Systémová zánětová reakce - definice, průběh a projevy, příčiny, mechanismy

- Sepse, septikemie, bakteriemie

Transplantace

- Definice, účel a typy transplantace

- Transplantační imunologie, reakce hostitele proti štěpu, reakce štěpu proti hostiteli

- Rejekce transplantátu

  -Typy rejekce transplantátu, jejich průběh a mechanismy

  -Prevence rejekce transplantátu

 

Patofyziologie termoregulace

Řízení a mechanismy termoregulace

Přehřátí a podchlazení organismu, jejich příčiny, projevy a důsledky

Horečka

- definice, typy horečky a jejího průběhu

- příčiny a mechanismy vzniku horečky

- význam horečky pro organismus

- rizika a komplikace horečky

Maligní hypertermie

 

Patofyziologie nádorů

Definice nádorů

Klasifikace nádorů

Nádory maligní a benigní, jejich charakteristika, biologická a klinická malignost nádoru

Příčiny a mechanismy vzniku nádorů

- Tumorigeneze, kancerogenní faktory, protoonkogeny, onkogeny, tumor supresorové geny

- Kancerogeny chemické a fyzikální, infekční etiologie nádorů, dědičnost nádorů, role imunity, endokrinní faktory

- Imunologie nádorů

Metabolismus nádoru

Lokální a celkové působení nádorů na organismus

Expanzivní a invazivní růst nádoru

Metastazování nádorů – způsoby a důsledky

Paraneoplastické jevy – definice, mechanismy, příklady

Nádorové markery

Principy terapie a prevence nádorů

 

Acidobazická rovnováha a její poruchy

Složky a parametry acidobazické rovnováhy

Mechanismy udržování acidobazické rovnováhy

Pufrovací systémy

- Definice pufru, mechanismy působení, pufrovací kapacita

- Příklady pufrů, význam bikarbonátového pufru

Role plic v udržování acidobazické rovnováhy

Role ledvin v udržování acidobazické rovnováhy

Acidóza, acidémie, alkalóza, alkalémie

Typy poruch acidobazické rovnováhy

- Respirační poruchy acidobazické rovnováhy

- Metabolické poruchy acidobazické rovnováhy

- Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy

Kompenzace jednotlivých typů poruch

Příčiny poruch acidobazické rovnováhy

Projevy a důsledky poruch acidobazické rovnováhy

 

Patofyziologie tělesných tekutin

Kompartmenty tělesné vody

Osmolalita tělních tekutin

Změny objemu a osmolality tělesných tekutin

- Dehydratace a hyperhydratace hypoosmolární, isoosmolární, hyperosmolární – jejich příčiny, mechanismy, charakteristika, důsledky

Edémy

- Definice

- Základní mechanismy (faktory) vedoucí ke vzniku edémů – hydrostatický tlak, onkotický tlak, propustnost cévní stěny, lymfatická drenáž

- Situace a procesy vedoucí k uplatnění základních mechanismů vzniku edémů

- Typy edémů dle příčiny (kardiální, renální, zánětlivý, lymfatický, venostatický, hepatální, cytotoxický) – charakteristika, příklady konkrétních onemocnění, mechanismy

- Zvláštní typy edémů, hromadění tekutin v tělesných dutinách – příčiny, mechanismy, příklady

 

Speciální patofyziologie – patofyziologie orgánových systémů

 

Patofyziologie kardiovaskulárního systému

Obecné mechanismy poruch oběhu krve a důsledky poruch oběhu krve

Vrozené srdeční vady

- Rizikové faktory vrozených srdečních vad

- Klasifikace, výčet a charakteristiky vrozených srdečních vad

- Cyanotizující, necyanotizující, pozdně cyanotizující vady

- Hemodynamické důsledky, projevy a komplikace jednotlivých srdečních vad, druhotné změny a reakce organismu vyvíjející se jako důsledek vrozených srdečních vad

Získané srdeční vady

- Etiologie, mechanismy vzniku

- Klasifikace, přehled, stenózy ústí, insuficience chlopní, charakteristika jednotlivých získaných srdečních vad

- Projevy, hemodynamické důsledky a druhotné změny vyvolané srdečními vadami

Endokarditida – etiologie, rizikové faktory, důsledky

Poruchy periferního oběhu krve

- Faktory ovlivňující průtok krve tkání za fyziologických a patologických podmínek

- Angiopatie, vaskulitidy – příčiny, následky, příklady onemocnění

- Ischémie

  -Příčiny, mechanismy vzniku, následky a projevy

  -Ischemicko-reperfusní poškození tkáně

- Hyperémie pasivní a aktivní - příčiny, mechanismy, důsledky a projevy

Ateroskleróza

- Patologicko-anatomický popis, stabilní a nestabilní aterosklerotické pláty

- Etiologické a rizikové faktory, prevence

- Patogeneze aterosklerózy

- Následky, příklady onemocnění na podkladě aterosklerózy (ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, ischémie mozku apod.)

Endotelová dysfunkce – příčiny, důsledky

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

- Definice, klasifikace, diagnostika ICHS

- Příčiny, rizikové faktory, patogeneze

- Specifika koronárního oběhu, mechanismy subendokardiální a subepikardiální ischémie

- Infarkt myokardu

  -Patogeneze, projevy, formy, následky

  -Akutní a chronické komplikace infarktu myokardu a jejich patogeneze

  -Faktory rozhodující o míře postižení

- Angina pectoris stabilní a nestabilní, Prinzmetalova (variantní) – patogeneze, projevy

- Arytmická forma ICHS

- Náhlá smrt

Arytmie

- Klasifikace, charakteristika jednotlivých arytmií, příčiny a mechanismy vzniku, hemodynamické důsledky, následky pro organismus, projevy, EKG nález

Arteriální hypertenze

- Definice, normální a patologické hodnoty krevního tlaku

- Faktory určující systolický a diastolický tlak za normálních a patologických podmínek

- Systolická a diastolická hypertenze

- Esenciální hypertenze - etiologické a rizikové faktory, prevence, projevy a následky

- Sekundární hypertenze - definice, příčiny, příklady chorob, komplikace

- Maligní hypertenze

Srdeční nedostatečnost a selhání

- Příčiny, patogeneze

- Akutní a chronická forma

- Poruchy funkce pravého a levého srdce

- Systolická a diastolická dysfunkce – příčiny, patogeneze, následky

- Objemové a tlakové přetížení srdce

- Kompenzační mechanismy, jejich význam a role v patogenezi důsledků přetížení a nedostatečnosti srdce

- Následky a projevy jednotlivých typů poruchy funkce srdce

- Cor dextrum translatum

- Tamponáda srdce

- Asthma cardiale

Hypertrofie a dilatace srdečních oddílů – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

Kardiomyopatie

Plicní hypertenze - příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, cor pulmonale

Tromboembolická nemoc - příčiny, rizikové faktory, patogeneze, důsledky, prevence

Oběhový šok kardiální, hypovolemický, septický, anafylaktický

- Příčiny, charakteristika, patogeneze, průběh a důsledky jednotlivých typů oběhového šoku

- Kompenzace, dekompenzace, ireverzibilní fáze šoku

Synkopy

 

Multiorgánová dysfunkce a multiorgánové selhání

- Vysvětlení pojmů, charakteristika, příčiny, patogeneze a následky

 

Patofyziologie lymfatického systému

Význam a poruchy lymfatického systému

Lymfedém – příčiny, důsledky a projevy

 

Patofyziologie krve

Změny objemu krve

- Normo-, hypo- a hypervolémie normocytemická, oligocytemická a hypercytemická

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

Změny složení krevní plasmy - poruchy bílkovinného spektra, změny obsahu organických a anorganických látek

Patofyziologie erytrocytů

- Faktory ovlivňující množství a koncentraci erytrocytů v krvi

- Anémie

  -Definice anémie, laboratorní ukazatele anémie

  -Anemický syndrom

  -Klasifikace anémií

     -Normocytární, mikrocytární, makrocytární; normochromní, hypochromní

     -Etiopatogenetická klasifikace anemií

       -Anémie z nedostatečné tvorby erytrocytů

       -Anémie ze zvýšené ztráty erytrocytů

          -Anémie z akutního a chronického krvácení

          -Hemolytické anémie korpuskulární a extrakorpuskulární

  -Charakteristika, etiologie, patogeneze a projevy jednotlivých typů anémií

  -Výčet onemocnění spadajících do jednotlivých skupin anémií a jejich patofyziologie

- Poruchy erytrocytů

  -Dědičné defekty erytrocytů (hemoglobinopatie, defekty enzymatické výbavy erytrocytu, poruchy membrány a cytoskeletu erytrocytu)

  -Otravy měnící vlastnosti hemoglobinu

- Polycytemie, polyglobulie – vysvětlení pojmů, etiologie, patogeneze, projevy a důsledky

- Hemolýza intravaskulární a extravaskulární

  -Příčiny, mechanismy a důsledky

  -Korpuskulární a extrakorpuskulární hemolytické anémie

- Krvácení akutní a chronické – příčiny, projevy ve složení krve, odezva organismu

- Krevní skupiny, transfuze krve, inkompatibilita, fetální erytroblastóza

Patofyziologie leukocytů

- Klasifikace a funkce leukocytů

- Poruchy funkce leukocytů, vrozené a získané imunodeficientní stavy související s leukocyty

- Změny počtu leukocytů (celkového počtu a jednotlivých typů leukocytů) – příčiny, důsledky

- Leukemie, lymfomy – klasifikace, etiologie, patogeneze, projevy, důsledky pro organismus

Hemoragické diatézy

- Definice, klasifikace hemoragických diatéz

- Vrozené a získané hemoragické diatézy: Krvácivé stavy související s trombocyty (tromobytopenie, trombocytopatie), koagulopatie (včetně farmakologického ovlivnění srážlivosti krve), vaskulopatie - příčiny, patogeneze, projevy, výčet a charakteristika jednotlivých onemocnění

Trombofilní stavy

 

Patofyziologie dýchání

Popis dýchání, proces výměny dýchacích plynů mezi zevním prostředím a buňkami tkání, zevní a vnitřní dýchání

Základní procesy v plicích (ventilace, difuze, perfuze) a faktory, které je ovlivňují

Definice základních pojmů (hypoxie, hypoxemie, asfyxie, hyperkapnie, hypokapnie, dyspnoe, ortopnoe)

Hypoxie hypoxická, transportní, cirkulační a histotoxická

- Charakteristika jednotlivých typů, příčiny, mechanismy vzniku

- Projevy a důsledky, odezva organismu, kompenzační mechanismy a jejich účinnost

Cyanóza centrální a periferní– definice, mechanismus vzniku, faktory ovlivňující její vznik

Respirační insuficience parciální a globální

- Definice, etiologie a patogeneze, důsledky, mechanismy změn dýchacích plynů

Poruchy plicní ventilace

- Charakteristika obstrukčních a restrikčních poruch

- Popis jednotlivých onemocnění, jejich etiologie a patogeneze

Poruchy difuze a perfuze v plicích

-Faktory ovlivňující tyto procesy

- Vztah mezi ventilací a perfusí a jeho změny za patologických situací

- Popis jednotlivých onemocnění, jejich etiologie a patogeneze

Poruchy regulace dýchání, poruchy dýchacích svalů a jejich inervace

Patofyziologie asthma bronchiale

Patofyziologie chronická obstrukční plicní nemoci

Patofyziologie emfyzému

Patofyziologie syndromu akutní dechové tísně

Patofyziologie výškové nemoci

Akutní a chronické adaptace na pobyt v prostředí s nízkým atmosférickým tlakem

Patofyziologie dekompresní nemoci

Patofyziologie pleurální dutiny

- Patofyziologie pneumotoraxu uzavřeného, otevřeného, ventilového

- Hemotorax, hydrotorax

Patofyziologie plicního edému a zánětů plic

Patofyziologie plicních fibróz

Plicní projevy cystické fibrózy

Obranné dýchací reflexy

Patofyziologie syndromu spánkové apnoe

Patofyziologie symptomů respiračních onemocnění (kašel, bolest na hrudi, dušnost, cyanóza)

 

(Toto vše chybí v anglické verzi; úmyslně ?)

 

Patofyziologie vylučovacího systému

Stanovení funkce ledvin (zřeďovací a koncentrační pokus, stanovení průtoku krve ledvinami a glomerulární filtrace, clearance významných látek)

Anurie, oligurie, polyurie – definice pojmů, příčiny a mechanismy vzniku

Autoregulace průtoku krve ledvinou a glomerulární filtrace a jejich poruchy

Role ledvin v regulaci krevního tlaku za fyziologických a patologických podmínek

Poruchy perfuse ledvin, glomerulárních a tubulárních funkcí – etiologie, patogeneze, důsledky

Patofyziologie akutního renálního selhání

- Prerenální, renální a postrenální příčiny

- Oligurická a polyurická forma renálního selhání a jejich důsledky pro organismus

Patofyziologie chronického renálního selhání

- Příčiny, patogeneze, mechanismy kompenzace poklesu funkční kapacity ledvin, mechanismy progrese renálního selhání

- Uremický syndrom – patogeneze, projevy

- Nefrotický a nefritický syndrom

Patofyziologie endokrinních funkcí ledvin

Metody náhrady funkce ledvin – princip hemodialýzy, peritoneální dialýza

Zánětlivá onemocnění ledvin

Proteinurie – příčiny a následky

Hematurie a její příčiny

Infekce močového systému – rizikové faktory, projevy a následky

Urolitiáza - etiologie, rizikové faktory, faktory podporující vznik konkrementů, následky

Obstrukce vývodných cest močových – příčiny, následky, hydronefróza

 

Patofyziologie pohlavního systému

Poruchy plodnosti muže a ženy, sterilita, infertilita

Poruchy pohlavní diferenciace

Patofyziologie mužských a ženských gonád

Předčasná puberta (pubertas a pseudopubertas praecox) a opožděná puberta

Poruchy menstruace – terminologie, příčiny a patogeneze

Patofyziologie těhotenství a porodu

- Komplikace těhotenství

- Časná a pozdní gestóza

- Perinatální komplikace – příčiny a důsledky

- Inkompatibilita krevních skupin mezi matkou a plodem

 

Patofyziologie endokrinního systému

Principy funkce endokrinního systému, principy endokrinních regulací

Obecné příčiny onemocnění endokrinních žláz, mechanismy endokrinních poruch

Klasifikace onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, hypofunkce, hyperfunkce, eufunkce

Patofyziologie endokrinních funkcí hypotalamu

Patofyziologie neurohypofýzy

- Oxytocin

- Vasopresin (ADH)

  -Původ, funkce a regulace sekrece ADH

  -Centrální a periferní diabetes insipidus

  -Syndrom nepřiměřené sekrece ADH

Poruchy osy hypotalamus-adenohypofýza-periferní žláza

  -Poruchy primární, sekundární a terciární

  -Hypotalamické statiny a liberiny a poruchy jejich produkce

  -Adenohypofyzární hyper- a hypofunkční syndromy – příčiny, patogeneze, projevy

  -Dysfunkce adenohypofýzy

  -Projevy a následky nádorů adenohypofýzy

  -Projevy a následky přerušení hypotalamo-hypofyzární stopky

Patofyziologie štítné žlázy – T-hormony

- Regulace funkce štítné žlázy, účinky T-hormonů, význam jódu

- Reverzní T3 a jeho role v normě a patologii, euthyroid sick syndrome

- Hypertyreóza – příčiny, patogeneze, projevy a následky, tyreotoxická krize

- Hypotyreóza vrozená (získaná v dětství) a získaná v dospělosti

  -Příčiny, projevy, kretenismus, endemický kretenismus, myxedém, myxedémové koma

- Záněty štítné žlázy – Gravesova-Basedowova nemoc, Hashimotova tyroiditida

- Struma

  -Eufunkční, hyperfunkční, hypofunkční

     -Příčiny, mechanismy vzniku, projevy

  -Endemická struma, ektopická struma

  -Strumigeny

Patofyziologie pohlavních hormonů

- Produkce pohlavních hormonů a její regulace, metabolismus pohlavních hormonů a poruchy těchto procesů

- Hypergonadotropní a hypogonadotropní hyper a hypogonadismy a jejich projevy v závislosti na stadiu ontogenetického vývoje

Patofyziologie kůry nadledvin

- Struktura a funkce kůry nadledvin ve vztahu k poruchám

- Regulace funkce kůry nadledvin a její poruchy

- Hyperkortikalismy

  -Klasifikace dle jednotlivých hormonů a dle původu poruchy

  -Cushingův syndrom - příčiny, patogeneze, projevy a následky

  -Connův syndrom - příčiny, patogeneze, projevy a následky

  -Sekundární hyperaldosteronismus

     -    Mechanismy vzniku, projevy, role v patogenezi onemocnění

  -Nadprodukce pohlavních hormonů v kůře nadledvin - příčiny, projevy a následky

- Hypofunkce kůry nadledvin

  -Selektivní nedostatek glukokortikoidů - příčiny, projevy a následky

  -Hypoaldosteronismus - příčiny, projevy a následky

  -Addisonova choroba – příčiny, patogeneze, projevy a následky, addisonská krize

Patofyziologie dřeně nadledvin a sympatoadrenálního systému

Patofyziologie příštítných tělísek

- Primární a sekundární hyper- a hypoparatyreóza, pseudohyperparatyreóza

  -Příčiny, patogeneze, projevy a následky

Patofyziologie kalcitoninu

Patofyziologie endokrinního pankreatu (Langerhansových ostrůvků)

- Hyper- a hypofunkční syndromy jednotlivých hormonů pankreatu

Patofyziologie natriuretických faktorů – jejich role v regulaci natremie a homeostáze tělesných tekutin za fyziologických a patologických situací

 

Patofyziologie metabolismu a vnitřního prostředí

Homeostáza, její mechanismy a obecná podstata poruch homeostázy

Patofyziologie energetického metabolismu, basální metabolismus a jeho změny, nadbytečný a nedostatečný příjem energie, obezita, hubnutí

Metabolický syndrom a jeho patofyziologie, inzulinová rezistence

Poruchy regulace glykémie

- Mechanismy regulace glykémie a jejich poruchy

- Příčiny, projevy a důsledky hyperglykémie

- Příčiny, projevy a důsledky hypoglykémie

Diabetes mellitus

- Definice, klasifikace, charakteristika jednotlivých typů

- Patofyziologie diabetes mellitus 1. typu

- Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu

- MODY, gestační diabetes, steroidní diabetes, renální diabetes a další typy diabetes mellitus

- Akutní a chronické komplikace diabetes mellitus

- Diabetické kóma hyperosmolární a ketoacidotické – výskyt, mechanismy, projevy

- Patofyziologické aspekty léčby diabetes mellitus

Patofyziologie metabolismu vápníku

- Distribuce a formy vápníku v organismu, role pH

- Řízení metabolismu vápníku a jeho poruchy, role parathormonu, kalcitoninu a vitaminu D

- Role ledvin a poruch jejich funkce v metabolismu vápníku

- Syndrom hyperkalcemie a hypokalcemie - příčiny, mechanismy vzniku, projevy a důsledky

- Kostní projevy poruch metabolismu vápníku

- Tetanie – charakteristika, příčiny a mechanismy vzniku

- Kalcifikace tkání a její příčiny

Patofyziologie metabolismu sodíku, draslíku a chloridů

- Metabolismus sodíku, draslíku a chloridů, jeho regulace a poruchy

- Příčiny a mechanismy vzniku zvýšeného a sníženého obsahu v organismu a zvýšených a snížených hladin v extracelulární tekutině

- Projevy a následky poruch metabolismu sodíku, draslíku a chloridů

Patofyziologie metabolismu bílkovin a aminokyselin

- Poruchy trávení bílkovin

- Význam esenciálních aminokyselin

- Patologické bílkoviny

- Dusíková rovnováha a její poruchy, metabolismus dusíkatých látek a jeho poruchy

- Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin

Patofyziologie metabolismu tuků

- Poruchy trávení a vstřebávání tuků – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, souvislost s vitamíny rozpustnými v tucích a esenciálními mastnými kyselinami

- Poruchy metabolismu apolipoproteinů a cholesterolu, hypercholesterolémie a její příčiny a následky

- Lipidózy – etiologie, patogeneze, projevy, příklady chorob

Patofyziologie metabolismu sacharidů

- Poruchy trávení a vstřebávání sacharidů – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

- Význam sacharidů z hlediska výživy

- Poruchy metabolismu jednotlivých sacharidů (galaktosemie, fruktosurie, intolerance laktózy, glykogenózy, mukopolysacharidózy a další)

 

Patofyziologie výživy

Poruchy příjmu potravy, malnutrice, anorexie, bulimie

Patofyziologie hladovění

Obezita – příčiny, typy včetně obezity endokrinního původu, zdravotní rizika

Racionální strava – složení, význam jednotlivých složek, důsledky nedostatku a nadbytku jednotlivých složek včetně esenciálních látek

Sacharidy, tuky a bílkoviny jako složky potravy – poruchy jejich trávení a vstřebávání

Vitamíny

- Vitamíny rozpustné v tucích a vitamíny rozpustné ve vodě

- Výčet jednotlivých vitaminů, jejich význam pro organismus, zdroje vitaminů

- Hypovitaminózy a hypervitaminózy - příčiny, důsledky, projevy a mechanismy jejich rozvoje

Minerály, stopové prvky (sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor, chlor, železo, zinek, měď, selen)

- Výčet důležitých látek a jejich význam pro organismus

- Zdroje minerálů a stopových prvků

- Příčiny a mechanismy jejich nedostatku a nadbytku

- Projevy a důsledky jejich nedostatku a nadbytku

 

Patofyziologie gastrointestinálního traktu

Patofyziologie dutiny ústní

- Poruchy sekrece slin, Sjőgrenův syndrom

Poruchy polykání, dysfagie

Patofyziologie jícnu

- Achalázie

- Hiátové hernie

- Patofyziologie gastroesofageální reflux

- Následky perforace jícnu

- Jícnové varixy

Patofyziologie žaludku

- Poruchy žaludeční sekrece a motility

- Patofyziologie vředové choroby gastroduodenální a její komplikace

- Gastritida, perniciózní anémie

- Nauzea a zvracení

Patofyziologie tenkého a tlustého střeva

- Poruchy sekrece a motility střev

- Patofyziologie ileu – typy, příčiny, patogeneze a následky

- Poruchy trávení a vstřebávání látek ve střevech

- Dyspepsie

- Zácpa – definice, etiologie, patogeneze, důsledky, prevence

- Průjem – definice, etiologie, patogeneze, důsledky

- Crohnova choroba, ulcerosní kolitida, celiakie

- Nádory střev – etiologie, rizikové faktory, následky

Krvácení do trávicí trubice – příčiny, projevy a následky, průkaz a určení původu

Patofyziologie exokrinního pankreatu

- Pankreatitida akutní a chronická – etiologie, patogeneze, průběh a následky

- Poruchy pankreatické sekrece – etiologie, patogeneze, důsledky snížené sekrece

- Cystická fibróza pankreatu

Poruchy trávení

Role mikrobiálního osídlení GIT

 

Patofyziologie jater

Ukazatele funkce jater

Příčiny a mechanismy porušení funkce jater

Projevy a následky poruchy funkce jater, akutní a chronická jaterní insuficience

Hepatální encefalopatie

Hepatorenální syndrom

Cirhóza jater - etiologie, patogeneze, projevy a následky

Hepatitidy virové a autoimunitní

Portální hypertenze - příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

Ascites - příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

Hyperbilirubinemie a ikterus prehepatální, hepatální a posthepatální

- Příčiny, patogeneze, následky, diferenciální diagnóza a její vysvětlení

Patofyziologie žlučových cest – obstrukce, litiáza, záněty

 

Patofyziologie svalů

Myopatie

Myositidy

Příčiny a důsledky destrukce svalu (rhabdomyolýza, crush syndrom)

Svalové křeče

 

Patofyziologie nervového systému

Specifika nervového systému z pohledu patofyziologie, obecné principy poruch nervového systému, iritační a zánikové poruchy

Obecné příčiny onemocnění a poruch nervového systému, funkční, organická a metabolická poškození nervového systému

Patofyziologie mozkomíšního moku

Poruchy synaptického a nesynaptického přenosu, receptorů, neurotransmiterů a kanálů

Abnormální excitace a inhibice a jejich role v patologických stavech

Poruchy periferních nervů

- Příčiny a mechanismy poškození periferních nervů

- Mononeuropatie, polyneuropatie, neuritidy

- Projevy poškození periferních nervů motorických, senzitivních, vegetativních a smíšených, projevy poškození důležitých hlavových a míšních nervů

- Proces degenerace poškozeného nervového vlákna a jeho projevy

- Příčiny a projevy poškození míšních kořenů

Patofyziologie míchy

- Příčiny a mechanismy poškození a onemocnění míchy

- Míšní šok – definice, projevy, dynamika funkčních změn

- Projevy poškození jednotlivých míšních struktur v oblasti senzitivních, motorických a vegetativních funkcí

- Projevy příčného přerušení míchy

  -Obecně pod úrovní a v úrovni léze

  -Specifické následky podle poškození konkrétních míšních segmentů

- Brown-Sequardův hemisyndrom míšní

- Míšní ataxie

- Amyotrofická laterální skleróza

- Poliomyelitis anterior acuta

- Syringomyelie

Patofyziologie mozkového kmene

- Příčiny a mechanismy poškození a onemocnění mozkového kmene

- Poruchy dýchacího centra

- Poruchy kardiovaskulárního centra

- Alternující kmenové syndromy, bulbární a pseudobulbární paralýza

- Patofyziologie retikulární formace

  -Projevy poškození funkce ascendentního a descendentního systému retikulární formace, decerebrační a dekortikační rigidita, syndromy „cerveau isolé“ a „encéphale isolé“, apalický syndrom

Patofyziologie mozečku

- Příčiny a mechanismy poškození mozečku

- Přehled dědičných onemocnění mozečku

- Zánikový mozečkový syndrom

  -Mozečkový motorický syndrom – mozečková ataxie, třes, pasivita a jejich projevy

  -Mozečkový kognitivně-afektivní syndrom

- Iritační mozečkový syndrom

Patofyziologie hypotalamu - příčiny a projevy poškození hypotalamu

Patofyziologie talamu - příčiny a projevy poškození hypotalamu

Patofyziologie bazálních ganglií

- Příčiny a mechanismy poškození bazálních ganglií a jejich funkce

- Hypotonicko-hyperkinetické syndromy

- Hypertonicko-hypokinetický (parkinsonský) syndrom

Patofyziologie vegetativního nervového systému

- Řízení vegetativních funkcí a jeho poruchy, vegetativní dysbalance

- Funkční charakteristika a anatomické uspořádání sympatiku a parasympatiku a projevy jejich poruch

Patofyziologie nervosvalového přenosu

- Funkční a strukturální charakteristika nervosvalové ploténky ve vztahu k mechanismům poruch její funkce

- Mechanismy poruch nervosvalového přenosu, příklady jednotlivých typů poruch

- Myasthenia gravis

- Farmakologické a toxické ovlivnění nervosvalového přenosu

- Patofyziologie modulace nervosvalové dráždivosti vápníkem

Patofyziologie chování a afektivity

- Poruchy pudů, motivací, instinktů a emocí

- Deprese, mánie, neurotické poruchy, posttraumatická stresová porucha

- Organické podmíněné duševní poruchy

- Patofyziologie schizofrenie

- Projevy poruch prefrontální kůry, limbického systému, amygdaly

- Poruchy autistického spektra

Patofyziologie učení a paměti

- Základní pojmy

- Příčiny a mechanismy poruchy učení a paměti

- Demence, mentální retardace

Poruchy symbolických funkcí

- Poruchy fatických funkcí – afázie, aprosodie, agrafie, alexie, dyslexie

- Poruchy gnostickcýh funkcí - agnózie

Poruchy praktických funkcí - apraxie

Přehled poruch vědomí a jejich patofyziologie

Vývojové poruchy nervového systému

- Vrozené vývojové vady nervového systému

- Vývojové poruchy funkce centrálního nervového systému

Neurodegenerativní onemocnění a demyelinizační onemocnění a jejich patofyziologie (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza a další příklady)

Patofyziologie epilepsie

- Definice epilepsie jako onemocnění, definice epileptického záchvatu

- Příčiny a patogeneze epilepsie a mechanismy vzniku epileptického záchvat

- Klasifikace epileptických záchvatů, charakteristika jednotlivých typů

Patofyziologie motoriky

- Obrny

  -Definice, typy obrny – obrna centrální (spastická) a periferní (chabá), podstata klasifikace

  -Příčiny vzniku centrální a periferní obrny

  -Charakteristika centrální a periferní obrny a jejich projevy

  -Distribuce centrální a periferní obrny na těle a její souvislost s lokalizací léze motorického systému

- Ataxie

  -Definice, ataxie mozečková, míšní a vestibulární

  -Příčiny a mechanismy jednotlivých typů ataxie

  -Charakteristika jednotlivých typů, diferenciální diagnostika

- Mimovolní svalové kontrakce, křeče a jejich patofyziologie

Patofyziologie spánku a biologických rytmů

- Terminologie, klasifikace biologických rytmů

- Řízení biologických rytmů, vnitřní perioda, synchronizace se zevními podmínkami

- Poruchy biologických rytmů

- Poruchy spánku – příčiny, mechanismy vzniku, hypersomnie, insomnie, příklady poruch

- Spánková hygiena

Nitrolební hypertenze

- Definice, podstata jevu

- Příčiny a mechanismy vzniku nitrolební hypertenze

- Důsledky nitrolební hypertenze, dopad na perfuzi mozku a metabolismus mozkové tkáně, mozkové konusy a jejich následky

Patofyziologie mozkového edému

- Příčiny a mechanismy vzniku edému mozku

- Projevy a důsledky edému mozku

 

Patofyziologie smyslů

Patofyziologie zraku

- Patofyziologie oka

  -Poruchy optické soustavy oka – změny průhlednosti, změny optické mohutnosti, poruchy akomodace, hypermetropie, myopie, astigmatismus

  -Onemocnění sítnice

  -Patofyziologie glaukomu

  -Úrazy, zánětlivá a autoimunitní postižení oka

  -Poruchy okulomotoriky, strabismus, diplopie

  -Exoftalmus

- Patofyziologie zrakových drah a zrakové kůry

  -Příčiny a následky poškození jednotlivých částí zrakové dráhy

  -Poruchy korového zpracování zrakových vjemů

Patofyziologie sluchu

- Percepční a převodní poruchy sluchu – příčiny mechanismy, projevy a diferenciální diagnostika

- Poruchy sluchové dráhy a korového zpracování sluchových podnětů

Patofyziologie vestibulárního aparátu

- Příčiny a patogeneze poškození vestibulárního aparátu

- Projevy poruch vestibulárního aparátu    -nystagmus (včetně způsobů jeho experimentálního vyvolání), vestibulární ataxie, kinetózy

Patofyziologie somestezie

- Modality somestezie, jejich receptory a dráhy

- Základní pojmy označující abnormální vjemy nebo poruchy somestezie

- Příčiny, patogeneze a projevy poruch somestezie vzniklých na jednotlivých úrovních somatosenzorického systému

- Komplexní a disociované poruchy čití (tabická a syringomyelická disociace čití)

Patofyziologie čichu a chuti

Bolest

- Definice bolesti a souvisejících základních pojmů

- Aspekty a význam bolesti pro organismus a v medicíně

- Procesy nocicepce

  -Transdukce

     -Nociceptory – charakteristika a klasifikace

     -Nociceptivní podněty

     -Mechanismy transdukce (TRPV1, kanály aktivované H+, purinergní receptory, mechanicky aktivované iontové kanály)

  -Transmise – nociceptivní dráhy a jejich poruchy

  -Modulace bolesti

     -Periferní a centrální senzitizace

     -Historický význam vrátkové teorie

     -Stresová analgezie opioidní a neopioidní

- Typy bolesti

  -Dle trvání

  -Dle příčiny

  -Dle lokalizace včetně vysvětlení jevu přenesené bolesti

- Porucha vnímání bolesti

- Neuropatická (neurogenní) bolest centrální a periferní

  -Definice a charakteristika

  -Příčiny a mechanismy vzniku neuropatické bolesti

- Bolestivé syndromy a stavy (anaesthesia dolorosa, fantomová bolest, talamická bolest, kořenová bolest) – charakteristika, příčiny a mechanismy

- Léčba bolesti (farmakologická, chirurgická, neuromodulační, psychologická) a její patofyziologické aspekty

- Bolesti hlavy primární (funkční – migréna, clusterová bolest, tenzní bolest) a sekundární (organické)

 

Praktické znalosti a dovednosti

 

Student dokáže uvést přehled problematiky a popsat fakta z daného okruhu. Dokáže znalosti prakticky aplikovat, dát do souvislosti s teoretickými znalostmi a správně vykonat praktické dovednosti.

 

Statistika

- Definice a náplň oboru, základní pojmy

- Soubor

- Statistické veličiny

- Prezentace dat

- Statistická šetření

- Testování hypotéz

 

Laboratorní zvířata a zásady laboratorní práce

Význam pro biomedicínský výzkum

Nejvýznamnější a nejčastěji používané druhy laboratorních zvířat

- Výčet, charakteristika, příklady použití

Genetika laboratorních zvířat

- Kmeny geneticky definované, částečně definované, nedefinované

Gnotobiologie laboratorních zvířat

- Kategorie, způsoby chovu

Zásady práce s laboratorními zvířaty

Alternativní metody

 

Elektrokardiografie

Principy EKG vyšetření, svody, elektrody, Einthovenův trojúhelník

Fyziologická EKG křivka

Popis EKG záznamu

  -akce, frekvence, rytmus, sklon elektrické osy, popis jednotlivých částí křivky

Stanovení diagnózy -poruchy vzniku vzruchu (sinusová zástava, nodální rytmus, idioventrikulární rytmus, extrasystoly, respirační arytmie, nerespirační sinusová arytmie, sinusová tachykardie, supraventrikulární tachykardie, ventrikulární tachykardie, fibrilace a flutter síní, fibrilace a flutter komor, stimulovaný rytmus, pulsus alternans), poruchy vedení vzruchu (sinoatriální bloky, atrioventrikulární bloky, blokády Tawarových ramének, fascikulární blokády, arborizační blokáda, preexcitace), angina pectoris, infarkt myokardu (typ, stadium, lokalizace), P mitrale. P pulmonale, embolizace do plicnice, přetížení a hypertrofie komor, perikarditida, změny hladiny iontů

Vysvětlení podstaty změn EKG křivky při jednotlivých diagnózách

 

Elektroencefalografie

Způsoby elektrofyziologického vyšetření mozku, metody a principy

Základní EEG rytmy – frekvence, výskyt, vztah mezi frekvencí a amplitudou

Evokované potenciály

EEG projevy epilepsie

 

Využití elektrického proudu v lékařství

Aktivní a pasivní elektrické vlastnosti tkání

Ohmův zákon

Elektrokardiografie, elektroencefalografie, elektromyografie, elektroneurografie, elektrookulografie

Vyšetření zastoupení svalové hmoty, tuku a jeho rozložení a vody v těle

 

Stereotaxe

Definice, principy

Využití v medicíně a biomedicínském výzkumu

Stereotaktický přístroj

Orientace ve stereotaktickém atlasu

 

Injekční technika

Základní zásady aplikace injekcí

Typy injekcí pro systémovou a místní aplikaci látek – charakteristika, použití, zásady

Výpočet aplikované dávky

 

Anestezie

Definice

Anestezie místní

- Definice

- Lokální anestetika - farmakologie, příklady látek, mechanismus účinku

- Způsoby aplikace lokální anestezie

- Faktory ovlivňující účinnost lokální anestezie

- Komplikace lokální anestezie

Celková anestezie

- Způsoby podání a jejich charakteristika

- Příklady celkových anestetik a jejich charakteristika

- Farmakokinetika celkových anestetik

- Stadia celkové anestezie - definice, charakteristika

- Komplexní vedení celkové anestezie

  -Prepremedikace, premedikace, analgezie, vegetativní stabilizace, myorelaxace

- Myorelaxace

  -Typy myorelaxancií, charakteristika, příklady látek, komplikace a rizika jejich podání

 

Chirurgické nástroje a šicí materiály

Pojmenování základních chirurgických nástrojů

Použití chirurgických nástrojů

Typy chirurgických jehel a návleků, jejich použití

Typy chirurgických šicích materiálů (vstřebatelné, nevstřebatelné, monofilamentové, pletené)

- Použití, vlastnosti, výhody a nevýhody, příklady, síla vlákna

 

Asepse, antisepse

Definice pojmů, metody, příprava operačního pole

 

Základní chirurgické postupy

Navlékání klasického návleku

Chirurgický uzel rukou, nástrojem

Chirurgické stehy

- Steh jednotlivý prostý, steh pokračovací, steh matracový jednotlivý a pokračovací, Donatiho steh jednotlivý a pokračovací, Allgöwerův steh jednotlivý a pokračovací, intradermální steh, tabákový steh

Extrakce stehů

 

Vyšetření poruch hemostázy

Zkouška Rumpel-Leedeho – princip, provedení, výpočet středního arteriálního tlaku

Quickův test

aPTT

 

Měření krevního tlaku

Měření systolického a diastolického tlaku krve rtuťovým a digitálním tonometrem

Zásady měření krevního tlaku, princip měření krevního tlaku

Normální klidové hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku

 

Vyšetření tělesné zdatnosti a reakce kardiovaskulárního systému na fyzickou zátěž

Step test, test dle Letunova - provedení, princip

Změny tepové frekvence a krevního tlaku v reakci na fyzickou zátěž, stres, změny polohy těla, diving reflex

 

Vyšetření plicní ventilace

Definice a popis plicní ventilace

Spirometrie a její principy

Základní měřené parametry – definice, normální hodnoty

Obstrukční a restrikční poruchy plicní ventilace - definice, příklady, spirometrický nález

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (25.09.2017)

 

Student musí být na praktická cvičení vybaven vlastním laboratorním pláštěm, musí být řádně teoreticky připraven na téma příslušného praktického cvičení a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (webové stránky ústavu: http://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie, skripta Sobotka a kol. Patologická fyziologie - Praktikum). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (27.09.2018)

 

Požadavky k zápočtu

 

Letní i zimní semestr jsou zakončeny zápočtem. Získání zápočtů za oba semestry je podmínkou pro připuštění ke zkoušce i pro přihlášení na zkoušku.

 

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

3. Úspěšné absolvování průběžného zápočtového testu. Zápočtový test lze absolvovat pouze v předem stanovených termínech.

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK