PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Komplexní péče o chronicky nemocné - E0103141
Anglický název: Comprehensive Care for Chronic Ill
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Vyučující: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Neslučitelnost : EV140X03
Záměnnost : EV140X03
Je neslučitelnost pro: EV140X03
Je záměnnost pro: EV140X03
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. (17.04.2012)
Návštěvy v zařízeních sociální a zdravotní péče pro handicapované a chronicky nemocné osoby. Cílem předmětu je, aby studenti poznali zařízení zdravotnická a sociální, kde pacient pobývá dlouhodobě nebo dokonce trvale. Naváží kontakt s pacienty a personálem, poznají organizaci péče a vybavení zařízení.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. (17.04.2012)
  1. Goldmann R., Cichá,  M.: Etika zdravotní a sociální péče, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc : 2004, 1.vyd., ISBN 80-244-0907-0.
  2. Haškovcová, H.: Manuálek sociální gerontologie. 2002, NCO NZO, 72s.  ISBN  80-7013-363-5
  3. Haškovcová, H.: Práva pacientů: komentované vydání. Havířov, Nakl. A. Krtilové, 1996, 176 s. ISBN  80-902163-0-7
  4. Haškovcová, H.: Lékařská etika, Galén, Praha:1997, 2.dopl. a přeprac.vyd.,199s., ISBN 80-85824-54-X - ISBN 80-7484-466-7.
  5. Janovský, J.: Etika pro pomáhající profese, Triton, Praha, 2003, 1.vyd., 223s. ISBN 80-7254-329-6.
  6. Kutnohorská, J. : Etika v ošetřovatelství. Grada, Praha,  2007 , 163s. ISBN 80-247-2069-8
  7. Munzarová, M. : Zdravotnická etika od A do Z, Grada Publishing, a.s. , Praha,  2005, 1.vyd., ISBN 80-247-1024-2.
  8. Vurm, V., et al. :Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví . 1. vyd. Triton,  Praha,  2007, 125 s. ISBN 978-80-7254-997-9.
  9. Zavázalová a kol: Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Karolinum Praha, 2001, ISBN  80 -246-0326-8
  10. Zavázalová, H. et al.: Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. 2.vyd. Karolinum Praha , 2004. 154 s. ISBN 80-246-0467-1.
Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. (27.09.2017)

volitelný předmět Komplexní   péče  o chronicky nemocné

Možnosti plnění zvoleného předmětu, můžete plnit celý školní rok   :

     1. Kojenecký ústav , Na Chmelnicích 6, 32333 Plzeň

kontakt : paní vrchní Spurná – tel . 378 037 822, 377 523 400, mail spurna@plzen.eu

domluvit společnou schůzku a tam bude zorganizována stáž

2.Domov pro seniory sv.  Jiří  –  Mohylová 92 – napište mi prosím mail pro zajištění

3. Návštěvy v Hospici sv. Lazara , Sladkovského 12, Plzeň (nutno domluvit).

4. možnost vlastního výběru zařízení a doložení potvrzení a o absolvování praxe v sociálním zařízení nebo v zařízení dlouhodobé péče .

 

Napište mi na mail : kvetuse.zikmundova@lfp.cuni.cz

jak jste se rozhodli, zda máte domluvenou docházku v zařízení  a zda nepotřebujete pomoci.

 

V Plzni dne 27.9. 2017        MUDr. Květuše Zikmundová ,      

                                      Ústav sociálního a posudkového lékařství, Šafránkův pavilon

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. (17.04.2012)

Vypracování závěrečné zprávy, zhodnocení přínosu praxe ve vybraném zařízení, event. uvést zajímavou kasuistiku. Potvrzení ze zařízení o absolvování praxe. Zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. (17.04.2012)

Studenti navštěvují v zimním nebo v letním semestru v rozsahu 20hodin chronicky nemocné dospělé nebo děti např. v těchto zařízeních: léčebny pro dlouhodobě nemocné, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem pro seniory, domovy se zvláštním režimem pro handicapované děti a mládež, kojenecký ústav apod. Studenti se učí komunikovat s nemocnými i personálem. Sledují vztahy mezi nemocnými a personálem, úroveň komunikace s rodinami nemocných a další aspekty pobytu  a kvality života nemocných.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK