PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Patofyziologie - E0106014
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 13
E-Kredity: 13
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:3/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
MUDr. Karel Blahna, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.
MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Ing. Pavel Klein, Ph.D.
Ing. Zuzana Petránková, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Purkartová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.
Mgr. Martina Šalomová
RNDr. Filip Tichánek
Mgr. Jan Tůma, Ph.D.
doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Korekvizity : E0103004
Prerekvizity : E0104011, E0104137
Je korekvizitou pro: E0107015, E0107033, E0108023, E0108035, E0108420, E0108031, E0108025
Ve slož. korekvizitě pro: EP0104120, E0108120
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (24.09.2019)
Obsahem předmětu je obecná a speciální patofyziologie, tedy obecné principy patologických jevů, etiologie a patogeneze onemocnění konkrétních orgánů a orgánových systémů a jednotlivých nemocí včetně vysvětlení vztahů mezi normálními a patologickými pochody v různých orgánových systémech a na různých úrovních organismu. Vyučovány jsou i praktické dovednost související se základními medicínskými postupy zasazené do kontextu teoretických znalostí. Nezbytným předpokladem jsou znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie, které patofyziologie dává do vzájemných souvislostí a aplikuje je při vysvětlení podstaty nemocí a patologických procesů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (24.09.2019)

 

Požadavky k zápočtu

Letní i zimní semestr jsou zakončeny zápočtem. Získání zápočtů za oba semestry je podmínkou pro připuštění ke zkoušce i pro přihlášení na zkoušku.

 

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

3. Úspěšné absolvování průběžného zápočtového testu. Zápočtový test lze absolvovat pouze v předem stanovených termínech.

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

 

 

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (24.09.2019)

 

SOBOTKA a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum, UK 2005, 2012

 

NEČAS a spol.: Obecná patologická fyziologie

 

NEČAS a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II, Karolinum, 2003

 

ROKYTA a spol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi, GRADA, 2015

 

FÖLSCH, KOCHSIEK, SCHMIDT: Patologická fyziologie, Avicenum, 2003

 

HULÍN a kol.: Patofyziológia, SAP, 2000, 2003, 2008

 

SILBERNAGL A LANG: Atlas patofyziologie, GRADA, 2012

 

Studijní materiály Ústavu patologické fyziologie (http://patofyziologie.lfp.cuni.cz/?page_id=219)

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (24.09.2019)

 

Student se musí na zkoušku přihlásit v termínu prostřednictvím SIS (jiný způsob přihlášení nebude akceptován). Přihlášení je nutné jak na řádný termín, tak na případný 1. a 2. opravný termín. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je zápočet za oba semestry.

 

Zkouška sestává z písemného testu, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Zkouškový test lze oddělit od praktické a ústní zkoušky (student je však povinen se z následující fáze zkoušky omluvit a přihlásit se na některý z budoucích termínů prostřednictvím SIS). Praktická a ústní zkouška tvoří jeden celek a nelze je rozložit do dvou zkouškových termínů.

 

Zkouškový test:

Nedosáhne-li student při prvním pokusu bodového limitu, zkouška v tomto dni končí bez ztráty termínu. Druhý pokus bez dosažení bodového limitu znamená klasifikaci řádné zkoušky stupněm „nevyhověl“. Zkouškový test není součástí prvního ani druhého opravného termínu.

 

Praktická zkouška:

Sestává z popisu a stanovení diagnózy 3 EGK záznamů, zkoušky z chirurgických stehů a uzlů a z jedné otázky z praktických cvičení. K jejímu složení je nutné prokázat dostatečné znalosti ve všech těchto dílčích částech. Nesložení praktické zkoušky znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „nevyhověl“.

 

Ústní zkouška:

Student losuje 4 otázky vycházející ze sylabu oboru. K úspěšnému složení zkoušky je třeba prokázat dostatečné znalosti v každé z těchto 4 otázek.

 

Výsledná klasifikace zohledňuje nejen výkon studenta při ústní zkoušce, ale známku z praktické zkoušky.

 

 

Z kapacitních důvodů je možné, že zkouška bude v daném zkouškovém termínu rozdělena do několika dnů. Studenti jsou povinni dostavit se k příslušné fázi zkoušky dle rozpisu nebo pokynů zkoušejícího.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (24.09.2019)

Sylabus předmětu patofyziologie – všeobecné lékařství

Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

2019/2020

 

Student zná fakta z oblasti obecné a speciální patofyziologie, dokáže je uvést, logicky uspořádat, zhodnotit jejich význam, uvést příklady popisovaných jevů. Student se dokáže v problematice zorientovat a dokáže vysvětlit patofyziologické mechanismy onemocnění, jakým způsobem a proč se patologické procesy odehrávají. Dokáže propojit a dát do souvislostí znalosti z různých oblastí patofyziologie, pochopit a aplikovat vzájemnou provázanost jednotlivých orgánových systémů za normálních i patologických stavů. Student má znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie. Tyto znalosti dovede použít k pochopení patofyziologie, dát do vzájemných souvislostí, které dokáže vysvětlit.

 

 

Obecná patofyziologie

 

Úvod do oboru

Vymezení náplně oboru, členění oboru, návaznost na ostatní obory a předměty lékařského studia, metody patofyziologie jako vědy

Historie patofyziologie

Definice základních pojmů, vymezení pojmů zdraví a nemoc

Etiologie, hlavní pohledy na etiologii nemocí

Iatrogenní, idiopatické, multifaktoriální nemoci

Patogeneze

Obecné patogenetické mechanizmy, modelování patologických stavů

Role fyziologických regulačních mechanizmů v patogenezi nemocí

Fyziologické a patologické parametry, stavy a jevy, norma versus patologie

 

Nemoc a její průběh

Nemoc, patologický stav, nosologická jednotka, objektivní a subjektivní projevy nemoci, syndrom

Stadia nemoci, formy průběhu nemoci, východisko nemoci

Prognóza nemoci

 

Etiologické faktory

Klasifikace etiologických faktorů

Rozdíl mezi etiologickým a rizikovým faktorem

Etiologické a rizikové faktory ovlivnitelné a neovlivnitelné

Vnitřní etiologické faktory

- Definice, vymezení pojmů vrozená a dědičná (nemoc, porucha)

 • Konstituce, reaktivita, cirkadiánní rytmicita, věk, pohlaví jako etiologické a rizikové faktory nemocí – jejich podstata, mechanizmy působení na vznik nemocí, příklady nemocí, na jejichž vzniku se podílejí

 • Epigenetika – definice, mechanizmy, senzitivní periody, příklady chorob s epigenetickým základem nebo podílem

 • Dědičnost

  - Základní pojmy

  - Typy mutací, typy a mechanizmy efektu mutací

  - Typy dědičnosti, jejich podstata a principy, mechanizmy vztahu mezi alelami

  - Příklady dědičných onemocnění

Zevní etiologické faktory

- Fyzikální faktory

  - Mechanické vlivy – úrazy, typy ran a jejich charakter a specifika, hojení ran a jeho poruchy, patofyziologické aspekty ošetření ran, traumatický šok a vyvolávající faktory a mechanizmy jeho rozvoje

  - Tlak prostředí a jeho změny

     - Akutní a chronické adaptace na nadmořskou výšku

     - Výšková nemoc, barotrauma, dekompresní nemoc – příčiny, patogeneze, projevy a následky, prevence

     - Hyperbarická oxygenoterapie – princip, využití, mechanizmy působení, rizika

  - Hluk, infrazvuk, ultrazvuk

  - Kinetózy

  - Elektrický proud

     - Stejnosměrný a střídavý a proud, vlastnosti tkáně jako prvku elektrického obvodu, biologické účinky stejnosměrného a střídavého elektrického proudu a jejich podstata, porovnání účinků a nebezpečnosti stejnosměrného a střídavého elektrického proudu, úrazy elektrickým proudem, faktory ovlivňující charakter a míru poškození organizmu elektrickým proudem, zásady ochrany před úrazy elektrickým proudem

  - Termické vlivy

     - Celkové a lokální (včetně celkové odezvy organizmu) působení chladu a tepla – popáleniny (stupně – jejich charakteristika a následky, druhý popáleninový šok), omrzliny (stupně – jejich charakteristika a následky), oznobeniny, hypotermie, úžeh, úpal

     - Záření ionizující a neionizující

     - Klasifikace záření, působení jednotlivých typů záření na organizmus a jeho mechanizmy, nemoc z ozáření

- Chemické faktory

  - Toxiny

     - Cesty vstupu, mechanizmy působení, kvantifikace toxicity, eliminace toxinů, projevy otrav

     - Příklady významných toxických látek a jejich působení (těžké kovy, arzen, kyanidy, oxid uhelnatý, dusičnany a dusitany, organofosfáty, kurare a jeho deriváty, opiáty, barbituráty, antikoagulancia, hlavní rostlinné a živočišné jedy)

  - Látky žíravé a jejich působení – příklady a charakter poškození tkáně

  - Látky teratogenní, mutagenní a kancerogenní – mechanizmy a důsledky jejich působení, příklady látek

  Volné radikály – jejich zevní a vnitřní zdroje, příklady radikálů, mechanizmy působení, následky, nemoci a patologické stavy, na jejichž rozvoji se mohou podílet, role a význam pro organizmus

- Biologické faktory

     - Zvířata, rostliny, houby – negativní (toxicita, poranění, zdroj infekce) a pozitivní působení na zdraví

  - Infekce

     - Klasifikace (priony, viry, bakterie, plísně, prvoci, mnohobuněční paraziti – červi, roztoči, hmyz), charakteristika jednotlivých skupin infekčních agens

     - Mechanizmy přenosu infekcí a průniku infekčního agens do organizmu, mechanizmy patologického působení mikroorganizmů a mnohobuněčných parazitů

     - Faktory ovlivňující citlivost a rezistenci vůči infekcím

     - Příklady infekčních onemocnění

     - Soužití lidského organizmu s mikroorganizmy, příklady pozitivního působení mikroorganizmů na člověka (např. střevní mikrobiom aj.)

- Sociální faktory – příklady, mechanizmy působení

Vzájemné působení a interakce etiologických faktorů

 

Poruchy vývoje

Stadia ontogenetického vývoje

Altriciální a prekociální typy vývoje

Faktory determinující vývoj jedince a jeho poruchy

Mechanizmy vývojových poruch

Kritické vývojové periody

Onemocnění a poruchy vázané na určitý věk, změny reaktivity a rezistence s věkem

Gametopatie, blastopatie, embryopatie, fetopatie, perinatální poškození – příčiny, mechanizmy, charakter poruch, příklady

Teratogenní vlivy

Normální a narušený vývoj CNS a faktory, které jej ovlivňují, brain growth spurt

 

Poruchy růstu

Nanismus, gigantismus, proporcionální a disproporcionální poruchy růstu

Příčiny a mechanizmy poruch růstu

Vliv výživy a prostředí

Dědičné poruchy růstu

Poruchy růstu endokrinního původu

 

Stárnutí

Základní pojmy (gerontologie, geriatrie; demografické stárnutí, maximální délka života, střední délka života, naděje dožití)

Příčiny a mechanizmy stárnutí, teorie stárnutí

Projevy stárnutí, změny v organizmu provázející stárnutí

Sociální a zdravotní aspekty stárnutí, nemoci spojené se stářím, specifika léčby ve stáří

Abnormální průběh stárnutí, choroby s akcelerovaným stárnutím

Faktory ovlivňující průběh stárnutí

 

Terminální stavy, smrt

Definice smrti, klinická a biologická smrt

Thanatologie

Smrt buňky a její mechanizmy a příčiny, smrt tkáně, smrt jedince, smrt mozku

Známky smrti, stanovení smrti jedince

Příčiny a mechanizmy smrti

Filosofické, etické, psychologické, sociální aspekty smrti, euthanasie, dysthanasie

Umírání a jeho stadia

Lazarův syndrom

Persistentní vegetativní stav, locked-in syndrom

 

Stres

Definice stresu, koncepce všeobecného adaptačního stresu a její historie

Základní pojmy – stres, stresor, eustres, distres

Fáze stresu

Schéma stresové reakce, mechanizmy, role složek stresových os v jednotlivých fázích stresu

Humorální a metabolické změny v průběhu stresové reakce

Význam stresu pro organizmus

Vztah stresu k patogenezi nemocí

Stresové nemoci – definice, mechanizmy vzniku, příklady

Poruchy stresových os

Vztah mezi stresem a šokem

Psychosomatická a behaviorální medicína, psychoneuroimunologie

 

Patofyziologie imunity

Mechanizmy imunity a jejich klasifikace

Klasifikace poruch a onemocnění imunitního systému

Imunodeficience

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, charakteristika a příklady poruch jednotlivých složek imunitního systému

- Příklady vrozených a získaných imunodeficiencí, jejich příčiny, patogeneze a projevy

Alergie

- Příčiny alergických onemocnění

- Alergizace, zkřížená alergie

- Typy alergické reakce, jejich mechanizmy, projevy, důsledky

- Anafylaxe, anafylaktický šok

- Příklady onemocnění

Autoimunitní nemoci

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

- Konkrétní onemocnění, jejich patogeneze a projevy a následky

Zánět

- Definice zánětu

- Složky zánětové reakce, průběh zánětu

- Místní a celkové projevy zánětu a mechanizmy jejich vzniku

- Význam zánětu pro organizmus

- Zánět akutní a chronický

- Zánět jako patogenetický činitel

- Tlumení zánětu

- Systémová zánětová reakce – definice, průběh a projevy, příčiny, mechanizmy

- Sepse, septikemie, bakteriemie

Transplantace

- Definice, účel a typy transplantace

- Transplantační imunologie, reakce hostitele proti štěpu, reakce štěpu proti hostiteli

- Rejekce transplantátu

  - Typy rejekce transplantátu, jejich průběh a mechanizmy

  - Prevence rejekce transplantátu

 

Patofyziologie termoregulace, horečka

Řízení a mechanizmy termoregulace

Terminologie změn tělesné teploty, mezní hodnoty tělesné teploty ve vztahu ke změnám v organizmu a jeho funkcím

Přehřátí a podchlazení organizmu, jejich příčiny, projevy a důsledky

Horečka

- Definice, typy horečky a jejího průběhu

- Příčiny a mechanizmy vzniku horečky

- Význam horečky pro organizmus

- Změny v organizmu provázející horečku

- Rizika a komplikace horečky

Febrilní křeče – definice, výskyt, průběh, následky, prevence, podstata léčby

Maligní hypertermie – definice, příčina a výskyt, vyvolávající faktory, patogeneze, následky, podstata léčby

Řízená hypotermie – definice, princip, využití, výhody, nevýhody, rizika

 

Patofyziologie nádorů

Definice nádorů

Epidemiologie nádorů

Klasifikace nádorů

Nádory maligní a benigní, jejich charakteristika, biologická a klinická malignita nádoru

Příčiny a mechanizmy vzniku nádorů

- Tumorigeneze, kancerogenní faktory, protoonkogeny, onkogeny, tumor supresorové geny

- Kancerogeny chemické a fyzikální, infekční etiologie nádorů, dědičnost nádorů, role imunity, endokrinní faktory

- Imunologie nádorů

Metabolizmus nádorů

Lokální a celkové působení nádorů na organizmus

Expanzivní a invazivní růst nádoru

Metastazování nádorů – způsoby a důsledky

Paraneoplastické jevy – definice, mechanizmy, příklady

Nádorové markery

Principy terapie a prevence nádorů

 

 

Speciální patofyziologie

 

Patofyziologie kardiovaskulárního systému

Obecné mechanizmy poruch oběhu krve a důsledky poruch oběhu krve

Vrozené srdeční vady

- Rizikové a etiologické faktory vrozených srdečních vad

- Klasifikace, výčet a charakteristiky vrozených srdečních vad

- Cyanotizující, necyanotizující, pozdně cyanotizující vady

- Hemodynamické důsledky, projevy a komplikace jednotlivých srdečních vad, druhotné změny a reakce organizmu vyvíjející se jako důsledek vrozených srdečních vad

Získané srdeční vady

- Etiologie a rizikové faktory, mechanizmy vzniku

- Klasifikace, přehled, stenózy ústí, insuficience chlopní, charakteristika jednotlivých získaných srdečních vad

- Projevy, hemodynamické důsledky a druhotné změny vyvolané získanými srdečními vadami

Endokarditida, myokarditida, perikarditida – etiologie, rizikové faktory, důsledky

Poruchy periferního oběhu krve

- Faktory ovlivňující průtok krve tkání za fyziologických a patologických podmínek

- Angiopatie, vaskulitidy – příčiny, patogeneze, následky, příklady onemocnění

- Ischémie

  - Příčiny, mechanizmy vzniku, následky a projevy

  - Ischemicko-reperfuzní poškození tkáně

- Hyperémie pasivní a aktivní – příčiny, mechanizmy, důsledky a projevy

Ateroskleróza

- Patologicko-anatomický popis, stabilní a nestabilní aterosklerotické pláty

- Etiologické a rizikové faktory, prevence

- Patogeneze aterosklerózy

- Následky, příklady onemocnění na podkladě aterosklerózy (ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, ischémie mozku apod.)

Endotelová dysfunkce – příčiny, patogeneze, důsledky

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

- Definice, klasifikace (formy), diagnostika ICHS

- Příčiny, rizikové faktory, patogeneze

- Specifika koronárního oběhu, mechanizmy subendokardiální a subepikardiální ischémie

- Infarkt myokardu

  - Patogeneze, projevy, formy, následky

  - Akutní a chronické komplikace infarktu myokardu a jejich patogeneze

  - Zóny různého stupně ischemického poškození myokardu, faktory rozhodující o míře ischemického poškození myokardu

- Angina pectoris stabilní a nestabilní, Prinzmetalova (variantní) – patogeneze, projevy

- Arytmická forma ICHS

- Náhlá smrt

Arytmie

- Klasifikace, charakteristika jednotlivých arytmií, příčiny a mechanizmy vzniku, fenomén reentry, fenomén R na T, hemodynamické důsledky jednotlivých arytmií, jejich následky pro organizmus, projevy, EKG nález

- Hemodynamické důsledky tachykardie (včetně sinusové), dopady tachykardie na srdce, fyziologické a patologické mechanizmy vzniku sinusové tachykardie

Bezpulzová elektrická aktivita srdce (elektromechanická disociace)

Syndrom prodlouženého intervalu QT

Syndrom předčasné repolarizace

Arteriální hypertenze

- Definice, normální a patologické hodnoty krevního tlaku

- Faktory určující systolický a diastolický tlak za normálních a patologických podmínek

- Systolická a diastolická hypertenze

- Esenciální hypertenze – etiologické a rizikové faktory, patogeneze, prevence, projevy a následky

- Sekundární hypertenze – definice, příčiny, příklady chorob a jejich patogeneze, komplikace

- Maligní hypertenze – definice, příčiny, patogeneze, následky a komplikace

Srdeční nedostatečnost a selhání

- Definice, příčiny, patogeneze, akutní a chronická forma

- Poruchy funkce pravého a levého srdce

- Systolická a diastolická dysfunkce – příčiny, patogeneze, následky

- Objemové a tlakové přetížení srdce

- Kompenzační mechanizmy, jejich význam a role v patogenezi důsledků přetížení a nedostatečnosti srdce

- Následky a projevy jednotlivých typů poruchy funkce srdce

- Cor dextrum translatum

- Tamponáda srdce

- Asthma cardiale

Hypertrofie a dilatace srdečních oddílů – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

Kardiomyopatie – definice, klasifikace, příčiny, patogeneze, projevy a následky

Plicní hypertenze – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, cor pulmonale

Tromboembolická nemoc – příčiny, rizikové faktory, patogeneze, důsledky, prevence

Oběhový šok kardiální, hypovolemický, septický, anafylaktický

- Příčiny, charakteristika, patogeneze, průběh a důsledky jednotlivých typů oběhového šoku

- Kompenzace, dekompenzace, ireverzibilní fáze šoku

Synkopy

 

Multiorgánová dysfunkce a multiorgánové selhání

- Vysvětlení pojmů, charakteristika, příčiny, patogeneze a následky

 

Patofyziologie lymfatického systému

Význam a poruchy lymfatického systému

Lymfedém – příčiny, důsledky a projevy

 

Patofyziologie krve

Změny objemu a složení krve

- Normo-, hypo- a hypervolémie normocytemická, oligocytemická a hypercytemická

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

Změny složení krevní plasmy

- Poruchy bílkovinného spektra, změny obsahu organických a anorganických látek, jejich příčiny, patogeneze a následky

Patofyziologie erytrocytů

- Faktory ovlivňující množství a koncentraci erytrocytů v krvi

- Anémie

  - Definice anémie, laboratorní ukazatele anémie

  - Anemický syndrom

  - Klasifikace anémií

     - Normocytární, mikrocytární, makrocytární; normochromní, hypochromní

     - Etiopatogenetická klasifikace anemií

       - Anémie z nedostatečné tvorby erytrocytů

       - Anémie ze zvýšené ztráty erytrocytů

          - Anémie z akutního a chronického krvácení

          - Hemolytické anémie korpuskulární a extrakorpuskulární

  - Charakteristika, etiologie, patogeneze a projevy jednotlivých typů anémií

  - Výčet onemocnění spadajících do jednotlivých skupin anémií a jejich patofyziologie

- Poruchy erytrocytů

  - Dědičné defekty erytrocytů (hemoglobinopatie, defekty enzymatické výbavy erytrocytu, poruchy membrány a cytoskeletu erytrocytu)

  - Otravy měnící vlastnosti hemoglobinu

- Polycytemie, polyglobulie – vysvětlení pojmů, etiologie, patogeneze, projevy a důsledky

- Hemolýza intravaskulární a extravaskulární – příčiny, mechanizmy a důsledky

- Krvácení akutní a chronické – příčiny, projevy ve složení krve, odezva organizmu

- Krevní skupiny, transfuze krve a její rizika, inkompatibilita, fetální erytroblastóza, jejich patogeneze a následky

Patofyziologie leukocytů

- Klasifikace a funkce leukocytů

- Poruchy funkce leukocytů, vrozené a získané imunodeficientní stavy související s leukocyty

- Změny počtu leukocytů (celkového počtu a jednotlivých typů leukocytů), leukocytóza, leukopenie – příčiny, důsledky

- Leukemie, lymfomy – klasifikace, etiologie, patogeneze, projevy, důsledky pro organizmus

Hemoragické diatézy

- Definice, klasifikace hemoragických diatéz

- Vrozené a získané hemoragické diatézy: krvácivé stavy související s trombocyty (trombocytopenie, trombocytopatie), koagulopatie (včetně farmakologického ovlivnění srážlivosti krve), vaskulopatie – příčiny, patogeneze, projevy, výčet a patofyziologie jednotlivých onemocnění

- Farmakologicky navozené změny hemostázy – lékové skupiny, příklady léčiv, mechanizmy a důsledky jejich působení, rizika, projevy a následky předávkování, možnosti nápravy, skupiny pacientů, u nichž je lze předpokládat užívání těchto farmak

Trombofilní stavy – definice, příčiny a rizikové faktory, patogeneze, projevy a následky, patofyziologie tromboembolické nemoci

Diseminovaná intravaskulární koagulace – definice, příčiny a spouštěcí faktory, patogeneze, projevy a následky

 

Patofyziologie dýchacího systému

Popis dýchání, proces výměny dýchacích plynů mezi zevním prostředím a buňkami tkání, zevní a vnitřní dýchání, základní procesy v plicích (ventilace, difuze, perfuze) a faktory, které je ovlivňují za fyziologických a patologických podmínek

Definice základních pojmů (hypoxie, hypoxemie, asfyxie, hyperkapnie, hypokapnie, dyspnoe, ortopnoe)

Hypoxie hypoxická, transportní, cirkulační a histotoxická

- Charakteristika jednotlivých typů, příčiny, mechanizmy vzniku

- Projevy a důsledky, odezva organizmu, kompenzační mechanizmy a jejich účinnost, role kompenzačních reakcí v patogenezi následků a komplikací primární patologie

Cyanóza centrální a periferní – definice, mechanizmus vzniku, faktory ovlivňující její vznik

Respirační insuficience parciální a globální – definice, etiologie a patogeneze, důsledky, mechanizmy změn dýchacích plynů

Poruchy plicní ventilace

- Charakteristika obstrukčních a restrikčních poruch včetně spirometrického nálezu

- Popis jednotlivých onemocnění, jejich etiologie a patogeneze

Poruchy difuze a perfuze v plicích

- Vztah mezi ventilací a perfuzí a jeho změny za patologických situací

- Popis jednotlivých onemocnění, jejich etiologie a patogeneze

Poruchy řízení dýchání, poruchy dýchacích svalů a jejich inervace

Patofyziologie asthma bronchiale

Patofyziologie chronické obstrukční plicní nemoci

Patofyziologie emfyzému

Patofyziologie syndromu akutní dechové tísně

Patofyziologie výškové nemoci

Patofyziologie pleurální dutiny

- Pneumotorax – definice, mechanizmy vzniku, klasifikace (uzavřený, otevřený, ventilový – tenzní), patogeneze a následky jednotlivých typů

- Hydrotorax, hemotorax, chylotorax

Patofyziologie plicního edému

Patofyziologie zánětů plic (pneumonie) a dýchacích cest (rhinitis, sinusitis, epiglotitis, laryngitis, tracheitis, bronchitis)

Následky aspirace, utonutí

Patofyziologie plicních fibróz

Plicní projevy cystické fibrózy

Patofyziologie syndromu spánkové apnoe

Patofyziologie symptomů respiračních onemocnění a obranných dýchacích reflexů (kašel, kýchání, bolest na hrudi, dušnost, cyanóza)

 

Patofyziologie vylučovacího systému

Stanovení funkce ledvin (zřeďovací a koncentrační pokus, stanovení průtoku krve ledvinami a glomerulární filtrace, clearance významných látek)

Anurie, oligurie, polyurie – definice pojmů, příčiny a mechanizmy vzniku

Autoregulace průtoku krve ledvinou a glomerulární filtrace a jejich poruchy

Role ledvin v regulaci krevního tlaku za fyziologických a patologických podmínek

Poruchy perfuze ledvin, glomerulárních a tubulárních funkcí – etiologie, patogeneze, důsledky

Patofyziologie akutního renálního selhání

- Prerenální, renální a postrenální příčiny a jejich mechanizmy

- Oligurická a polyurická forma renálního selhání a jejich důsledky pro organizmus

Patofyziologie chronického renálního selhání

- Příčiny, patogeneze, mechanizmy kompenzace poklesu funkční kapacity ledvin, mechanizmy progrese renálního selhání

- Uremický syndrom – patogeneze, projevy

- Nefrotický a nefritický syndrom

Patofyziologie endokrinních funkcí ledvin

Metody náhrady funkce ledvin – princip hemodialýzy a peritoneální dialýzy, patofyziologie disekvilibračního syndromu

Patofyziologie zánětlivých onemocnění ledvin

Hemolyticko-uremický syndrom

Proteinurie – příčiny a následky

Hematurie a její příčiny

Infekce močového systému – rizikové faktory, projevy a následky

Urolitiáza – etiologie, rizikové faktory, faktory podporující vznik konkrementů, následky

Obstrukce vývodných cest močových – příčiny, následky, hydronefróza

 

Patofyziologie metabolizmu a vnitřního prostředí – základní část

Homeostáza, její mechanizmy a obecná podstata poruch homeostázy

Patofyziologie energetického metabolizmu, basální metabolizmus a jeho změny, nadbytečný a nedostatečný příjem energie, obezita, hubnutí

Patofyziologie metabolizmu bílkovin a aminokyselin

- Bílkoviny jako složka potravy, význam esenciálních aminokyselin a důsledky jejich nedostatku, proteinová malnutrice

- Poruchy trávení a vstřebávání bílkovin a aminokyselin

- Patologické bílkoviny

- Dusíková rovnováha a její poruchy, metabolizmus dusíkatých látek a jeho poruchy, azotemie

- Dědičné poruchy metabolizmu aminokyselin

Patofyziologie metabolizmu tuků

- Význam tuků a látek rozpustných v tucích ve výživě, příčiny, projevy a následky jejich nedostatku a nadbytku

- Poruchy trávení a vstřebávání tuků a lipoidních látek – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, souvislost s vitamíny rozpustnými v tucích a esenciálními mastnými kyselinami

- Poruchy metabolizmu apolipoproteinů a cholesterolu, hypercholesterolémie a její příčiny a následky

- Lipidózy – etiologie, patogeneze, projevy, příklady chorob

Patofyziologie metabolizmu sacharidů

- Význam sacharidů ve výživě, příčiny a důsledky jejich nedostatku a nadbytku

- Poruchy trávení a vstřebávání sacharidů – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

- Poruchy metabolizmu jednotlivých sacharidů (galaktosemie, fruktosurie, intolerance laktózy, glykogenózy, mukopolysacharidózy a další) – příčiny, patogeneze, projevy

Poruchy regulace glykémie

- Mechanizmy regulace glykémie a jejich poruchy

- Příčiny, projevy a důsledky hyperglykémie

- Příčiny, projevy a důsledky hypoglykémie

- Udržování glykémie při hladovění a nadbytečném příjmu sacharidů

Diabetes mellitus

- Definice, klasifikace, charakteristika jednotlivých typů

- Patofyziologie diabetes mellitus 1. typu

- Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu

- MODY, gestační diabetes, steroidní diabetes, renální diabetes a další typy diabetes mellitus

- Akutní a chronické komplikace diabetes mellitus

- Diabetické kóma hyperosmolární a ketoacidotické – výskyt, patogeneze, projevy

- Patofyziologické aspekty léčby diabetes mellitus

Metabolický syndrom, inzulinová rezistence

- Definice, složky metabolického syndromu, příčiny a rizikové faktory, patogeneze, následky a komplikace, vztah k diabetes mellitus

Patofyziologie metabolizmu vápníku

- Distribuce a formy vápníku v organizmu, role pH

- Řízení metabolizmu vápníku a jeho poruchy, role parathormonu, kalcitoninu a vitaminu D

- Role ledvin a poruch jejich funkce v metabolizmu vápníku

- Syndrom hyperkalcemie a hypokalcemie – příčiny, mechanizmy vzniku, projevy a důsledky

- Kostní projevy poruch metabolizmu vápníku

- Tetanie – charakteristika, příčiny a mechanizmy vzniku

- Kalcifikace tkání a její příčiny

Patofyziologie metabolizmu sodíku, draslíku a chloridů

- Metabolizmus sodíku, draslíku a chloridů, poruchy jeho regulace

- Poruchy příjmu sodíku, draslíku a chloridů

- Příčiny a mechanizmy vzniku zvýšeného a sníženého obsahu v organizmu a zvýšených a snížených hladin v tělesných tekutinách

- Projevy a následky poruch metabolizmu sodíku, draslíku a chloridů

Patofyziologie stopových prvků

 • Poruchy metabolizmu stopových prvků

 • Příčiny a mechanizmy vzniku nedostatku nebo nadbytku stopových prvků

 • Projevy nedostatku a nadbytku stopových prvků

 

Patofyziologie tělesných tekutin

Kompartmenty tělesné vody

Osmolalita tělních tekutin, její podstata, faktory determinující osmolalitu tělních tekutin v jednotlivých kompartmentech za fyziologických a patologických podmínek

Změny objemu a osmolality tělesných tekutin

- Faktory určující přesun vody mezi jednotlivými kompartmenty za fyziologických a patologických okolností

- Dehydratace a hyperhydratace hypoosmolární, isoosmolární, hyperosmolární – jejich příčiny, mechanizmy, charakteristika, důsledky

Edémy

- Definice

- Základní mechanizmy (faktory) vedoucí ke vzniku edémů – hydrostatický tlak, onkotický tlak, propustnost cévní stěny, lymfatická drená ž

- Situace a procesy vedoucí k uplatnění základních mechanizmů vzniku edémů a jejich kombinací

- Typy edémů dle příčiny (kardiální, renální, zánětlivý, lymfatický, venostatický, hepatální, cytotoxický, angioneurotický – Quinckeho edém) – charakteristika, příklady konkrétních onemocnění, mechanizmy

- Lokální dopad edému na postiženou tkáň (její perfusi, metabolizmus, transport látek apod.), celkové dopady rozsáhlých edémů, specifické důsledky edémů jednotlivých tkání a orgánů

- Zvláštní typy edémů a hromadění tekutin v tělesných dutinách – příklady (ascites, zmnožení tekutiny v pleurální dutině, perikardu, kloubu, anasarka aj.), jejich příčiny, mechanizmy jejich rozvoje, projevy a důsledky

 

Poruchy acidobazické rovnováhy

Definice základních pojmů, složky a parametry acidobazické rovnováhy

Mechanizmy udržování acidobazické rovnováhy

Pufrovací systémy

- Definice pufru, mechanizmy působení, pufrovací kapacita

- Příklady pufrů, význam bikarbonátového pufru

Role plic v udržování acidobazické rovnováhy

Role ledvin v udržování acidobazické rovnováhy

Acidóza, acidémie, alkalóza, alkalémie

Typy poruch acidobazické rovnováhy

- Respirační poruchy acidobazické rovnováhy

- Metabolické poruchy acidobazické rovnováhy

- Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy

Kompenzace jednotlivých typů poruch

Příčiny jednotlivých typů poruch acidobazické rovnováhy a jejich kombinací

Projevy a důsledky poruch acidobazické rovnováhy

 

Patofyziologie výživy

Poruchy příjmu potravy, malnutrice, anorexie, bulimie

Patofyziologie hladovění

Obezita – příčiny, typy včetně obezity endokrinního původu, zdravotní rizika

Racionální strava – složení, význam jednotlivých složek, důsledky nedostatku a nadbytku jednotlivých složek včetně esenciálních látek a vlákniny

Sacharidy, tuky a bílkoviny jako složky potravy – zdroje, poruchy jejich příjmu

Vitamíny

- Vitamíny rozpustné v tucích a vitamíny rozpustné ve vodě

- Výčet jednotlivých vitaminů, jejich význam pro organizmus, zdroje vitaminů

- Hypovitaminózy a hypervitaminózy – příčiny, důsledky, projevy a mechanizmy jejich rozvoje

Minerály a stopové prvky (sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor, chlor, železo, zinek, měď, selen)

- Výčet důležitých látek a jejich význam pro organizmus

- Zdroje minerálů a stopových prvků

- Příčiny, projevy a důsledky jejich nedostatku a nadbytku

 

Patofyziologie jater

Ukazatele funkce jater a poškození jater

Příčiny a mechanizmy porušení funkce jater

Projevy a následky poruchy funkce jater, akutní a chronická jaterní insuficience

Hepatální encefalopatie

Hepatorenální syndrom

Cirhóza jater – etiologie, patogeneze, projevy a následky

Alkoholické poškození jater

Hepatitidy virové a autoimunitní

Portální hypertenze

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

- Patofyziologický význam portokaválních anastomóz

Ascites – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

Hyperbilirubinémie a ikterus prehepatální, hepatální a posthepatální

- Příčiny, patogeneze, následky, laboratorní nálezy, diferenciální diagnóza a její vysvětlení

Patofyziologie žlučových cest – obstrukce, cholelitiáza, záněty – příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

Patofyziologie gastrointestinálního traktu

Patofyziologie dutiny ústní

- Poruchy sekrece slin, Sjőgrenův syndrom

- Poruchy zpracování potravy v ústech

- Onemocnění sliznice dutiny ústí, projevy systémových chorob v dutině ústní

Patofyziologie jícnu

- Achalázie

- Divertikly jícnu – klasifikace, příčiny a mechanizmy vzniku, komplikace

- Hiátové hernie – typy a následky

- Patofyziologie gastroesofageálního refluxu – příčiny, patogeneze, projevy a následky

- Příčiny a následky perforace jícnu

- Jícnové varixy – příčiny a mechanizmy vzniku, komplikace

Patofyziologie žaludku

- Poruchy žaludeční sekrece a motility

- Patofyziologie vředové choroby gastroduodenální a její komplikace

- Gastritida, perniciózní anémie

Patofyziologie tenkého a tlustého střeva

- Poruchy trávení a vstřebávání látek ve střevech

- Poruchy střevní sekrece a motility

- Patofyziologie ileu – typy, příčiny, patogeneze a následky

- Střevní divertikly

- Poruchy imunitní a bariérové funkce střevní sliznice

- Crohnova choroba, ulcerosní kolitida, celiakie

- Nádory střev – etiologické a rizikové faktory, následky

Patofyziologie exokrinního pankreatu

- Pankreatitida akutní a chronická – etiologie, patogeneze, průběh a následky

- Poruchy pankreatické sekrece – etiologie, patogeneze, důsledky snížené sekrece

- Cystická fibróza pankreatu

Poruchy polykání, dysfagie

Nauzea a zvracení – mechanizmy, zvracecí reflex, příčiny, komplikace

Dyspepsie – definice, příčiny

Zácpa – definice, příčiny, patogeneze, důsledky, prevence

Průjem – definice, příčiny, patogeneze, důsledky

Krvácení do trávicí trubice – příčiny, projevy a následky, průkaz a určení původu

Role mikrobiálního osídlení gastrointestinálního traktu

 

Patofyziologie endokrinního systému

Principy funkce endokrinního systému, principy endokrinních regulací za normálních a patologických situací

Obecné příčiny onemocnění endokrinních žláz

Mechanizmy endokrinních poruch

Klasifikace onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, hypofunkce, hyperfunkce, eufunkce

Patofyziologie endokrinních funkcí hypotalamu

- Postavení hypotalamu v osách hypotalamus-hypofýza-periferní žláza a v jejich poruchách

– Hypotalamické endokrinní syndromy

Patofyziologie neurohypofýzy (systému hypotalamus-neurohypofýza)

- Oxytocin – význam v lékařství, úloha v kontrole chování

- Vasopresin (ADH)

  - Původ, funkce a regulace sekrece ADH

  - Centrální a periferní diabetes insipidus – příčiny, patogeneze, následky a projevy

  - Syndrom nepřiměřené sekrece ADH – příčiny, patogeneze, následky a projevy, kompenzační procesy

Poruchy osy hypotalamus-adenohypofýza-periferní žláza

  - Poruchy primární, sekundární a terciární

  - Hypotalamické statiny a liberiny a poruchy jejich produkce, distribuce a funkce

  - Adenohypofyzární hyper- a hypofunkční syndromy – příčiny, patogeneze, projevy

  - Dysfunkce adenohypofýzy – příčiny, patogeneze, projevy

  - Projevy a následky nádorů adenohypofýzy

  - Projevy a následky přerušení hypotalamo-hypofyzární stopky

Patofyziologie štítné žlázy – T-hormony

- Regulace funkce štítné žlázy, účinky T-hormonů, význam jódu

- Reverzní T3 a jeho role v normě a patologii, euthyroid sick syndrome

- Hypertyreóza – příčiny, patogeneze, projevy (syndrom hypertyreózy) a následky, tyreotoxická krize

- Hypotyreóza vrozená a získaná v dětství

  - Příčiny, projevy, kretenizmus, role eutyreózní a hypotyreózní matky, endemický kretenizmus

- Hypotyreóza získaná v dospělosti

  - Příčiny, projevy (syndrom hypotyreózy v dospělosti), myxedém, myxedémové koma

- Patofyziologie zánětů štítné žlázy – Gravesova-Basedowova nemoc, Hashimotova tyroiditida

- Struma

  - Eufunkční, hyperfunkční, hypofunkční struma – příčiny, mechanizmy vzniku, projevy

  - Strumigeny a jejich působení

  - Endemická struma, ektopická struma

  - Uzle štítné žlázy

Patofyziologie pohlavních hormonů

- Produkce pohlavních hormonů a její regulace, metabolizmus pohlavních hormonů a poruchy těchto procesů, role tukové tkáně v konverzi hormonů

- Hypergonadotropní a hypogonadotropní hyper- a hypogonadismy a jejich projevy a následky v závislosti na stadiu ontogenetického vývoje, příčiny a mechanizmy vzniku

- Patologické a abnormální zdroje pohlavních hormonů

Patofyziologie kůry nadledvin

- Struktura a funkce kůry nadledvin ve vztahu k poruchám a onemocněním

- Regulace funkce kůry nadledvin a její poruchy

- Hyperkortikalismy

  - Klasifikace dle jednotlivých hormonů a dle původu poruchy

  - Cushingův syndrom – příčiny, patogeneze, projevy a následky

  - Connův syndrom – příčiny, patogeneze, projevy a následky

  - Sekundární hyperaldosteronismus

     - Mechanizmy vzniku, projevy, role v patogenezi onemocnění

  - Nadprodukce pohlavních hormonů v kůře nadledvin – příčiny, projevy a následky

- Hypofunkce kůry nadledvin

  - Selektivní nedostatek glukokortikoidů – příčiny, projevy a následky

  - Hypoaldosteronismus – příčiny, projevy a následky

  - Addisonova choroba – příčiny, patogeneze, projevy a následky, addisonská krize

Patofyziologie dřeně nadledvin a sympatoadrenálního systému, feochromocytom

Patofyziologie příštítných tělísek

- Primární a sekundární hyper- a hypoparatyreóza, pseudohyperparatyreóza - příčiny, patogeneze, projevy a následky

Patofyziologie kalcitoninu – význam v patogenezi onemocnění, význam v lékařství

Patofyziologie endokrinního pankreatu (Langerhansových ostrůvků)

- Hyper- a hypofunkční syndromy jednotlivých hormonů pankreatu

Patofyziologie natriuretických faktorů – jejich role v regulaci natremie a v homeostáze tělesných tekutin za fyziologických a patologických situací

Patofyziologie APUD systému

Patofyziologie epifýzy

Patofyziologie hormonální aktivity tukové tkáně

 

Patofyziologie pohlavního systému

Poruchy plodnosti muže a ženy, sterilita, infertilita

Poruchy pohlavní diferenciace – výčet a klasifikace, projevy a mechanizmy vzniku

Patofyziologie mužských a ženských gonád – výčet onemocnění, jejich příčiny, patogeneze a projevy

Předčasná puberta (pubertas a pseudopubertas praecox) a opožděná puberta – definice, příčiny, projevy

Poruchy menstruace – terminologie, příčiny a patogeneze

Patofyziologie těhotenství a porodu

- Komplikace těhotenství

- Časná a pozdní gestóza

- Perinatální komplikace – příčiny a důsledky

- Inkompatibilita krevních skupin mezi matkou a plodem

 

Patofyziologie kostí

Příčiny a mechanizmy poruch a onemocnění kostí a poruch vývoje kostry

Osteoporóza, osteomalacie, rachitis, osteodystrophia fibrosa cystica (morbus Recklinghausen), osteogenesis imperfecta – příčiny, patogeneze, projevy a následky

Artritidy – příčiny, patogeneze, následky

Degenerativní změny kloubů a páteře – příčiny, rizikové faktory, patogeneze, projevy a následky

 

Patofyziologie svalů

Řízení činnosti kosterního svalu a jeho poruchy

Motorická jednotka a mechanizmy a projevy změny její velikosti

Tetanické kontrakce a jejich význam v patologických situacích

Tetanie a význam vápníku

Rigor mortis

Energetika svalové kontrakce, svalová únava, kyslíkový dluh

Základní typy onemocnění svalu, projevy onemocnění kosterních svalů a jejich inervace, změny svalového tonu, fibrilace, fascikulace svalu

Projevy poruch funkce kosterních svalů

Myopatický syndrom

Myotonie

Svalová atrofie – definice, charakter, příčiny, projevy

Svalová hypertrofie – definice, charakter, příčiny, projevy

Pseudohypertrofie svalu – definice, příčiny, výskyt

Abnormální stahy svalů – výčet a charakteristika

Myopatie endokrinní, metabolické, toxické, mitochondriální

Svalové dystrofie

- Příčiny, patogeneze, projevy a následky

- Duchenneova a Beckerova muskulární dystrofie

Myozitidy

Rabdomyolýza – definice, příčiny, následky a jejich mechanizmy

Crush syndrom – definice, následky

Compartment syndrom – definice, příčiny a vyvolávající faktory, patogeneze

Maligní hypertermie

Onemocnění a poruchy funkce hladké svaloviny

 

Patofyziologie nervového systému

Specifika nervového systému z pohledu patofyziologie, obecné principy poruch nervového systému, iritační a zánikové poruchy

Obecné příčiny onemocnění a poruch funkce nervového systému, funkční, organická a metabolická poškození nervového systému

Patofyziologie mozkomíšního moku

- Hydrocefalus – definice, klasifikace, příčiny, patogeneze, projevy a následky

- Ztráta mozkomíšního moku – příčiny, projevy

- Změny složení mozkomíšního moku a jejich využití v diagnostice onemocnění

Poruchy synaptického a nesynaptického přenosu, receptorů, neurotransmiterů a kanálů

Abnormální excitace a inhibice a jejich role v patologických stavech

Poruchy periferních nervů

- Příčiny a mechanizmy poškození periferních nervů

- Mononeuropatie, polyneuropatie, neuritidy

- Guillainův-Barrého syndrom

- Projevy poškození periferních nervů motorických, senzitivních, vegetativních a smíšených, specifické projevy poškození důležitých hlavových a míšních nervů

- Proces degenerace poškozeného nervového vlákna a jeho projevy

- Příčiny a projevy poškození míšních kořenů

Patofyziologie míchy

- Příčiny a mechanizmy poškození a onemocnění míchy

- Míšní šok – definice, projevy, dynamika funkčních změn

- Projevy poškození jednotlivých míšních struktur v oblasti senzitivních, motorických a vegetativních funkcí

- Projevy příčného přerušení míchy

  - Obecně pod úrovní a v úrovni léze

  - Specifické následky podle poškození konkrétních míšních segmentů

- Brown-Sequardův hemisyndrom míšní

- Míšní ataxie

- Amyotrofická laterální skleróza

- Poliomyelitis anterior acuta

- Syringomyelie

Patofyziologie mozkového kmene

- Příčiny a mechanizmy poškození a onemocnění mozkového kmene

- Poruchy dýchacího centra

- Poruchy kardiovaskulárního centra

- Alternující kmenové syndromy, bulbární a pseudobulbární paralýza

- Patofyziologie retikulární formace

  - Projevy poškození funkce ascendentního a descendentního systému retikulární formace, decerebrační a dekortikační rigidita, syndromy „cerveau isolé“ a „encéphale isolé“, apalický syndrom

Patofyziologie mozečku

- Příčiny a mechanizmy poškození mozečku

- Přehled dědičných onemocnění mozečku

- Zánikový mozečkový syndrom

  - Mozečkový motorický syndrom – mozečková ataxie, třes, pasivita a jejich projevy

  - Mozečkový kognitivně-afektivní syndrom

  - Variabilita projevů zánikového mozečkového syndromu podle lokalizace léze

- Iritační mozečkový syndrom

Patofyziologie hypotalamu – příčiny a projevy poškození hypotalamu

Patofyziologie talamu – příčiny a projevy poškození hypotalamu

Patofyziologie bazálních ganglií

- Příčiny a mechanizmy poškození bazálních ganglií a jejich funkce

- Hypotonicko-hyperkinetické syndromy

- Hypertonicko-hypokinetický (parkinsonský) syndrom

Patofyziologie mozkové kůry – mechanizmy, příčiny a projevy poškození jednotlivých oblastí mozkové kůry

Patofyziologie hipokampu – příčiny a projevy poruch hipokampu

Patofyziologie limbického systému – příčiny a projevy poruch jednotlivých částí limbického systému

Patofyziologie vegetativního nervového systému

- Řízení vegetativních funkcí a jeho poruchy, vegetativní dysbalance

- Funkční charakteristika a anatomické uspořádání sympatiku a parasympatiku, obecné projevy jejich poruch a specifické projevy poškození jednotlivých strukturních součástí vegetativního systému

- Farmakologicky navozené poruchy funkce vegetativního systému

Patofyziologie motoriky

- Obrny

  - Definice, typy obrny – obrna centrální (spastická) a periferní (chabá), patofyziologická podstata klasifikace

  - Příčiny vzniku centrální a periferní obrny

  - Charakteristika centrální a periferní obrny a jejich projevy

  - Distribuce centrální a periferní obrny na těle v závislosti na lokalizaci léze motorického systému

- Ataxie

  - Definice, ataxie mozečková, míšní a vestibulární

  - Příčiny, mechanizmy a charakteristika jednotlivých typů ataxie, diferenciální diagnostika

- Mimovolní pohyby, mimovolní svalové kontrakce, křeče centrálního a periferního původu – klasifikace, patofyziologie, důsledky

Patofyziologie nervosvalového přenosu

- Funkční a strukturální charakteristika nervosvalové ploténky ve vztahu k mechanizmům poruch její funkce

- Mechanizmy poruch nervosvalového přenosu, příklady jednotlivých typů poruch

- Patofyziologie myasthenia gravis

- Farmakologické a toxické ovlivnění nervosvalového přenosu

- Patofyziologie modulace nervosvalové dráždivosti vápníkem

Patofyziologie chování a afektivity

- Poruchy pudů, motivací, instinktů a emocí

- Deprese, mánie, neurotické poruchy, posttraumatická stresová porucha

- Organicky podmíněné duševní poruchy

- Projevy poruch prefrontální kůry, limbického systému, amygdaly

- Patofyziologie schizofrenie

- Poruchy autistického spektra

Patofyziologie učení a paměti

- Základní pojmy

- Příčiny a mechanizmy poruch učení a paměti

- Demence, mentální retardace

Poruchy fatických funkcí – afázie, aprosodie, agrafie, alexie, dyslexie

Poruchy gnostických funkcí – agnózie

Poruchy praktických funkcí – apraxie

Kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí, kóma, komatózní stavy – charakteristika, klasifikace, příčiny a patogeneze

Patofyziologie spánku a biologických rytmů

- Terminologie, klasifikace biologických rytmů

- Řízení biologických rytmů, vnitřní perioda, synchronizace se zevními podmínkami

- Poruchy biologických rytmů

- Poruchy spánku – příčiny, mechanizmy vzniku, hypersomnie, insomnie, příklady poruch

- Spánková hygiena

Vývojové poruchy nervového systému

- Faktory určující normální a patologický vývoj nervového systému a jeho funkce

- Vrozené vývojové vady nervového systému

- Vývojové poruchy funkce centrálního nervového systému

Neurodegenerativní onemocnění a demyelinizační onemocnění a jejich patofyziologie (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza a další příklady)

Zánětlivá onemocnění nervového systému

Patofyziologie cerebrovaskulárních onemocnění

Patofyziologie epilepsie

- Definice epilepsie jako onemocnění, definice epileptického záchvatu

- Příčiny a patogeneze epilepsie a mechanizmy vzniku epileptického záchvat, epileptogeneze

- Klasifikace epileptických záchvatů, charakteristika jednotlivých typů

Nitrolební hypertenze

- Definice, podstata jevu

- Příčiny a mechanizmy vzniku nitrolební hypertenze

- Důsledky nitrolební hypertenze, dopad na perfuzi mozku a metabolizmus mozkové tkáně, mozkové konusy a jejich následky

Patofyziologie mozkového edému

- Typy, příčiny a mechanizmy vzniku a rozvoje edému mozku

- Projevy a důsledky edému mozku

 

Patofyziologie smyslů

Patofyziologie zraku

- Patofyziologie oka

  - Poruchy optické soustavy oka – změny průhlednosti, změny optické mohutnosti, poruchy akomodace, hypermetropie, myopie, astigmatismus

  - Onemocnění sítnice

  - Patofyziologie glaukomu

  - Úrazy, zánětlivá a autoimunitní postižení oka

  - Poruchy okulomotoriky, strabismus, diplopie

  - Exoftalmus, enoftalmus, Claude-Bernardův – Hornerův syndrom

  - Argyll-Robertsonův syndrom a obrácený Argyll- Robertsonův syndrom

- Patofyziologie zrakových drah a zrakové kůry

  - Příčiny a následky poškození jednotlivých částí zrakové dráhy

  - Poruchy korového zpracování zrakových vjemů

Patofyziologie sluchu

- Percepční a převodní poruchy sluchu – příčiny, mechanizmy, projevy a diferenciální diagnostika

- Poruchy sluchové dráhy a korového zpracování sluchových podnětů

Patofyziologie vestibulárního systému

- Příčiny a patogeneze poškození vestibulárního systému

- Projevy poruch vestibulárního systému – nystagmus (včetně způsobů jeho experimentálního vyvolání), vestibulární ataxie, kinetózy

Patofyziologie somestezie

- Modality somestezie, jejich receptory a dráhy ve vztahu k poruchám

- Základní pojmy označující abnormální vjemy nebo poruchy somestezie

- Příčiny, patogeneze a projevy poruch somestezie vzniklých na jednotlivých úrovních somatosenzorického systému

- Komplexní a disociované poruchy čití (tabická a syringomyelická disociace čití)

Patofyziologie čichu a chuti

Bolest

- Definice bolesti a souvisejících základních pojmů

- Aspekty a biologický a medicínský význam bolesti

- Procesy nocicepce

  - Transdukce

     - Nociceptory – charakteristika a klasifikace

     - Nociceptivní podněty

     - Mechanizmy transdukce (TRPV1, kanály aktivované H+, purinergní receptory, mechanicky aktivované iontové kanály)

  - Transmise – nociceptivní dráhy a jejich poruchy

  - Modulace bolesti

     - Periferní a centrální senzitizace

     - Historický význam vrátkové teorie

     - Stresová analgezie opioidní a neopioidní

- Typy bolesti

  - Dle trvání

  - Dle příčiny

  - Dle lokalizace včetně vysvětlení jevu přenesené bolesti

- Poruchy vnímání bolesti (vrozená a získaná onemocnění, poruchy a syndromy spojené se sníženým nebo chybějícím vnímáním bolesti)

- Neuropatická (neurogenní) bolest centrální a periferní

  - Definice a charakteristika

  - Příčiny a mechanizmy vzniku neuropatické bolesti, příklady neuropatických bolestí

- Bolestivé syndromy a stavy (anaesthesia dolorosa, fantomová bolest, talamická bolest, kořenová bolest) – charakteristika, příčiny a mechanizmy

- Patofyziologické aspekty (farmakologické, chirurgické, neuromodulační, psychologické) léčby bolesti

- Bolesti hlavy primární (funkční – migréna, clusterová bolest, tenzní bolest) a sekundární (organické)

 

Praktické znalosti a dovednosti

 

Student dokáže uvést přehled problematiky a popsat fakta z daného okruhu. Dokáže znalosti prakticky aplikovat, dát do souvislosti s teoretickými znalostmi a správně vykonat praktické dovednosti.

 

Zásady vědecké práce

Vědecká hypotéza

Experiment

Kontrolovaná studie, slepá studie, dvojitě slepá studie

Laboratorní zvířata

- Význam pro biomedicínský výzkum

- Nejvýznamnější a nejčastěji používané druhy laboratorních zvířat

- Genetika laboratorních zvířat – kmeny geneticky definované a nedefinované

- Gnotobiologie laboratorních zvířat – kategorie, způsoby chovu

- Zásady práce s laboratorními zvířaty

- Alternativní metody

 

Statistika

Definice a náplň oboru, základní pojmy

Soubor, význam rozsahu souboru

Statistické veličiny

Prezentace dat

Statistická šetření

Testování hypotéz

Statistická a biologická významnost

 

Injekční technika, patofyziologické aspekty injekční aplikace látek

Základní zásady aplikace injekcí

Typy injekcí pro systémovou a místní aplikaci látek – charakteristika, použití, zásady

Patofyziologie komplikací injekční aplikace látek

Výpočet aplikované dávky

 

Patofyziologické aspekty ošetření ran

Základní chirurgické nástroje a jejich použití

Typy chirurgických jehel a návleků, jejich použití

Typy chirurgických šicích materiálů (vstřebatelné, nevstřebatelné, monofilamentové, pletené)

- Použití, vlastnosti, výhody a nevýhody, příklady, síla vlákna

Navlékání klasického návleku, chirurgický uzel

Chirurgické stehy

- Steh jednotlivý prostý, steh pokračovací, steh matracový jednotlivý a pokračovací, Donatiho steh jednotlivý a pokračovací, Allgöwerův steh jednotlivý a pokračovací, intradermální steh, tabákový steh

- Výhody a nevýhody jednotlivých stehů

- Zásady chirurgického šití ve vztahu k průběhu hojení rány

Extrakce stehů

Asepse, antisepse – definice pojmů, metody, příprava operačního pole

 

Využití elektrického proudu v lékařství

Aktivní a pasivní elektrické vlastnosti tkání

Ohmův zákon

Elektrokardiografie, elektroencefalografie, elektromyografie, elektroneurografie, elektrookulografie

Vyšetření zastoupení svalové hmoty, tuku a jeho rozložení a vody v těle

 

Elektrokardiografie

Principy EKG vyšetření, standardní svody, elektrody, Einthovenův trojúhelník, příklady nestandardních svodů a jejich využití

Fyziologická EKG křivka

Popis EKG záznamu

  - Určení akce, frekvence, rytmu, sklonu elektrické osy, popis jednotlivých částí křivky

Stanovení diagnózy - poruchy vzniku vzruchu (sinusová zástava, nodální rytmus, idioventrikulární rytmus, extrasystoly, respirační arytmie, nerespirační sinusová arytmie, sinusová tachykardie, supraventrikulární tachykardie, ventrikulární/širokokomplexová tachykardie, fibrilace a flutter síní, fibrilace a flutter komor, stimulovaný rytmus, pulsus alternans), poruchy vedení vzruchu (sinoatriální bloky, atrioventrikulární bloky, blokády Tawarových ramének, fascikulární blokády, arborizační blokáda, preexcitace), angina pectoris, infarkt myokardu (typ, stadium, lokalizace), P mitrale, P pulmonale, embolizace do plicnice, přetížení a hypertrofie komor, perikarditida, změny hladiny iontů, bezpulzová elektrická aktivita, syndrom prodlouženého QT intervalu, syndrom předčasné repolarizace

Vysvětlení podstaty změn EKG křivky při jednotlivých diagnózách, vysvětlení patofyziologie jednotlivých stavů

 

Měření krevního tlaku

Měření systolického a diastolického tlaku krve rtuťovým a digitálním tonometrem

Princip a zásady měření krevního tlaku

Normální a patologické klidové hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku

 

Vyšetření tělesné zdatnosti a reakce kardiovaskulárního systému na fyzickou zátěž

Step test, test dle Letunova – provedení, princip, patofyziologické aspekty jednotlivých typů reakce

Změny tepové frekvence a krevního tlaku v reakci na fyzickou zátěž, stres, změny polohy těla, diving reflex, podstata těchto změn a reakcí

 

Vyšetření poruch hemostázy

Zkouška Rumpel-Leedeho – princip, provedení, výpočet středního arteriálního tlaku

Quickův test – princip, použití

aPTT – princip, použití

 

Vyšetření plicní ventilace

Definice a popis plicní ventilace

Spirometrie a její principy

Základní měřené parametry – definice, normální hodnoty

Obstrukční a restrikční poruchy plicní ventilace – definice, příklady, spirometrický nález

 

Elektroencefalografie

Způsoby elektrofyziologického vyšetření mozku, metody a principy

Základní EEG rytmy – frekvence, výskyt, vztah mezi frekvencí a amplitudou

Evokované potenciály

EEG diagnóza epilepsie

 

Stereotaxe

Definice, principy

Využití v medicíně a biomedicínském výzkumu

Stereotaktický přístroj

Orientace ve stereotaktickém atlasu

 

Anestezie

Definice

Anestezie místní

- Definice

- Lokální anestetika – farmakologie, příklady látek, mechanizmus účinku

- Způsoby aplikace lokální anestezie

- Faktory ovlivňující účinnost lokální anestezie

- Komplikace lokální anestezie a jejich patofyziologie

Celková anestezie

- Způsoby podání a jejich charakteristika

- Příklady celkových anestetik a jejich charakteristika

- Farmakokinetika celkových anestetik

- Stadia celkové anestezie – definice, charakteristika

- Komplexní vedení celkové anestezie – prepremedikace, premedikace, analgezie, vegetativní stabilizace

- Myorelaxace – typy myorelaxancií, charakteristika, příklady látek, komplikace a rizika jejich podání

- Patofyziologie komplikací celkové anestezie

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (24.09.2019)

 

Student musí být na praktická cvičení vybaven vlastním laboratorním pláštěm, musí být řádně teoreticky připraven na téma příslušného praktického cvičení a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (webové stránky ústavu: http://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie, skripta Sobotka a kol. Patologická fyziologie - Praktikum). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (24.09.2019)

 

Požadavky k zápočtu

Letní i zimní semestr jsou zakončeny zápočtem. Získání zápočtů za oba semestry je podmínkou pro připuštění ke zkoušce i pro přihlášení na zkoušku.

 

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

3. Úspěšné absolvování průběžného zápočtového testu. Zápočtový test lze absolvovat pouze v předem stanovených termínech.

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence za semestr, druhou absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti)

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK