PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie - E0104011
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (14-80)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 22
E-Kredity: 22
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:6/5 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.
MUDr. Martina Grundmanová
Ing. Dagmar Jarkovská, Ph.D.
MUDr. Jan Jedlička
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.
MUDr. Jiří Mudra
MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Pučelík, CSc.
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Korekvizity : {Všeobecné lékařství - 1. ročník - Latina}, E0101109, E0102001, E0102002, E0102003, E0102004
K//Je korekvizitou pro: E0106310, E0106023, E0106015, E0105085, E0105084, E0106113, E0105022, E0105310
P//Je prerekvizitou pro: E0106013, E0106014
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Doporučená literatura_VL.doc Doporučená literatura doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
stáhnout sylabus fyziologie všeobecné lékařství.doc Sylabus doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (05.06.2007)
Fyziologie se zabývá studiem funkcí normálního zdravého lidského organizmu od úrovně podbuněčné až po úroveň orgánů
a systémů v rámci stávajícího vědeckého poznání. V prvním semestru výuky je probírána obecná fyziologie včetně
mechanizmů buněčných regulací, vzrušivé tkáně, základy imunulogie, hematologie, fyziologie smyslů a část
kardiovaskulárního systému. Jsou analyzovány zákonitosti příčinných vztahů a řízení, je zdůrazněna vzájemná interakce
jednotlivých systémů. V praktických cvičeních jsou ověřovány nejdůležitější mechanizmy a principy uvedených funkcí.

Ve druhém semestru jsou probírány regulace kardiovaskulárního systému, dýchání, endokrinologie, vybrané kapitoly z
metabolizmu, zažívacího traktu, ledvin a centrální nervové soustavy. Ve zvýšené míře je kladen důraz na způsobilost
deduktivně a samostatně pracovat. Cílem je jednak porozumět normálně fungujícímu lidskému organizmu, jednak poukázat
na klíčové děje, které se mohou stát zdrojem patologických procesů. Je budováno vědecké myšlení a základy klinického
uvažování. Trvale je zdůrazňován přístup, že dílčí funkce jsou součástí integrovaného celku - zdravého lidského
organizmu.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (13.06.2014)

Doporučená literatura (viz. též přiložený soubor)

 

Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha,
3. vydání, 1999.

Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha, 
4. vydání, 2003.

Kittnar, O. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha,
1. vydání, 2011.

Ganong, W.F.: Přehled lékařské fyziologie, Galén, Praha, 20. vydání, 2005.

Slavíková, J., Švíglerová, J.: Fyziologie dýchání. Karolinum, Praha, 2012.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 1. vydání, 2008.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 2. vydání, 2013.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha,
1. vydání, 1995.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha,
2. vydání, 2002.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Galén, Praha,
3. vydání, 2011.

 

Doplňková literatura

 

Silbernagl, S., Despopulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing, Praha, 6. vydání, 2004.

Cizojazyčné učebnice po dohodě s přednášejícím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (21.05.2018)

Požadavky k zápočtu

·         Plná účast na praktických cvičeních (omluvené absence je možno nahradit během náhradních praktických cvičení).

·         Úspěšné složení všech zápočtových testů.

·         Protokoly z praktických cvičení zkontrolované a podepsané příslušným asistentem.

Požadavky ke zkoušce

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu za oba semestry (v případě předtermínu navíc průměrná známka z testů do 2,0 včetně).

Zkouška se skládá ze dvou částí: závěrečného testu a ústní zkoušky.

Závěrečný test obsahuje 54 otázek typu ano/ne. Za každou správnou odpověď získává student jeden bod, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 38. Trvání testu je 30 minut. Pokud student u testu uspěje, postupuje automaticky k ústní zkoušce v navazujícím termínu. Pokud u testu neuspěje, neztrácí termín zkoušky, další pokus může absolvovat v příštím volném termínu

U ústní zkoušky student odpovídá na čtyři otázky, z nichž jedna je vždy z praktických cvičení. Otázky jsou zveřejněny v sylabech (název otázky zvýrazněn podtržením). Orientační čas na přípravu ústní části zkoušky je cca 30 minut. Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, může se přihlásit na další volný termín. Závěrečný test už student nebude opakovat.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (13.06.2014)

viz přiložený soubor

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK