PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anatomie - E0102001
Anglický název: Anatomy
Zajišťuje: Ústav anatomie (14-10)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
Body: 20
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:4/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Vyučující: MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
MUDr. Pavla Fialová
MUDr. Radim Charvát
MUDr. Ismail Khadang
MUDr. Markéta Kottová
MUDr. Petr Loskot, Ph.D.
Mgr. Bc. Patrik Mik
PhDr. Michal Petrášek, Ph.D.
MUDr. Martin Pitra
MUDr. Martina Rybárová, Ph.D.
MUDr. David Štěpánek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0104084, E0103070, E0104011, E0104137
Je prerekvizitou pro: E0103004
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (14.11.2017)
Normální anatomie jako morfologický obor vytváří představu o určité normě ve stavbě těla člověka, vývoji i variabilitě v populaci. Náplní 1. semestru je systematická anatomie lokomočního aparátu, gastropulmonálního a urogenitálního systému.

Obsahem 2. semestru je systematická anatomie kardiovaskulární soustavy, žláz s vnitřní sekrecí, periferního nervstva a centrálního nervového systému. Rozsah praktických dovedností zahrnuje makroskopickou identifikaci jednotlivých struktur a orgánů těla člověka.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (14.11.2017)

POVINNÁ LITERATURA

Čihák, R.: Anatomie, díl 1, 2, 3, Grada, Avicenum 2004, 2011, 2013
Dauber, W.: Feneisův obrazový slovník anatomie, Grada 2007

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

1. Grim, M., Druga, R., et al.: Základy anatomie, Karolinum, Galén:

- Obecná anatomie a pohybový systém 2001,

- Anatomie krajin těla 2002,

- Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, 2005,

- Centrální nervový systém, 2012,

- Periferní nervový systém. Smyslové orgány. Kůže. 2012.

2. Hudák R., Kachlík D.: Memorix anatomie, Triton 2015.

3. Fiala, P., Valenta, J., Eberlová, L.: Stručná anatomie člověka. Karolinum 2015.

4. Grim M., Naňka O., Helekal I.: Atlas anatomie člověka I., Grada 2014.

5. Netter F. H.: Netterův anatomický atlas člověka, Computer press 2016.

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Švamberková (24.05.2018)

Studenti se mohou ke zkoušce přihlásit až po obdržení zápočtu.

 

Zkouška sestává ze tří částí:

 

1.  Písemný test obsahuje 25 otázek (4 volby), celkem 100 bodů. Tato část zkoušky probíhá v počítačové učebně na děkanátu lékařské fakulty, Husova 3, Plzeň.

Studenti musí mít ověřenou platnost uživatelského jména a hesla. Bez toho není možné test konat!

 

Pro postup do dalších částí zkoušky je nutno dosáhnout 70 bodů, dosáhne-li však 64 bodů a méně, nemůže psát test ihned v dalším týdnu.

Počet pokusů je omezen, po třetím neúspěšném testu student ztrácí termín. Toto omezení platí i pro následující zkoušky.

 

2. Praktická část zahrnuje 12 otázek (tj. identifikace struktur na kostech, lebce, orgánech, mozku) Pro postup do poslední části zkoušky je nutno dosáhnout 70 %.

 

3. Ústní část – obsahuje 3 otázky (vytažené studentem ze souboru zveřejněných otázek) ze tří celků (lokomoční aparát, vnitřní orgány, nervový systém). Neúspěch ve druhé nebo třetí části zkoušky znamená ztrátu termínu.

 

Druhá a třetí část zkoušky probíhá na Anatomickém ústavu LF (Procházkův ústav) v určených zkušebních termínech. Z technických důvodů není možné vyzkoušet všechny studenty přihlášené na daný termín v týž den, studenti však musí skládat všechny části zkoušky v témže týdnu (nelze přesouvat ústní část zkoušky na následující týden).

Použití nedovolených pomůcek (mobily, fotoaparáty apod.) při zkoušce vede k ztrátě termínu a následnému disciplinárnímu řízení (čl. 19, odst. 10 Pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni).

 

Ze zkoušky se mohou studenti omluvit ze závažných důvodů na e-mail: anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Omluva musí proběhnout do započetí zkoušky (ve výjimečných případech, pokud bude dodáno potvrzení od lékaře apod., stačí do druhého dne).

Pokud se student prokazatelně neomluvípropadá mu termín. Toto platí nejen  u testu, ale také při praktickém zkoušení či ohlášeném ústním zkoušení.

Pokud student napíše test a neuspěje při praktické nebo ústní zkoušce, hlásí se k opravné zkoušce taktéž na výše uvedený e-mail anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (16.11.2017)
Sylabus přednášek a praktických cvičení v zimním semestru
 
Týden Přednášky Praktická cvičení
2. 10 . –  8. 10. Úvod do studia anatomie; anatomické názvosloví; pojivové tkáně; základní pojmy
z vývoje; stavba kostí
Kostra horní končetiny
9. 10. – 15. 10. Spojení kostí; rozdělení kloubů; pánev jako celek Kostra ruky, kostra dolní končetiny
16.10. – 22.10. Osový skelet, spojení na páteři, kostra hrudníku Kostra nohy, obratle, žebra, hrudní kost
23.10. – 29.10. Obecná anatomie svalového systému, fasciální prostory končetin Klouby horní  končetiny         
Test – kosti          
30.10. – 5.11. Stavba a vývoj lebky, lebka novorozence, čelistní kloub Klouby dolní končetiny – dokončení. Svaly horní končetiny 
Opravný test – kosti         
6.11. – 12.11. Pohlavní rozdíly na lebce, přehled hřbetních svalů, svaly hrudníku a břicha Svaly dolní končetiny                                                                         Test – spojení kostí
13.11. – 19.11. Zeslabená místa stěny břišní, svaly pánevního dna,                 svaly hlavy a krku Lebka: neurokranium – I.část       Opravný test – spojení kostí                                                             
20.11. – 26.11. Vývoj a obecná stavba gastrointestinálního traktu, dutina ústní Lebka:neurokranium – II.část                                               Os temporale                                                    Test – svaly končetin                  
27.11. – 3.12. Stavba zubů, typy skusu, prořezávání zubů                   Jazyk a slinné žlázy  Lebka splanchnokranium                                                         Lebka jako celek                                                         Opravný test – svaly končetin
4.12. – 10.12. Hltan a branchiogenní orgány    Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo Dutina ústní, slinné žlázy, hltan                                                                              Test – lebka
11.12. – 17.12. Játra a slinivka břišní          Břišní dutina, situs viscerum  Rozčlenění dýchací soustavy Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo                   Játra a slinivka břišní, Situs viscerum     Opravný test – lebka                                                                                                                                                         
18.12. – 24.12. Dutina nosní, hrtan, průdušnice a průdušky Horní cesty dýchací, hrtan,průdušnice průdušky
3.1. – 7.1. Plíce a plicní segmenty  Poplicnice a pohrudnice  Plíce a pleurální dutina  
8.1. - 14. 1. Močové ústrojí, ledviny a vývodné cesty Test – gastrointestinální trakt, zápočty                            
Kontroly znalostí jsou zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam doporučené literatury je uveden v seznamu přednášek 2016/2017 LF UK v Plzni nebo na http://ovavt.lfp.cuni.cz/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=8161.                                               
V Plzni 25. 9. 2017    doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
  vedoucí Ústavu anatomie LF UK v Plzni
Sylabus
přednášek a praktických cvičení v letním semestru
Týden Přednášky Praktická cvičení
20. 2. - 24. 2. Pohlavní ústrojí Močové ústrojí
Test - Dýchací systém
27. 2. - 3.3. Cévní soustava obecně,stavba srdce Pohlavní systém muže a ženy Opravný test - Dýchací systém
6. 3. - 10. 3.  Aorta, přehled tepen Srdce - zevní popis, dutiny, perikard, RTG, cévy srdeční
13. 3. - 17. 3. Přehled žil Tepny hlavy, krku a hrudníku               Test - Urogenitální systém
20. 3. - 24. 3. Slezina, mízní systém Tepny břicha a pánve                            Opravný test - Urogenitální systém
27. 3. - 31. 3. Periferní nervová soustava-rozčlenění, přehled míšních nervů, Nervi craniales I-II Vv. cavae, v. portae, slezina                               Portokavální a kavokavální anastomózy                 
3. 4. - 7. 4. Nervi craniales - III-X Stavba míšního nervu                            Míšní nervy I.část                                            Test - srdce a  tepny
10. 4. - 14. 4. Nervi craniales XI-XII        Autonomní nervy Míšní nervy II.část                          Opravný test - srdce a tepny
17. 4. - 21. 4. CNS-rozčlenění, mícha hřbetní Mozkové nervy I - VI                               Test - žilní a lymfatický systém
24. 4. - 28. 4. Mozkový kmen - 1. část  Mozkové nervy VII - XII                          Opravný test - žilní a lymfatický systém
1. 5. - 5. 5. Mozkový kmen - 2. část, Diencephalon Autonomní nervový systém;
Mícha hřbetní
Test -PNS
 8. 5. - 12. 5. Telencephalon Mozkový kmen, Diencephalon,
Obaly a cévy CNS, Komorový systém
Opravný test - PNS
15. 5. - 19. 5.  Mozkové komory, obaly a cévní zásobení CNS, nervové dráhy I.část Řezy mozkem
22. 5. - 26. 5.  Nervové dráhy II. část Test - CNS                                 Udělování zápočtů
Kontroly znalostí zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam doporučené literatury je uveden v seznamu přednášek 2015/2016 Lékařské fakulty UK v Plzni.     
V Plzni 25. 2. 2017   doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.                vedoucí anatomického ústavu                              LF UK v Plzni
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK